Nr 883 z dnia 1 kwietnia 2016 roku w sprawie odrzucenia protestu wyborczego z dnia 18 marca 2016 roku

 
 
UCHWAŁA Nr 883
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 1 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie odrzucenia protestu wyborczego z dnia 18 marca 2016 roku
 
Działając na podstawie § 20 ust. 6 Ordynacji Wyborczej, stanowiącej załącznik nr 5 do Statutu Uniwersytetu (przyjętego Uchwałą Nr 785 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 listopada 2011 roku
w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z późn. zm.), zwanej dalej
Ordynacją, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, po przeanalizowaniu treści protestu
   wyborczego z dnia 18 marca 2016 r., wniesionego do Uczelnianej Komisji Wyborczej wspólnie
   przez prof. dr. hab. Władysława Kordana, prof. zw. i dr hab. Małgorzatę Suświłło, prof. UWM
   stwierdza, że protest został wniesiony przez osoby uprawnione – członków Uczelnianego Kolegium
   Wyborczego w określonym przez Ordynację terminie trzech dni od dnia zebrania wyborczego,
   na które powołują się zgłaszający protest.
 
2. Odnosząc się do zarzutów Skarżących, którzy wskazali w proteście wyborczym, że „powodem
   złożonego protestu jest sprzeczny z ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
   tryb wyboru 79 elektorów. Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, statut
   uczelni publicznej określa skład kolegium elektorów oraz tryb wyboru jego członków. Uchwała
   nr 706 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r. nie określa trybu
   wyboru elektorów. Elektorzy będący członkami Senatu sami nadali sobie uprawnienie do wyboru
   rektora”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stwierdza, że:
       1)     uchwała Nr 706 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
            24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
            w Olsztynie określa skład i tryb wyboru członków Kolegium Elektorów,
       2)     ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572
            z późn. zm.), ani żaden inny akt prawny nie zawiera ograniczeń w zakresie możliwości
            powierzania członkom Senatu w trakcie ich kadencji funkcji członków Kolegium Elektorów,
       3)     Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie stwierdził nieważności uchwały Nr 706 Senatu
            Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian
            w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W związku z tym zmieniony
            powyższą uchwałą Senatu Statut Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowił
            jedyną obowiązującą podstawę prawną przeprowadzenia wyborów władz Uniwersytetu w 2016 r.
 
3. Senat odrzuca protest wyborczy uznając go za bezzasadny i stwierdza, że wybory na funkcje
   rektora i prorektorów na kadencję 2016-2020 zostały przeprowadzone zgodnie z przepisami ustawy
   Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
4. Od niniejszej uchwały odwołanie nie przysługuje.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
31.03.2016
Data publikacji:
01.04.2016 13:52
Data aktualizacji:
01.04.2016 13:53
Liczba wyświetleń:
2046
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw883.doc38 KB