Nr 894 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów

 
UCHWAŁA Nr 894
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 465 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia, co następuje:
 
§ 1
W uchwale Nr 465 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego
2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów wprowadza się następujące zmiany:
   1)    § 5 otrzymuje brzmienie:
㤠5
Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zobowiązuje Rektora do wprowadzenia
do „Arkusza Oceny Okresowej Nauczyciela Akademickiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie” kryterium pracy dodatkowej.”
   2)    dodaje się § 5a w brzmieniu:
 
㤠5a
1.  Sprawy z zakresu uznania istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów opiniuje komisja,
    powołana przez Rektora.
2.   Szczegółowe zasady działania Komisji ds. oceny istnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu
    interesu, w szczególności:
       1)    skład Komisji,
       2)    zasady powoływania składów opiniujących do rozpatrywania indywidualnych spraw,
       3)    tryb działania składów opiniujących,
       4)    obowiązujące terminy
    określa Regulamin wprowadzony zarządzeniem Rektora.”
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
29.04.2016 08:01
Data aktualizacji:
29.04.2016 11:48
Liczba wyświetleń:
2844
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw894.doc56.5 KB