Nr 906 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Gryźliny, gm. Stawiguda

 
UCHWAŁA Nr 906
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej
w obrębie Gryźliny, gm. Stawiguda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Gryźliny, gm.
    Stawiguda, oznaczonej w ewidencji jako działka nr 59/33 o powierzchni 0,0712 ha, zabudowanej
    budynkami gospodarczymi o powierzchni zabudowy 29,8 m2 oraz 210 m2, dla której Sąd Rejonowy
    w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00035590/9.  
2.   Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do uchwały.
 
 § 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 31 499 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o której mowa w § 1, przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM
 
§ 5
Traci moc Uchwała Nr 415 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Gryźliny, gm. Stawiguda.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 08:45
Data aktualizacji:
02.05.2016 08:55
Liczba wyświetleń:
3754
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw906.doc30 KB
ZalUchw906.JPG1.22 MB