Nr 925 z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018

 

 
UCHWAŁA Nr 925
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 maja 2016 roku
 
w sprawie zasad i trybu przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018
 
Na podstawie art. 169 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity,
Dz. U. z 2012 roku poz. 572, z późn. zm.), na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat ustala
zasady i tryb przyjmowania kandydatów na I rok studiów stacjonarnych na rok akademicki 2017/2018:
 
§1
Postanowienia ogólne
1. Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na studia: jednolite magisterskie, pierwszego stopnia
    (licencjackie lub inżynierskie) oraz na studia drugiego stopnia w ramach liczby miejsc ustalonej przez
    Senat Uczelni.
2. Ilekroć w uchwale mówi się o konkursie (rankingu) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów
    na świadectwie dojrzałości - dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
    w systemie „starej matury” - należy przez to rozumieć konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
    z przedmiotów na świadectwie dojrzałości lub świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły
    średniej.
    W konkursie (rankingu) średniej ocen za priorytetowe uznaje się oceny z przedmiotów kwalifikacyjnych,
    z których kandydat składał egzamin dojrzałości.
 
§2
Zasady rejestracji kandydatów na studia
1.  Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system
    Internetowej Rejestracji Kandydatów, zwany dalej „IRK”.
2.  Rejestracja kandydata poprzez system IRK jest niezbędnym warunkiem rozpoczęcia wobec niego
    procedury kwalifikacyjnej.
3.  Rejestrację uznaje się za wiążącą po wypełnieniu następujących warunków:
      1) wprowadzeniu przez kandydata wszystkich niezbędnych danych i wyborze kierunku studiów,
      2) wniesieniu opłaty rekrutacyjnej za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego na wybrane
          kierunki studiów, w kwocie ustalonej przez Rektora oraz uzyskaniu przez Uniwersytet
          potwierdzenia bankowego o wpływie tej opłaty na konto bankowe UWM,
      3) dostarczeniu na wezwanie właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa ukończenia szkoły średniej
          w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia
          i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „nowej
          matury”),
     4) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa dojrzałości i świadectwa ukończenia
         szkoły średniej w oryginale lub jego uwierzytelnionej kopii (dotyczy kandydatów na studia
         pierwszego stopnia i jednolite magisterskie posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane
         w systemie „starej matury”),
     5) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dyplomu IB Matury Międzynarodowej lub dyplomu EB
         Matury Europejskiej (dotyczy kandydatów na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
         posiadających świadectwo dojrzałości IB Matury Międzynarodowej lub EB Matury Europejskiej),
     6) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą
         wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski (dotyczy kandydatów na studia legitymujących się
         świadectwem maturalnym uzyskanym za granicą),
     7) dostarczeniu do właściwej komisji rekrutacyjnej dokumentu potwierdzającego ostateczny wynik
         studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
         magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM lub
         zawierającego niezbędne informacje – takie jak we wzorze określonym przez UWM (dotyczy
         kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia).
4.  W przypadku niezłożenia dokumentów określonych w ust. 3 rejestracja będzie bezskuteczna i nie
    wywoła żadnych skutków prawnych, a tym samym zarówno rejestracja jak i wniosek zostaną
    pozostawione bez rozpoznania, bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5.  W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków niż wynika to z wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
    kandydat powinien wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku bądź wnieść brakującą opłatę.
6.  Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom
    egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie
    kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród
    przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje
    rejestracji.
7.  Kandydat ponosi negatywne konsekwencje błędnego wypełnienia pól formularzy internetowych,
    ich niewypełnienia lub podania informacji nieprawdziwych.
8.  Kandydat jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do osobistego konta
    rejestracyjnego. Uniwersytet nie odpowiada za skutki udostępniania tego hasła osobom trzecim,
    w szczególności za zmiany zapisów autoryzowane tym hasłem.
9.  Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za niemożność rejestracji lub dokonania zmian, spowodowane
    awariami sieci niezależnymi od Uniwersytetu lub okresowym przeciążeniem serwerów UWM.
10.  Osobiste konto rejestracyjne jest jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza
      to, że wiadomości umieszczane na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.
11.  Uczelnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki niezapoznania się kandydata z wiadomościami
      umieszczonymi na jego osobistym koncie rejestracyjnym.
12.  W systemie IRK prowadzona jest archiwizacja zmian dokonywanych na osobistym koncie
      rejestracyjnym kandydata, wraz z rejestracją daty kolejnej aktualizacji.
13.  Dopuszcza się zmianę trybu rejestracji i dostarczania dokumentów w przypadku kandydatów
      ubiegających się o przyjęcie na studia drugiego stopnia oraz kandydatów ubiegających się o przyjęcie
      na studia z tokiem nauczania w języku obcym.
14. Kandydaci na studia z tokiem nauczania w języku obcym zobowiązani są do potwierdzenia znajomości
      języka zgodne z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi.
15.  Rejestracji należy dokonać w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
 
