Nr 908 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy ul. Prof. Grzegorza Nowaka

 
UCHWAŁA Nr 908
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Olsztynie przy
ul. Prof. Grzegorza Nowaka
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym nr 107
    m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 2/70 o powierzchni 4,0372 ha,
    dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00039689/8.  
2.   Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 3 990 000 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąty tysięcy złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.04.2016
Data publikacji:
02.05.2016 09:14
Data aktualizacji:
02.05.2016 09:14
Liczba wyświetleń:
2073
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw908.doc31.5 KB
ZalUchw908.JPG1.28 MB