Nr 943 z dnia 24 czerwca 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 773 z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków...

 

 
UCHWAŁA Nr 943
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie  
z dnia 24 czerwca 2016 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 773 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku
w sprawie  zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich
i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału
i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akademickim
 
Na podstawie art. 130 ust. 2 oraz w związku z art. 111 ust. 1-4  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012.572 ze zm.), Senat uchwala co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 773 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 25 września 2015 roku w sprawie  zasad ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich i rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków oraz zasad przydziału i realizacji godzin dydaktycznych w danym roku akademickim, wprowadza się następujące zmiany:
1)  w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Do obowiązków realizowanych w ramach ustalonego pensum dydaktycznego należy
    prowadzenie zajęć dydaktycznych objętych programami kształcenia oraz programami i planami
    studiów kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Do zajęć
    dydaktycznych zalicza się w szczególności: wykłady, seminaria, ćwiczenia (audytoryjne,
    terenowe, laboratoryjne, projektowe, artystyczne), konwersatoria, zajęcia badawcze (pracownia
    magisterska), warsztaty artystyczne (prowadzenie dzieła artystycznego), zajęcia prowadzone
    w ramach pracowni dyplomowej (magisterskiej lub licencjackiej na kierunkach związanych
    ze sztukami plastycznymi), zajęcia praktyczne, lektoraty, zajęcia z wychowania fizycznego,
    zajęcia realizowane w sekcjach sportowych, zajęcia prowadzone metodą e-learningu, zajęcia
    na studiach doktoranckich, zajęcia na studiach podyplomowych oraz kursach dokształcających,
    zajęcia prowadzone w ramach: Uniwersytetu III Wieku, Uniwersytetu Dzieci, Olsztyńskich Dni
    Nauki i Sztuki oraz inne zajęcia prowadzone w ramach edukacji pozaformalnej o zasięgu
    co najmniej ogólnopolskim, finansowane ze źródeł zewnętrznych.”,
2)  w § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
    „3. Nauczycielowi akademickiemu, dla którego zatrudnienie w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim
    w Olsztynie jest podstawowym miejscem pracy, pełniącemu funkcję kierownika studiów
    doktoranckich, można obniżyć wymiar pensum dydaktycznego do wysokości 180 godzin
    obliczeniowych rocznie.”,
3)  w § 7 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
    „6a. Pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, pełniącemu w projekcie badawczym SONATA lub
    SONATA BIS funkcję kierownika projektu, Rektor może obniżyć wymiar pensum dydaktycznego,
    do wysokości 50% wymiaru określonego w § 5 ust. 1 niniejszej uchwały, z zastrzeżeniem
    przepisów ust. 7 i 9.”,
4)  w § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
    „7. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego do wysokości, określonej w ust. 5-6 i 6a
    nie dotyczy przedłużonego aneksem do umowy, okresu realizacji projektu.”,
5)  w § 7 ust. 9 otrzymuje brzmienie:
    „9. Obniżenie wymiaru pensum dydaktycznego, o którym mowa w ust. 5-6 i 6a może nastąpić
    na podstawie pisemnego wniosku zainteresowanego nauczyciela akademickiego, złożonego
    do Rektora i merytorycznie zaopiniowanego przez dziekana i kierownika właściwej jednostki
    organizacyjnej.”,
6)  w § 9 w ust. 1, pkt 8) otrzymuje brzmienie:
    „ 8) za sprawowanie opieki nad aktywnym kołem naukowym, działającym co najmniej jeden rok,
    prorektor właściwy do spraw kształcenia, na wniosek opiekuna koła naukowego, zaopiniowany
    przez dziekana i Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych, może zaliczyć nauczycielowi
    akademickiemu 15 godzin obliczeniowych rocznie”,
7)  w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Z tytułu prowadzenia pracy magisterskiej studenta, wymagającej przeprowadzenia
    eksperymentów laboratoryjnych lub terenowych, ujętych bezwymiarowo w planie studiów jako
    „pracownia magisterska”, na kierunkach studiów określonych w załączniku do uchwały, dziekan
    za zgodą rady wydziału może zaliczyć dodatkowo osobie prowadzącej, 5 godzin obliczeniowych
    za każdą pracę.”,
8)  w § 13, w ust. 1, w pkt. 4) lit. e) otrzymuje brzmienie:
    „e) na kierunkach: lekarskim, pielęgniarstwo, położnictwo, weterynaria, ratownictwo medyczne –
    wg odrębnych uregulowań prawnych”,
9)  w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Przy planowaniu zajęć dydaktycznych w jednostkach organizacyjnych wydziału, należy dążyć
    do:
      1)     równomiernego obciążenia nauczycieli akademickich liczbą godzin dydaktycznych
           w semestrach, z uwzględnieniem przewidzianej w planie studiów organizacji procesu
           dydaktycznego realizowanych przedmiotów,
      2)     równomiernego obciążenia liczbą godzin ponadwymiarowych nauczycieli akademickich danej
           jednostki.”,
10) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Obciążenia dydaktyczne (planowanie i rozliczenie godzin dydaktycznych) zatwierdza prorektor
     właściwy do spraw kształcenia, po uprzedniej akceptacji dziekana. Szczegółowe wytyczne
     dotyczące trybu planowania i rozliczania godzin dydaktycznych określa, obowiązująca w uczelni,
     procedura.”.
11) Załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie:
     „WYKAZ KIERUNKÓW EKSPERYMENTALNYCH
1.       Architektura krajobrazu
2.       Bioinżynieria produkcji żywności
3.       Biologia
4.       Biotechnologia
5.       Broker innowacji w przemyśle spożywczym
6.       Budownictwo
7.       Dietetyka
8.       Energetyka
9.       Geodezja i kartografia
10.    Gastronomia – sztuka kulinarna
11.    Gospodarka przestrzenna
12.    Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
13.    Gospodarowanie zasobami wodnymi
14.    Informatyka
15.    Inżynieria informacji
16.    Inżynieria bezpieczeństwa
17.    Inżynieria chemiczna i procesowa
18.    Inżynieria kosmiczna
19.    Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
20.    Inżynieria przetwórstwa żywności
21.    Inżynieria środowiska
22.    Leśnictwo
23.    Matematyka
24.    Mechanika i budowa maszyn
25.    Mechatronika
26.    Mikrobiologia
27.    Ochrona środowiska
28.    Odnawialne źródła energii
29.    Ogrodnictwo
30.    Rolnictwo
31.    Rybactwo
32.    Technika rolnicza i leśna
33.    Technologia drewna
34.    Technologia żywności i żywienie człowieka
35.    Towaroznawstwo
36.    Turystyka i rekreacja
37.    Zarządzanie i inżynieria produkcji
38.    Zootechnika
39.    Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 
Kierunki, na których obowiązują dodatkowe uregulowania prawne oprócz aktów normatywnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
1.       Lekarski
2.       Logopedia*
3.       Pielęgniarstwo
4.       Położnictwo
5.       Ratownictwo medyczne
6.       Weterynaria
*dotyczy przedmiotów o charakterze medycznym.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.06.2016
Data publikacji:
28.06.2016 11:20
Data aktualizacji:
28.06.2016 11:20
Liczba wyświetleń:
2557
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw943.docx19.06 KB