§3
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”
1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie
    „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną, następuje
    na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech
    przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 1A-1C do niniejszej
    uchwały, z uwzględnieniem zapisów ust. 2-9 niniejszego paragrafu.
2. Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny
    z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
    na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie
    kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.
3. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
    egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych
    na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie
    kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4. Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
    egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym
    instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) sumy %
    punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
    kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji
    słuchowych i głosowych przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną
    ze sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) sumy % punktów przystępują
    wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.  Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test predyspozycji - rozmowę
    kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu)
    oraz konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 1C do niniejszej uchwały.
    Do konkursu (rankingu) sumy % punktów, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie
    testu predyspozycji.
6.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
    z których egzamin maturalny złożony został na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej 30%
    do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczba % uzyskana na
    poziomie podstawowym jest równa liczbie punktów w kwalifikacji.
7.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
    z których egzamin maturalny złożony został na poziomie rozszerzonym z wynikiem co najmniej 30%
    do obliczenia wyniku punktowego z danego przedmiotu stosuje się zasadę: liczbę % uzyskaną
    na poziomie rozszerzonym mnoży się przez współczynnik 2.
8.  Kandydatowi na studia do obliczenia sumy % punktów uwzględnia się 0 (zero) % punktów z danego
    przedmiotu jeżeli egzamin z tego przedmiotu złożony został na poziomie poniżej 30% lub kandydat
    nie spełnia kryteriów w zakresie wskazanych w załącznikach przedmiotów, tj. przedmiot nie występuje
    na świadectwie dojrzałości.
9.  Dla przedmiotów kwalifikacyjnych określonych dla danego kierunku studiów w załącznikach 1A-1C,
    z których egzamin maturalny z danego przedmiotu złożony został na poziomie dwujęzycznym stosuje
    się zasadę obliczania punktów odpowiednio jak dla poziomu rozszerzonego. 
 
