Nr 903 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

  
UCHWAŁA Nr 903
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 

 

w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017

 

 
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 roku poz. 572, z późn. zm.) na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych Senat uchwala, co następuje:
 
 § 1
1.     Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia
     finansowania studiów ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków
     studiów z misją uczelni, Senat ustala liczbę miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych
     magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2016/2017 na poszczególne
     kierunki kształcenia, z zastrzeżeniem ust. 2. i ust. 5.
2.     Na kierunek lekarski liczbę miejsc na rok akademicki 2016/2017, ustala minister właściwy do spraw
     zdrowia w drodze rozporządzenia.
3.     Liczbę miejsc, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 na studia realizowane w języku polskim określa
     załącznik Nr 1 do Uchwały.
4.     Liczbę miejsc, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 na studia realizowane w języku angielskim określa
     załącznik Nr 2 do Uchwały.
5.     Liczba miejsc dla osób podejmujących studia stacjonarne, dla których będzie to kolejny kierunek
     studiów stacjonarnych w uczelni publicznej nie może przekroczyć ogólnej liczby miejsc dla danego
     kierunku i poziomu kształcenia.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 08:01
Data aktualizacji:
02.05.2016 08:02
Liczba wyświetleń:
2163
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw903.docx39.23 KB
Zal1Uchw903.docx31.15 KB
Zal2Uchw903.docx15.62 KB