Nr 936 z dnia 24 czerwca 2016 roku w sprawie polityki kadrowej

 

 
 
UCHWAŁA Nr 936
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
w sprawie polityki kadrowej
 
Na podstawie § 14 ust. 4 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się,
co następuje:
 
§ 1
W celu realizacji strategicznych zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zwanego dalej „Uniwersytetem”, w zakresie polityki kadrowej przyjmuje się następujące działania:
     1)     opracowanie kompleksowej strategii zarządzania zasobami ludzkimi Uniwersytetu;
     2)     określenie nowych kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich
          na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach międzywydziałowych
          i ogólnouczelnianych
;
     3)     opracowanie zasad przedłużania zatrudnienia na etatach dydaktycznych;
     4)     dalsze doskonalenie funkcjonowania systemu oceny pracowników;
     5)     przeprowadzanie okresowych przeglądów stanowisk i kadry celem racjonalizacji zatrudnienia
          pracowników administracyjnych i technicznych w administracji centralnej i jednostkach
          organizacyjnych Uniwersytetu;
     6)     prowadzenie polityki zatrudniania z uwzględnieniem zasad, o których mowa
          w §§ 2 i 3 uchwały.
 
§ 2
1.  Do czasu wejścia w życie strategii, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 przy zatrudnianiu
    pracowników na etatach naukowo-dydaktycznych, naukowych i  dydaktycznych obowiązują
    następujące zasady:
      1)    tworzenie nowych etatów naukowo-dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych
           Uniwersytetu dopuszcza się tylko w celu:
             a)    zwiększenia liczby uprawnień do nadawania stopni naukowych, po wyczerpaniu
                  możliwości wynikających z przenoszenia pracowników lub zespołów między wydziałami
                  Uniwersytetu;
             b)    zapewnienia minimum kadrowego i zadaniowego do realizacji procesu dydaktycznego
                  na poszczególnych kierunkach studiów;
             c)    zapewnienia realizacji zadań naukowych w ramach projektów badawczych,
                  pod warunkiem zapewnienia finansowania etatów z tych projektów;
      2)    odtwarzanie zwolnionych etatów możliwe jest tylko wtedy, gdy:
             a)   obciążenie jednostki przekracza łączne pensum pracowników i doktorantów na studiach
                 stacjonarnych, a także dopuszczalną ustawowo zwyżkę godzin wynoszącą 25% pensum
                 pracowników naukowo-dydaktycznych i 50% pensum pracowników dydaktycznych;
             b)   wynika to z konieczności utrzymania uprawnień do nadawania stopni naukowych
                 lub minimum kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów;
             c)  istnieje potrzeba realizacji zadań w ramach projektów finansowanych ze środków
                 zewnętrznych do czasu zakończenia okresów trwałości przewidzianych w umowach
                 i przepisach odrębnych;
      3)     ograniczeniu podlega zatrudnianie pracowników naukowo-dydaktycznych w niepełnym
           wymiarze czasu pracy;
      4)     z zachowaniem przepisów ogólnie obowiązujących, nie zatrudnia się na czas nieokreślony
           na etatach dydaktycznych, z wyjątkiem SJO i SWFiS;
      5)     zatrudnianie osób, dla których Uniwersytet nie jest podstawowym miejscem pracy możliwe
           jest tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do uzupełnienia wymaganego minimum kadrowego
           na poszczególnych kierunkach studiów, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowisku
           profesorów wizytujących;
      6)     ponowne nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim posiadającym
           i nie posiadającym tytułu naukowego zatrudnionym na stanowisku profesora, któremu z mocy
           prawa wygasł stosunek pracy w związku z ukończeniem odpowiednio 70. i 67. roku życia
           możliwe jest tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do uzupełnienia wymaganego minimum
           kadrowego związanego z uprawnieniami do nadawania stopni naukowych lub minimum
           kadrowego na poszczególnych kierunkach studiów.
2.  Wskazane jest zatrudnianie na umowy cywilno-prawne profesorów niebędących obywatelami
    polskimi do prowadzenia zajęć w wymiarze minimum 60 godzin.
3.   Do czasu wejścia w życie strategii, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 przy zatrudnianiu
    pracowników na stanowiskach administracyjnych i technicznych obowiązują następujące zasady:
        1)  przy obsadzaniu stanowisk administracyjnych i technicznych należy w pierwszej kolejności
           wyczerpać drogę rekrutacji wewnętrznej z uwzględnieniem możliwości przeszkolenia osób
           już zatrudnionych;
        2)   nowe zatrudnienie jest możliwe tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach, związanych
           z dalszym prawidłowym funkcjonowaniem jednostki;
      3)     wprowadza się zakaz zatrudniania nowych pracowników na zastępstwo, z wyjątkiem
           stanowisk, które wymagają specjalnych kwalifikacji i uprawnień;
      4)     poziom zatrudnienia w dziekanatach należy dostosować do stanu zgodnego z przyjętym
           algorytmem uwzględniającym:
             a)  liczbę studentów – liczba etatów równa liczbie studentów fizycznych podzielonych przez
                 300 zaokrąglonych w dół poniżej sześćdziesięciu pięciu setnych i w górę
                 od sześćdziesięciu pięciu setnych,
             b)  liczbę uprawnień – dodatkowe 0,5 etatu za każde uprawnienie akademickie,
             c)  prowadzenie powyżej trzech kierunków studiów – dodatkowe 0,5 etatu za każde kolejne
                 cztery funkcjonujące kierunki studiów.
 
§ 3
Rektor, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z § 66 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) może odstąpić od zasad określonych
w § 2.
 
§ 4
Traci moc Uchwała Nr 118 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 25 stycznia 2013 roku w sprawie polityki kadrowej.
 
§ 5
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. Kadr i Kanclerzowi.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 

prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 10:01
Data aktualizacji:
28.06.2016 10:02
Liczba wyświetleń:
3486
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw936.docx21.66 KB