§4
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”
1.  Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej
    matury”, tj. dokumentem wystawionym przez szkołę, następuje na podstawie konkursu (rankingu)
    średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
    kwalifikacyjnym, określonych w załącznikach 2A-2B do niniejszej uchwały, z uwzględnieniem zapisów
    ust. 2-9 niniejszego paragrafu oraz § 1 ust. 2 uchwały.
2.  Na kierunku architektura krajobrazu, postępowanie kwalifikacyjne obejmuje egzamin praktyczny
    z rysunku (ocenę predyspozycji plastycznych) oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
    na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie
    kandydaci, którzy z egzaminu praktycznego uzyskali ocenę co najmniej dostateczną.
3.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
    egzaminy praktyczne z rysunku i malarstwa oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych
    na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych
    w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie
    kandydaci, którzy z egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
4.  Na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej postępowanie kwalifikacyjne obejmuje
    egzaminy praktyczne – sprawdzian umiejętności gry na fortepianie lub innym dowolnie wybranym
    instrumencie, jak też sprawdzian predyspozycji słuchowych i głosowych oraz konkurs (ranking) średniej
    ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem
    kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały. Do sprawdzianu predyspozycji
    słuchowych i głosowych, przystępują kandydaci, którzy uzyskali co najmniej ocenę dostateczną ze
    sprawdzianu umiejętności gry na instrumencie. Do konkursu (rankingu) średniej ocen przystępują
    wyłącznie kandydaci, którzy z obu egzaminów praktycznych uzyskali oceny co najmniej dostateczne.
5.  Na kierunku logopedia postępowanie kwalifikacyjne obejmuje test predyspozycji - rozmowę
    kwalifikacyjną oceniającą predyspozycje do wykonywania zawodu logopedy (ocena wymowy i słuchu)
    oraz konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów
    objętych postępowaniem kwalifikacyjnym, określonych w załączniku 2B do niniejszej uchwały.
    Do konkursu (rankingu) średniej ocen, przystępują wyłącznie kandydaci, którzy uzyskają zaliczenie
    testu predyspozycji.
6.  W przypadku występowania na świadectwie dojrzałości kilku ocen z jednego przedmiotu, do obliczania
    średniej ogólnej przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich ocen z tego przedmiotu (końcowej
    klasyfikacji w szkole średniej oraz uzyskane na egzaminie dojrzałości).
7.  Do obliczania średniej ocen na świadectwie dojrzałości i świadectwie ukończenia szkoły średniej
    (zarówno w tzw. nowej, jak i starej skali ocen) przyjmuje się następujące wartości liczbowe: celujący
    (6,0), bardzo dobry (5,0), dobry (4,0), dostateczny (3,0), dopuszczający (2,0).
8.  W przypadku niewystępowania na świadectwie dojrzałości lub świadectwie ukończenia szkoły średniej
    oceny z przedmiotu objętego postępowaniem kwalifikacyjnym, do obliczania średniej ocen uwzględnia
    się 0 (zero) punktów z tego przedmiotu.
9.  W konkursie (rankingu) średniej ocen uwzględniany jest wynik ustalony zgodnie z zasadą: średnia ocen
    obliczona z uwzględnieniem zapisów ust. 6-8 niniejszego paragrafu pomnożona przez współczynnik
    100,00.
10.  Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” zobowiązane są
      przedłożyć do celów kwalifikacji kserokopię świadectwa dojrzałości/świadectwa dojrzałości
      i świadectwa ukończenia szkoły średniej.
  
§5
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury Europejskiej
1. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej następuje
    na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony
    na dyplomie IB pomnożony przez współczynnik 13.33, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
    świadectw dojrzałości.
2. Nabór na studia kandydatów legitymujących się dyplomem EB Matury Europejskiej następuje
    na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu maturalnego, którego wynik określony
    na dyplomie EB pomnożony przez współczynnik 6,0, kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu)
    świadectw dojrzałości.
3. Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przedłożyć do celów kwalifikacji
    zaświadczenie o wyniku matury wystawione przez upoważnione organy.
4. Osoby posiadające dyplom matury IB lub EB zobowiązane są przystąpić do testów predyspozycji
    na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja
    artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
 
§6
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla laureatów i finalistów olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego.
1. Laureaci i finaliści wybranych olimpiad oraz konkursów stopnia centralnego mogą być przyjmowani
    na I rok studiów w Uniwersytecie z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego. Wykaz olimpiad oraz
    konkursów stopnia centralnego, których laureaci i finaliści będą przyjmowani na studia w Uniwersytecie
    z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego określa Senat Uczelni.
2. Podstawą uzyskania uprawnień jest przedłożenie do celów kwalifikacji dokumentu wydanego przez
    Główny Komitet Olimpiady lub Konkursu, opatrzonego numerem porządkowym, stwierdzającego
    uzyskaną przez kandydata na studia lokatę (zajęte miejsce) w eliminacjach centralnych oraz status
    kandydata (laureat lub finalista).
3. Osoby korzystające z ww. uprawnień zobowiązane są przystąpić do testów predyspozycji
    na kierunkach: architektura krajobrazu, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja
    artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, logopedia.
 
