Nr 917 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok

 
Uchwała Nr 917
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uczelni za 2015 rok
 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uczelni, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składa się:

1)     bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 727 589 409,29 zł,

2)     rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto 30 085 274,60 zł,

3)     zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 28 524 781,65 zł,

4)     rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7 051 817,58 zł.

 

§ 2

Zysk netto za rok 2015 w kwocie 30 085 274,60 zł zwiększy fundusz zasadniczy uczelni.

 

§ 3

Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

Przewodniczący Senatu
Rektor
 prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2016
Data publikacji:
27.05.2016 13:46
Data aktualizacji:
27.05.2016 13:46
Liczba wyświetleń:
2161
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw917.docx14.69 KB