Nr 899 Senatu z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

 

 
UCHWAŁA Nr 899
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, w związku z uchwałą 
Nr  869
Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie  określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, inżynieria informacji, inżynieria przetwórstwa żywności, komunikacja międzykulturowa w Europie, lingwistyka w biznesie, logopedia, mechatronika (ze zm.) oraz Uchwałą Nr 898 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 kwietnia
2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku położnictwo, a także  Uchwałą Nr 897 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika, na wniosek rad wydziałów, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
1. W Uniwersytecie tworzy się kierunki studiów:
      1)     na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa – kierunek: inżynieria
            informacji –
w obszarach kształcenia w zakresie nauk technicznych i nauk społecznych; realizacja
            kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich
            z 7. semestralnym okresem nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
            ogólnoakademickim,
      2)     na Wydziale Nauki o Żywności – kierunek: inżynieria przetwórstwa żywności – w obszarze
            kształcenia w zakresie nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych; realizacja kształcenia
            na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem
            nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim,
      3)     na Wydziale Humanistycznym – kierunek: komunikacja międzykulturowa w Europie 
            w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych; realizacja
            kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki
            w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim (oferta w języku
            rosyjskim),
      4)     na Wydziale Humanistycznym – kierunek: lingwistyka w biznesie – w obszarach kształcenia
            w zakresie nauk humanistycznych i nauk społecznych; realizacja kształcenia na poziomie
            stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki
            w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim,
      5)     na Wydziale Nauk Medycznych – kierunek: położnictwo – w obszarze kształcenia w zakresie
            nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; realizacja kształcenia
            na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z  6. semestralnym okresem
            nauki w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym,
2. W Uniwersytecie tworzy się studia drugiego stopnia na kierunkach:
      1)     dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – w obszarach kształcenia w zakresie nauk
            humanistycznych i nauk przyrodniczych; realizacja kształcenia w wymiarze 4. semestralnym
            w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu ogólnoakademickim; forma stacjonarna,
      2)     logopedia – w obszarach kształcenia w zakresie nauk humanistycznych, nauk społecznych, a także
            w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej; realizacja kształcenia
            w wymiarze 4. semestralnym w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
            ogólnoakademickim; forma stacjonarna,
      3)     mechatronika – w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych; realizacja kształcenia
            w wymiarze 3 semestralnym w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
            ogólnoakademickim; forma stacjonarna.
 
§ 2
Likwiduje się kierunki studiów:
      1)   inżynieria akwakultury, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7.
           semestralnym okresem nauki,
      2)  inżynieria chemiczna i procesowa, prowadzony na poziomie studiów pierwszego stopnia –
          inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki.
 § 3
Likwiduje się niestacjonarną formę studiów na kierunkach:
      1)  filologia polska, prowadzonym na poziomie studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem
          nauki,
      2) ochrona środowiska (realizowanym na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa),
          prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7.semetralnym okresem
          nauki oraz na poziomie studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,
      3) prawo kanoniczne, prowadzonym na poziomie jednolitych studiów magisterskich
          z 10. semestralnym okresem nauki.
 § 4
W Uniwersytecie dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:
      1) budownictwo:
          a)     tworzy się specjalność: „inżynieria drogowa”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych
                i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
          b)     likwiduje się specjalność: „budowa i eksploatacja dróg”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
                i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
       2) ekonomia:
          a)     tworzy się specjalność: „analityka gospodarcza”, z realizacją kształcenia na poziomie
                stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki,
          b)     likwiduje się specjalności: „finanse w Unii Europejskiej” oraz „europejski rozwój gospodarczy
                (oferta w języku angielskim)”, realizowane na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów
                drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
        3) filologia:
           a)     likwiduje się „specjalność nauczycielską w zakresie języka rosyjskiego”, realizowaną na
                 poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6. semestralnym okresem
                 nauki,
        4)  filologia polska:
           a)   tworzy się specjalność: „wiedza o kulturze”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych
                studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,
           b)   likwiduje się ścieżkę bezspecjalnościową realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
                pierwszego stopnia – licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki oraz stacjonarnych
                studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
           c)    likwiduje się „specjalność nauczycielską w zakresie języka polskiego i wiedzy o kulturze”,
                realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6.
                semestralnym okresem nauki oraz stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym
                okresem nauki,
           d)   likwiduje się specjalność: „nauczanie języka polskiego jako obcego”, realizowaną na poziomie
                stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
        5) filozofia:
           a)   likwiduje się ścieżkę bezspecjalnościową realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
                pierwszego stopnia – licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki oraz stacjonarnych studiów
                drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
        6)  geodezja i kartografia:
           a)   tworzy się specjalność: „zdalne systemy pomiarowe”, z realizacją kształcenia na poziomie
                stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
          
b)   tworzy się specjalność: „gospodarka nieruchomościami”, z realizacją kształcenia na poziomie
                stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,