§7
Zasady rekrutacji na studia jednolite magisterskie oraz pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, (nie dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim).
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
    danego kierunku jest posiadanie świadectwa dojrzałości uznanego w Polsce na podstawie odrębnych
    przepisów.
2. Osoby posiadające świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą zobowiązane są przedłożyć dodatkowo
    następujące dokumenty:
      1) zaświadczenie o nostryfikacji, w przypadku świadectwa dojrzałości wydanego w kraju, z którym
          Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu
          oraz w przypadku dokumentu z kraju, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła ww. umowę,
          ale dokument ten nie jest nią objęty,
      2) poświadczenia w formie apostille, jeżeli dokument został wydany przez instytucję działającą
          w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 r.,
          znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 112,
          poz. 938),
      3) tłumaczenie przysięgłe na język polski świadectwa oraz poświadczenia, jeżeli zostało sporządzone
          w języku obcym,
      4) decyzję kuratora oświaty o uznaniu świadectwa – w przypadku prowadzenia takiego postępowania.
3. Punktacji przedmiotowej nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio
    kwalifikowany w konkursie świadectw dojrzałości, lecz:
       1) w ramach rekrutacji jednoczęściowej obejmującej konkurs świadectw dojrzałości – zobowiązan
            jest przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
              a)    na kierunkach: bioinżynieria produkcji żywności, biologia, biotechnologia, broker innowacji
                    w przemyśle spożywczym, dietetyka, gastronomia - sztuka kulinarna, gospodarowanie
                    zasobami wodnymi, gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi, inżynieria
                    przetwórstwa żywności, leśnictwo, mikrobiologia, ochrona środowiska, ogrodnictwo,
                    pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, rolnictwo, rybactwo, technika rolnicza
                    i leśna, technologia drewna, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo,
                    weterynaria (studia w języku polskim), zootechnika, zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii –
                    przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
               b)   na kierunku lekarskim (studia w języku polskim) – przedmioty: biologia i (chemia lub fizyka
                    lub matematyka),
               c)    na kierunkach: budownictwo, energetyka, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna,
                    informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria informacji, inżynieria kosmiczna, inżynieria
                    środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria
                    produkcji – przedmioty: matematyka i fizyka,
              d)    na kierunkach: administracja, administracja i cyfryzacja, analiza i kreowanie trendów,
                    bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, dziennikarstwo i komunikacja
                    społeczna, ekonomia, filozofia, historia, informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, lingwistyka
                    w biznesie, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika specjalna, pedagogika wczesnej
                    edukacji, politologia, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, socjologia, stosunki
                    międzynarodowe, teologia, turystyka i rekreacja, wojskoznawstwo, zarządzanie –
                    przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),        
                e)  na kierunku filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
                f)   na kierunku filologia (sp. filologia rosyjska, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego) –
                    przedmioty: język polski i język rosyjski,
                g) na kierunku filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka
                    niemieckiego) – przedmioty: język polski i język niemiecki,
                h) na kierunku filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego,
                    sp. filologia rosyjska z językiem angielskim) – przedmioty: język polski i język angielski,
                i)   na kierunku dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – przedmioty biologia i (historia lub wiedza
                    o społeczeństwie)
      2) w ramach rekrutacji dwuczęściowej musi przystąpić do egzaminu wstępnego ustnego z dwóch
          przedmiotów:
               a)   na kierunku architektura krajobrazu – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
               b)   na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – przedmioty: historia i język
                    polski,
               c)    na kierunku: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych – przedmioty: historia
                    i język polski,
              d)    na kierunku: logopedia – przedmioty biologia i (historia lub wiedza o społeczeństwie)
                    oraz do testów predyspozycji.
4. Egzaminy oceniane są w skali 1-6.
5. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny
    co najmniej dopuszczające. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 6,0 (celujący) – język
    kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo dojrzałości.
6. Uzyskana średnia ocen pomnożona przez współczynnik 100,00 kwalifikuje kandydata w konkursie
    (rankingu) świadectw dojrzałości.
7. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może
    zostać przeprowadzony w języku angielskim.
8. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
§8
1.  W postępowaniu kwalifikacyjnym nie uwzględnia się przedmiotów fakultatywnych i nadobowiązkowych,
    certyfikatów językowych oraz przedmiotów etyka/religia.
2.  W przypadku, gdy liczba kandydatów zakwalifikowana na dany kierunek studiów/specjalność,
     przekroczy określoną liczbę miejsc, dodatkowym kryterium kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych
     na świadectwie dojrzałości (średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen na świadectwie dojrzałości –
     wyniki końcowej kwalifikacji oraz oceny na egzaminie dojrzałości) – dla kandydatów posiadających
     świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie „starej matury” lub średnia ocen uzyskanych
     na świadectwie ukończenia szkoły średniej (dla kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości
     uzyskane w systemie „nowej matury” oraz dla kandydatów posiadających dyplom IB Matury
     Międzynarodowej lub dyplom EB Matury Europejskiej), z uwzględnieniem przepisów określonych
     w ust. 1 niniejszego paragrafu oraz §3 i §4 uchwały. Przepisy określone w §1 ust. 2 uchwały stosuje
     się odpowiednio.
 
