Nr 922 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie

 

 
UCHWAŁA Nr 922
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2016 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe  zatrudnienie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie postanawia, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 466 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego
2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie
(z późn. zm.), w brzmieniu określonym Uchwałą Nr 895 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2016 roku, w  § 4:
1)  ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    „1. Właściwy organ, z zastrzeżeniem ust. 3, nie udziela zgody na podjęcie lub kontynuowanie
    dodatkowego zatrudnienia, jeżeli zachodzi chociażby jedna z następujących przesłanek:
      1)     dodatkowe zatrudnienie prowadziłoby do konfliktu interesów lub konfliktu zobowiązań
           w rozumieniu Uchwały Nr 465 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
          
z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów;
      2)     dodatkowe zatrudnienie wiązałoby się z wykorzystaniem urządzeń technicznych i zasobów
           Uniwersytetu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 pkt 4;
      3)     dodatkowe zatrudnienie wiąże się z firmowaniem na tym samym lub pokrewnym kierunku
           studiów znajdującym się w ofercie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
           z zastrzeżeniem ust. 6;
      4)     nauczyciel akademicki otrzymał negatywną lub warunkowo-pozytywną ocenę okresową.”.
2)  ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Właściwy organ może wyrazić zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego
    zatrudnienia, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4, w przypadku, gdy:
      1)     podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia wiąże się z zatrudnieniem
           na stanowisku profesora wizytującego, w niepełnym wymiarze czasu pracy;
      2)     podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przyniesie korzyści związane
           z uzyskaniem lub utrzymaniem przez jednostkę organizacyjną Uniwersytetu uprawnień
           do nadawania stopni naukowych lub kształcenia na określonych kierunkach;
      3)     podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia przyniesie korzyści związane
           z realizacją wspólnych projektów badawczych w postaci grantów lub innych projektów
           finansowanych ze źródeł zewnętrznych wymienionych w Rozporządzeniu MNiSW właściwym
           w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;
      4)     nauczyciel akademicki wnioskujący o wydanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie
           dodatkowego zatrudnienia, jest kierownikiem grantu naukowo-badawczego finansowanego
           ze źródeł zewnętrznych wymienionych w Rozporządzeniu MNiSW właściwym w sprawie
           kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym;
      5)     nauczyciel akademicki wnioskujący o wydanie zgody na podjęcie lub kontynuowanie
           dodatkowego zatrudnienia w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających dzień złożenia
           wniosku o dodatkowe zatrudnienie, był autorem lub współautorem publikacji z listy A lub C
           MNiSW lub monografii z afiliacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wydanej
           przez renomowane wydawnictwo, które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 7 listopada 1996 r.
           o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz. U. Nr 152, poz. 722, z późn. zm.),
           przekazało egzemplarze obowiązkowe uprawnionym bibliotekom; w przypadku monografii
           opublikowanej w formie elektronicznej w Internecie zarejestrowało monografię w bazie
           serwisu e-ISBN.”.
3)  skreśla się ust. 4.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2016
Data publikacji:
30.05.2016 08:29
Data aktualizacji:
30.05.2016 08:30
Liczba wyświetleń:
2406
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw922.docx19.34 KB