Nr 900 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2

 
 
UCHWAŁA Nr 900
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), w związku z decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów o przyznaniu z dniem 21 marca 2016 r. Wydziałowi Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna oraz na wniosek Rady Wydziału Nauk Medycznych stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 marca
2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich, dokonuje się następujących zmian:
     1.  W § 1 ust. 1 po pkt 9 kropkę zmienia się na przecinek i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
         „10) medycznych, w dyscyplinie naukowej:
                a)    medycyna.”
     2.  W załączniku 1 do Uchwały Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
         z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku,
         kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich, na końcu tabeli dodaje się wiersz
         w brzmieniu:
 

20

Nauki medyczne/Medycyna

Średnia ocen z egzaminu kwalifikacyjnego
z dyscypliny naukowej – medycyna

Wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich

Ocena na dyplomie ukończenia studiów

     3.  W załączniku 2 do Uchwały Nr 872 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
         z dnia 22 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2016 roku,
         kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich, na końcu tabeli dodaje się wiersz
         w brzmieniu:

 

20

Medycyna

8.09.2016 r.

12.09.2016 r.

 
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.10.2001
Data publikacji:
02.05.2016 07:26
Data aktualizacji:
02.05.2016 07:36
Liczba wyświetleń:
2298
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw900.docx23.96 KB