§9
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
1.  Rekrutację jednoczęściową (konkurs – ranking) i dwuczęściową (testy predyspozycji oraz konkurs –
     ranking) na studia wyznacza postępowanie obejmujące zasady określone w §2 - §8 uchwały.
2. Przy konkursie (rankingu) świadectw dojrzałości oblicza się sumę % punktów lub średnią ocen z trzech
    przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym wskazanych podczas rejestracji na studia przez
    Kandydata, z uwzględnieniem załączników 1A-1C i 2A-2B do niniejszej uchwały oraz przepisów
    określonych w §1 ust. 2 oraz §2-§8 uchwały, kwalifikując kandydata w konkursie (rankingu) świadectw
    dojrzałości.
3. Po zakończeniu konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości, komisje rekrutacyjne sporządzają
    rankingową listę kandydatów oraz listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów,
    w ramach ustalonej liczby miejsc.
 
§10
1. Terminy egzaminów wstępnych (testów predyspozycji) oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania
    kwalifikacyjnego określa harmonogram rekrutacji.
2. Do przeprowadzenia egzaminów uprawnieni są wyznaczeni przez dziekana nauczyciele akademiccy.
3. Wyniki egzaminów oceniane są w skali 2-5, z wyłączeniem testu predyspozycji na kierunek logopedia,
     który oceniany jest jako zaliczony lub niezaliczony.
4. Każdą pracę egzaminacyjną (egzamin praktyczny) oceniają co najmniej dwaj egzaminatorzy, specjaliści
    z danej dziedziny. Błędy (uwagi) i ich rodzaje egzaminatorzy zapisują na pracach egzaminacyjnych,
    które przekazują przewodniczącemu komisji rekrutacyjnej. W przypadku niezgodności opinii
    egzaminatorów, ostateczną ocenę stanowi średnia ocen składowych.
5. Każda praca egzaminacyjna oceniana jest oddzielnie.
6. Za pozytywny wynik postępowania egzaminacyjnego – praktycznego uznaje się ocenę – dostateczny.
7. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
 §11
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie zobowiązani są
    do potwierdzenia zamiaru studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
      1)     podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem,
      2)     kserokopii świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach
            egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia
            7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu),
      3)     fotografii w formie elektronicznej (format jpg) na płycie CD,
      4)     dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi
            przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
            oraz numerem PESEL,
      5)     kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu), lub innego dokumentu
            potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.
2. Kandydaci zakwalifikowani na studia realizowane w językach obcych zobowiązani do dostarczenia
    dodatkowych dokumentów:
      1)     świadectwo zdrowia,
      2)     akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
      3)     potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
            nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
            Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
    i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego
    kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
§12
Zasady naboru na studia jednolite magisterskie na kierunek lekarski z tokiem nauczania w języku angielskim
 
1. Studia są odpłatne. Wysokość obowiązujących w danym roku opłat określana jest zarządzeniem
    Rektora.
2. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.
3. Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia wymagane są następujące dokumenty:
      1) podanie na ustalonym formularzu,
      2) świadectwo dojrzałości lub dokument (dyplom) potwierdzający możliwość podjęcia studiów
          na uczelniach wyższych w kraju, w którym wydano świadectwo dojrzałości (dyplom),
          zalegalizowane lub z apostille oraz jego tłumaczenie na język angielski lub polski dokonane przez
          tłumacza przysięgłego (dotyczy świadectw wystawionych w językach innych niż angielski i polski),
 