           c)   
likwiduje się specjalność: geodezja i szacowanie nieruchomości”, realizowaną na poziomie
                stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,
        7) gospodarka przestrzenna:
          a)     tworzy się specjalności: „planowanie i inżynieria przestrzenna” oraz „urbanistyka”, z realizacją
                na poziomie niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7. semestralnym
                okresem nauki,
           b)   likwiduje się specjalności: „nowoczesne gospodarowanie nieruchomościami (oferta w języku
                angielskim)” oraz „zarządzanie i rozwój nieruchomości”, realizowane na poziomie stacjonarnych
                studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,
           c)     likwiduje się ścieżkę bezspecjalnościową realizowaną na poziomie niestacjonarnych studiów
                pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
        8) historia:
           a)     tworzy się specjalność: „archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną”, z realizacją
                 kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem
                 nauki,
           b)     likwiduje się ścieżkę bezspecjalnościową realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
                 pierwszego stopnia – licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki oraz stacjonarnych
                 studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
           c)      likwiduje się specjalności: „archiwistyczną” oraz „specjalność nauczycielską w zakresie historii”,
                 realizowane na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem
                 nauki,
        9) informatyka:
           a)     tworzy się specjalność: „bioinformatyka”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych
                 i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki (oferta
                 w językach: polskim i angielskim),
           b)     tworzy się ścieżki kształcenia realizowane w języku angielskim w zakresie specjalności:
                 „inżynieria systemów informatycznych” oraz „informatyka ogólna”, prowadzonych na poziomie
                 stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7.semestralnym
                 okresem nauki,
            c)     tworzy się ścieżki kształcenia realizowane w języku angielskim w zakresie specjalności:
                 „techniki multimedialne” oraz „projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych”,
                 prowadzonych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia
                 z 4.semestralnym okresem nauki,
     10)   matematyka:
            a)     tworzy się specjalność: „matematyka finansowo-ubezpieczeniowa” (oferta w językach: polskim
                  i angielskim), z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia –
                  licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,
            b)     tworzy się ścieżki kształcenia realizowane w języku angielskim w zakresie specjalności:
                  „matematyka stosowana” oraz „nauczanie matematyki”, prowadzonych na poziomie
                  stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki,
            c)     tworzy się ścieżkę kształcenia realizowaną w języku angielskim w zakresie specjalności:
                 „nauczanie matematyki”, prowadzoną na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia –
                  licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,
            d)     likwiduje się specjalność: „matematyka stosowana”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
                  studiów pierwszego stopnia –licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,
     11)   nauki o rodzinie:
            a)     tworzy się specjalność: „organizator prorodzinnej przestrzeni kulturowej”, z realizacją
                  kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.
                  semestralnym okresem nauki,
            b)     likwiduje się specjalność: „organizacja sfery kultury”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
                  i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
     12)   odnawialne źródła energii:
            a)     likwiduje się ścieżkę bezspecjalnościową realizowaną w języku angielskim na poziomie studiów
                  drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
     13)   ogrodnictwo:
            a)     tworzy się specjalność: „roślinne surowce kosmetyczne i dietetyczne”, z realizacją kształcenia
                  na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia – inżynierskich z 7. semestralnym
                  okresem kształcenia,
     14)   pedagogika:
            a)     tworzy się specjalności: „edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych” oraz „pedagogika
                  kreatywności i zdolności”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych
                  studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki,
            b)     likwiduje się specjalności: „edukacja i aktywizacja społeczności lokalnych” oraz „pedagogika
                  szkolna z przedsiębiorczością”, realizowane na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych
                  studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
     15)   pedagogika specjalna:
            a)     tworzy się specjalność: „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z niepełnosprawnością”,
                  z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.
                  semestralnym okresem nauki,
     16)   rolnictwo:
            a)     likwiduje się specjalność: „rolnictwo precyzyjne”, realizowaną na poziomie niestacjonarnych
                  studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
            b)     likwiduje się specjalność: „agrobiotechnologia”, realizowaną na poziomie niestacjonarnych
                  studiów drugiego stopnia z 3 semestralnym okresem nauki,
      17) stosunki międzynarodowe:
            a)     likwiduje się ścieżkę bezspecjalnościową, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
                  drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
      18) teologia:
            a)     tworzy się ścieżkę bezspecjalnościową, z realizacją na poziomie stacjonarnych jednolitych
                  studiów magisterskich z 10. semestralnym okresem nauki,
      19) zarządzanie:
            a)     tworzy się specjalność: „logistyka”, z realizacją na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych
                  studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki (oferta w języku angielskim).
 § 5
1.    Kształcenie na utworzonych uchwałą kierunkach studiów i formach kształcenia, specjalnościach
     i formach studiów, prowadzone będzie od 1 października 2017 roku na podstawie programów
     kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia,
     określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.
2.    Absolwenci utworzonych kierunków i form kształcenia, otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł
     zawodowy na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zależności od kierunku studiów i formy kształcenia,
     w zakresie zrealizowanej specjalności.
3.    Studenci, realizujący naukę na zlikwidowanych niniejszą uchwałą kierunkach studiów, specjalnościach
     kształcenia, formach studiów, kontynuują naukę zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według
     programu kształcenia, programu i planu studiów do momentu jego zakończenia.
 § 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
29.04.2016 14:37
Data aktualizacji:
29.04.2016 14:37
Liczba wyświetleń:
2318
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw899.docx23.12 KB