Nr 895 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie

 


 
UCHWAŁA Nr 895
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany uchwały nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe  zatrudnienie
 
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia, co następuje:
 
§ 1
W uchwale nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego
2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie
(z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
    1)    w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
           „6. Senat podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na dodatkowe zatrudnienie, o którym mowa
         w ust. 2, większością 2/3 głosów obecnych.”
     2)    w § 3 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
         „7. Zgoda udzielona przez Rektora obowiązuje nie dłużej niż do końca roku akademickiego,
         którego wniosek dotyczy.
     3)    § 4 otrzymuje brzmienie:
         „§ 4
Przesłanki nieudzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie
1.  Właściwy organ nie udziela zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, jeżeli
    zachodzi chociażby jedna z następujących przesłanek:
       1)  dodatkowe zatrudnienie prowadziłoby do konfliktu interesów lub konfliktu zobowiązań
           w rozumieniu Uchwały Nr 465 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
          
z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów;
       2)  dodatkowe zatrudnienie wiązałoby się z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów
           Uniwersytetu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 4;
       3)  dodatkowe zatrudnienie wiąże się z firmowaniem na tym samym lub pokrewnym kierunku
           studiów znajdującym się w ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
           z zastrzeżeniem ust. 3, 5 i 6;
       4)  nauczyciel akademicki otrzymał negatywną lub warunkowo-pozytywną ocenę okresową;
       5)  nauczyciel akademicki pełni funkcję organu jednoosobowego lub piastuje inne
           stanowisko/funkcję, za którą przysługuje dodatek do wynagrodzenia zasadniczego,
           z zastrzeżeniem ust. 4 i 6.
2.   W przypadku wystąpienia chociażby jednej z przesłanek do nieudzielenia zgody wskazanych
    w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, Senat lub Rektor cofa wydaną wcześniej zgodę na dodatkowe
    zatrudnienie w trybie przewidzianym dla wyrażenia zgody.
3.   Właściwy organ udzielający zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia
    nie stosuje zapisów ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem pkt 5, w przypadku, gdy:
       1)  podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia wiąże się z zatrudnieniem
           na stanowisku profesora wizytującego, w niepełnym wymiarze czasu pracy;
       2)  podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przyniesie korzyści związane
           z uzyskaniem lub utrzymaniem przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu uprawnień
           do nadawania stopni naukowych lub kształcenia na określonych kierunkach;
       3)  podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przyniesie korzyści związane
           z realizacją wspólnych projektów badawczych w postaci grantów lub innych projektów
           finansowanych ze źródeł zewnętrznych wymienionych w  Rozporządzeniu MNiSW właściwym
           w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;
       4)   nauczyciel akademicki wnioskujący o wydanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie
           dodatkowego zatrudnienia, jest kierownikiem grantu naukowo-badawczego finansowanego
           ze źródeł zewnętrznych wymienionych w Rozporządzeniu MNiSW właściwym w sprawie
           kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;
       5)  nauczyciel akademicki wnioskujący o wydanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie
           dodatkowego zatrudnienia w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających dzień złożenia
           wniosku o dodatkowe zatrudnienie, był autorem lub współautorem publikacji z listy A lub C
           MNiSW lub monografii z afiliacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
4.   Właściwy organ udzielający zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia nie
    stosuje zapisów ust. 1 pkt 5 w przypadku, gdy:
       1)  podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia wiąże się z zatrudnieniem
           na stanowisku profesora wizytującego, w niepełnym wymiarze czasu pracy;
       2)  podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przyniesie korzyści związane
           z realizacją wspólnych projektów badawczych w postaci grantów lub innych projektów
           finansowanych ze źródeł zewnętrznych wymienionych w  Rozporządzeniu MNiSW właściwym
           w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;
       3)  nauczyciel akademicki wnioskujący o wydanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie
           dodatkowego zatrudnienia, jest kierownikiem grantu naukowo-badawczego finansowanego
           ze źródeł zewnętrznych wymienionych w Rozporządzeniu MNiSW właściwym sprawie kryteriów
           i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym.
5.   Pokrewne kierunki studiów, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają rady podstawowych
    jednostek w drodze uchwały, natomiast aktualny wykaz pokrewnych kierunków prowadzony
    jest przez jednostkę administracji centralnej właściwą ds. kadr.
6.   Osoba, która uzyskała zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia jest
    zobowiązana, w okresie tego zatrudnienia, zrealizować w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie pensum dydaktyczne w pełnym wymiarze przewidzianym w przepisach odrębnych
    dla zajmowanego przez nauczyciela stanowiska.
 
       4)   Załączniki do Uchwały, w brzmieniu ustalonym Uchwałą Nr 774 Senatu Uniwersytetu
            Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały
            Nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku
            w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie,
            otrzymują brzmienie:
 
               a)    Załącznik Nr 1
 
                   b)   Załącznik Nr 2

 

§ 2
Tekst jednolity Uchwały Nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe  zatrudnienie
( z późn. zm.) stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 3
Zgody na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia, udzielone bezterminowo, tracą ważność z dniem 1 września 2016 r.
 
 § 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia za wyjątkiem § 4 ust. 2 wskazanego w § 1 pkt 3 uchwały, który wchodzi w życie z dniem 01 września 2016 roku.
 

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
29.04.2016 10:59
Data aktualizacji:
29.04.2016 11:14
Liczba wyświetleń:
3133
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw895.docx34.01 KB
Zal1Uchw895.docx17.77 KB
Zal2Uchw895.docx15.31 KB
ZalUchw895.doc94.5 KB