     3) cztery fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle oraz fotografię w formie elektronicznej
          (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
      4) dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (dotyczy kandydatów posiadających obywatelstwo polskie),
          dowód wniesienia opłaty wpisowej poświadczony przez bank (dotyczy kandydatów legitymujących
          się obywatelstwem innym niż polskie).
4. Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe,
    następujące dokumenty:
      1)    świadectwo zdrowia wypełnione przez jego lekarza, zgodnie ze wzorem UWM,
      2)    akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
      3)    poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia paszportu,
      4)    potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
            nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
            Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,
      5)     potwierdzenie znajomości języka angielskiego zgodne z obowiązującymi uregulowaniami
            prawnymi.
5. Formularz podania dostępny jest na stronie internetowej UWM. Po wypełnieniu formularza i podpisaniu,
    dokument należy dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wraz z pozostałymi ww.
    dokumentami aplikacyjnymi, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji. Terminem decydującym
    jest data ich wpływu do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, a nie data stempla pocztowego.
6. Zasady rekrutacji na studia:
      1) dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury”
           – określa § 3 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem załącznika 1B,
      2) dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „starej matury”
           – określa § 4 niniejszej uchwały, z uwzględnieniem załącznika 2A,
      3) dla kandydatów legitymujących się dyplomem IB Matury Międzynarodowej lub dyplomem EB Matury
           Europejskiej – określa § 5 niniejszej uchwały,
      4) kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą, obowiązują
          egzaminy wstępne przeprowadzane w języku angielskim (warunkiem przystąpienia do egzaminów
          jest posiadanie na świadectwie maturalnym lub jego ekwiwalencie ocen z poniżej wymienionych
          przedmiotów)
            a) na kierunek lekarski - z trzech przedmiotów – chemii, biologii i fizyki. Do kwalifikacji
                uwzględniane będą dwa najlepsze wyniki egzaminów z wymienionych przedmiotów,
            b) na kierunek weterynaria – z dwóch przedmiotów – chemii i biologii lub fizyki.
      5) dla kandydatów na kierunek lekarski, którzy nie wcześniej niż w 2013 roku złożyli z wynikiem
          pozytywnym (min. 22 punkty) test egzaminacyjny MCAT (Medical College Admission Test) – kryterium
           kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
      6) dla kandydatów na kierunek lekarski, którzy nie wcześniej niż w 2013 roku złożyli z wynikiem
           pozytywnym (min. 50 punktów) test egzaminacyjny GAMSAT (The Graduate Medical School
           Admission Test) – kryterium kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
      7) dla kandydatów na kierunek lekarski, którzy nie wcześniej niż w 2013 roku złożyli z wynikiem
           pozytywnym (min. 2300 punktów) test egzaminacyjny UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) – kryterium
           kwalifikacji stanowi wynik punktowy egzaminu,
7. Podstawą kwalifikacji kandydatów jest wynik postępowania rekrutacyjnego wyrażony w % możliwych
    do uzyskania dla danego kryterium (system „nowa matura”, system „stara matura”, dyplom IB, dyplom
    EB, egzaminy wstępne, test MCAT, GAMSAT, UKCAT).  Na podstawie wyników procentowych Wydziałowa
    Komisja Rekrutacyjna sporządza rankingową listę kandydatów.
8. Osoby znajdujące się na liście osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zobowiązane
    są dostarczyć do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej pozostałe dokumenty:
       1) zaświadczenie lekarskie,
       2) podpisany egzemplarz umowy,
       3) podpisany egzemplarz faktury oznaczony jako kopia,
       4) dowód uiszczenia opłaty za jednotygodniowy kurs organizacyjny.
9. Terminy związane procedurą rekrutacyjną określa harmonogram rekrutacji.
 
