Nr 905 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjona

 
 
U C H W A Ł A Nr 905
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się
w roku akademickim 2016/2017
 

Na podstawie art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. 2012. 572
z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 728 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia
uchwala się, co następuje:

 

§ 1

1.    Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala roczny limit środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych ze skutkiem na kolejne lata studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się w roku akademickim 2016/2017, w wysokości 1 093 680 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).

2.    W ramach limitu środków, o którym mowa w ust. 1 Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie określa rezerwę przeznaczoną na stypendia doktoranckie w wysokości 176 400 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta złotych).

3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych do określenia wartości Zasadniczych Wydziałowych Funduszy Stypendiów Doktoranckich dla podstawowych jednostek organizacyjnych prowadzących stacjonarne studia trzeciego stopnia wynosi 917 280 zł (słownie: dziewięćset siedemnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

 

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

    

Przewodniczący Senatu

Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 08:22
Data aktualizacji:
02.05.2016 08:22
Liczba wyświetleń:
2020
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw905.doc33.5 KB