Nr 918 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2015 rok

 
Uchwała Nr 918
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2016 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
w Olsztynie za 2015 rok
 

§ 1

Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Szpitala, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2015 rok, na które składa się:

1)     bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 27 000 761,70 zł,

2)     rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zysk netto 10 886,18 zł,

3)     zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę 239 993,69 zł,

4)     rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 409 070,65 zł.

 

§ 2

Zysk netto za rok 2015 w kwocie 10 886,18 zł pokryje stratę z lat ubiegłych.

 

§ 3

Sprawozdanie oraz opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie za 2015 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 

  

Przewodniczący Senatu

Rektor

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2016
Data publikacji:
27.05.2016 13:50
Data aktualizacji:
27.05.2016 13:50
Liczba wyświetleń:
2120
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw918.docx14.93 KB