§13
Zasady naboru na studia drugiego stopnia
A. Postępowanie kwalifikacyjne – ranking wyniku studiów
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych) z uwzględnieniem zapisu
    ust. 4.
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada wydziału.
3. Kryterium kwalifikacji kandydatów na studia drugiego stopnia jest ranking ostatecznego wyniku studiów
    bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach określonej liczby miejsc.
4. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na specjalność nauczycielską danego
     kierunku jest posiadanie uprawień nauczycielskich.
5. Absolwentowi szkoły wyższej, w której obowiązuje skala ocen z najwyższą oceną 5,50 lub 6,00
    - w postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się wynik studiów przeliczony wg zasady:
       1)  przy skali ocen z najwyższą oceną 5,50 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,1,
       2)  przy skali ocen z najwyższą oceną 6,00 - wynik studiów dzieli się przez współczynnik 1,2.
6. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia zobowiązani są, w terminie określonym
    w harmonogramie rekrutacji, przedłożyć Komisji Rekrutacyjnej dokument potwierdzający ostateczny
    wynik studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich (drugiego stopnia lub jednolitych
    magisterskich) - bez wyrównania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM.
7. Szczegółowych informacji o kryteriach kwalifikacji i zakresie kierunków, po których absolwenci mogą
    ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów oraz o terminach naboru udzielają dziekanaty
    wydziałów.
 
B. Postępowanie kwalifikacyjne – zasady rekrutacji dla kandydatów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych uzyskanym za granicą na studia realizowane w języku polskim
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
    w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała lub
    dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.
    Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
    określają odrębne przepisy.
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada wydziału.
3. Wyniku studiów lub oceny na dyplomie ukończenia studiów wyższych (z dyplomów wymienionych
    w ust. 1. nie przelicza się. Oznacza to, że kandydat nie może być bezpośrednio kwalifikowany
    w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów, lecz zobowiązany jest przystąpić do egzaminu
    wstępnego ustnego z dwóch przedmiotów:
      1)    na kierunkach: architektura krajobrazu, biologia, biotechnologia, mikrobiologia, ochrona
           środowiska, ogrodnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, rybactwo, technologia żywności i żywienie
           człowieka, towaroznawstwo, zootechnika – przedmioty: biologia i (chemia lub matematyka),
      2)   na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, edukacja artystyczna
           w zakresie sztuki muzycznej, filologia polska – przedmioty: język polski i historia,
      3)   na kierunkach: budownictwo, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, informatyka,
           inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika
           i budowa maszyn, mechatronika, odnawialne źródła energii – przedmioty: matematyka i fizyka,
     4)    na kierunkach: administracja, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne,
           dziennikarstwo i komunikacja społeczna, ekonomia, filozofia, historia, nauki o rodzinie, pedagogika,
           pedagogika specjalna, politologia, stosunki międzynarodowe, turystyka i rekreacja, zarządzanie –
           przedmioty: geografia i (historia lub wiedza o społeczeństwie),
     5)    na kierunkach: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, logopedia – przedmioty: biologia i (historia
           lub wiedza o społeczeństwie),
     6)    na kierunku filologia (sp. filologia rosyjska, sp. nauczycielska w zakresie języka rosyjskiego) –
           przedmioty: język polski i język rosyjski,
     7)    na kierunku filologia (sp. filologia germańska, sp. nauczycielska w zakresie języka niemieckiego) –
           przedmioty: język polski i język niemiecki,
     8)    na kierunku filologia (sp. filologia angielska, sp. nauczycielska w zakresie języka angielskiego)
           przedmioty: język polski i język angielski,
3. Egzaminy oceniane są w skali 2-5.
4. Egzamin zostaje uznany za pozytywny w przypadku, gdy kandydat uzyska z obu przedmiotów oceny
    co najmniej dostateczne. Jako trzeci przedmiot uznaje się język obcy z oceną 5,0 (bardzo dobry)
    – język kraju, w którym kandydat ukończył studia.
5. Uzyskana średnia ocen kwalifikuje kandydata w konkursie (rankingu) ostatecznego wyniku studiów.
6. Terminy egzaminów ustnych dla kandydatów posiadających dyplomy ukończenia studiów uzyskane
    za granicą, określa harmonogram rekrutacji.
7. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia z tokiem nauczania w języku angielskim egzamin może
    zostać przeprowadzony w języku angielskim.
8. W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba z niepełnosprawnością, Komisja
    Egzaminacyjna w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    Kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danego kierunku studiów.
 
C. Postępowanie kwalifikacyjne na studia realizowane w językach obcych
1. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (zawodowych).
2. Zakres kierunków, po których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek studiów
    ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata uzyskanych w wyniku ukończenia studiów
    określa rada wydziału.
3. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia danego kierunku jest posiadanie
    dyplomu ukończenia studiów uprawniającego do kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia
    w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała
    lub dyplomu uprawniającego do dalszego kształcenia w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej.
    Procedurę uznania zagranicznego dyplomu w celu ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia
    określają odrębne przepisy. 
4. O przyjęciu na studia decyduje złożenie kompletnego i spełniającego wymagania formalne zestawu dokumentów, o którym mowa w §14.
  
§14
1. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia zobowiązani są do potwierdzenia zamiaru
    studiowania poprzez dostarczenie wymaganych dokumentów:
      1) podania o przyjęcie na studia (na wydruku z IRK) opatrzonego własnoręcznym podpisem
      2) kserokopii dyplomu ukończonych studiów pierwszego stopnia (zawodowych) lub magisterskich
          (drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - oryginał do wglądu,
      3)  kserokopii dowodu osobistego (strona 1 i 2, oryginał do wglądu), lub innego dokumentu
          potwierdzającego tożsamość kandydata - oryginał do wglądu.
      4)  fotografii w formie elektronicznej (format JPG) na nośniku elektromagnetycznym,
      5) dwóch fotografii o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodne z wymaganiami stosowanymi
          przy wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
          oraz numerem PESEL.
2. Kandydaci zakwalifikowani na studia drugiego stopnia realizowane w językach obcych zobowiązani
    do dostarczenia dodatkowych dokumentów:
       1) świadectwo zdrowia,
       2) akt urodzenia w oryginale lub jego poświadczona kopia,
       3) potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
           nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
           Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia.
3. Wymagane dokumenty należy złożyć w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.
4. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów oznacza rezygnację ze studiów
    i powoduje skreślenie kandydata z listy osób kwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów danego
    kierunku bez odrębnego wezwania do uzupełnienia dokumentów.
5. Kandydat zakwalifikowany na studia zobowiązany jest do podpisania umowy na usługi edukacyjne.
 
§15
1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje rekrutacyjne powoływane w trybie określonym
    odrębnymi przepisami.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnych należy w szczególności:
     1)    przyjmowanie i kompletowanie dokumentów kandydatów,
     2)    dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
     3)    przeprowadzanie kwalifikacji w ramach konkursu (rankingu) świadectw dojrzałości,
     4)    organizacja egzaminu wstępnego,
     5)    przyjmowanie na I rok studiów w ramach określonej liczby miejsc,
     6)    podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
     7)    przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazanie ich Uczelnianej Komisji
           Rekrutacyjnej.
3.    Do zadań Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej należy:
     1)   nadzór nad pracą komisji rekrutacyjnych,
     2)   organizacja opracowania zagadnień egzaminacyjnych,
     3)   rozpatrywanie odwołań kandydatów od decyzji komisji rekrutacyjnych.
 
 §16
1.   Od decyzji podjętych przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną kandydatowi przysługuje prawo złożenia
     odwołania do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie czternastu dni od daty doręczenia decyzji.
     Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
2.   Decyzję w sprawie odwołań podejmuje Uczelniana Komisja Rekrutacyjna.
3.   Decyzja Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej jest ostateczna.
 
§17
1. Rekrutacja w Uniwersytecie trwa:
     1) od 25 stycznia do 28 lutego – w rekrutacji śródrocznej,
     2) od 1 czerwca do 30 września – w rekrutacji letniej,
     3) od 1 października do 30 września – na kierunki z tokiem nauczania w językach obcych,
         z zastrzeżeniem, że postępowanie odwoławcze będzie prowadzone w terminach wynikających
         z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
2. Szczegółowy harmonogram rekrutacji określa zarządzenie Rektora.
 
§18
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§19
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.05.2016
Data publikacji:
30.05.2016 10:37
Data aktualizacji:
30.05.2016 11:22
Liczba wyświetleń:
3710
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw925.doc306 KB
1A-1C.docx19.46 KB
2A-2B.docx18.94 KB
1C.docx13.46 KB
2B.doc306 KB
1B.docx13.33 KB
2A.docx16.79 KB