Nr 2 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na kadencję 2016-2020

 

 
UCHWAŁA Nr 2
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie powołania stałych Komisji Senackich na kadencję 2016-2020
 
Na podstawie § 16 ust. 1 Statutu Uniwersytetu stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat powołuje na kadencję 2016-2020 następujące stałe Komisje Senackie:
 
1)   Senacka Komisja do spraw Rozwoju Uczelni i Finansów
     a) zadania: opiniowanie wniosków mających wpływ na rozwój naukowo-dydaktyczny, strukturalny
         i materialny Uniwersytetu oraz inspirowanie działań służących rozwojowi uczelni, 
         przedstawianie opinii i propozycji do planu finansowo-rzeczowego uczelni oraz opiniowanie
         spraw z zakresu gospodarki finansowej uczelni;
     b)  skład osobowy - przewodniczący i członkowie: dziekani wydziałów, przedstawiciele związków
         zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu
         Doktorantów.
                                                                  
2) Senacka Komisja do spraw Dydaktycznych
     a)   zadania: przestawianie opinii i propozycji w zakresie realizacji przez uczelnię zadań
         dydaktycznych i kierunków działań służących unowocześnianiu kształcenia w Uniwersytecie;
     b)   skład osobowy - przewodniczący i członkowie: prodziekani ds. dydaktycznych, przedstawiciel
         Studium Języków Obcych, przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
         przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej, przedstawiciele związków zawodowych,
         przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
3) Senacka Komisja do spraw Kadrowych
     a)   zadania: opiniowanie polityki kadrowej uczelni oraz przedstawianie propozycji w zakresie
         kierunków rozwoju kadrowego uczelni oraz rozwoju uprawnień akademickich, opiniowanie zasad
         przyznawania nagród i wyróżnień;
     b)   skład osobowy – przewodniczący i członkowie: przedstawiciele wydziałów, przedstawiciel
         Studium Języków Obcych, przedstawiciel Studium Wychowania Fizycznego i Sportu,
         przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej, przedstawiciele związków zawodowych,
         przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
4) Senacka Komisja do spraw Nauki
     a)   zadania: opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu organizacji i rozwoju nauki w uczelni
         oraz współpracy z gospodarką;
     b)   skład osobowy – przewodniczący i członkowie: prodziekani ds. nauki, przedstawiciel Biblioteki
         Uniwersyteckiej, przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu
         Studenckiego, przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
5) Senacka Komisja do spraw Współpracy Międzynarodowej
     a)   zadania: opiniowanie i inicjowanie spraw z zakresu współpracy z zagranicznymi placówkami
         naukowymi i innymi instytucjami;
     b)   skład osobowy – przewodniczący i członkowie: właściwi prodziekani lub przedstawiciele
         wydziałów, przedstawiciel Studium Języków Obcych, przedstawiciel Biblioteki Uniwersyteckiej,
         przedstawiciele związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego,
         przedstawiciel Samorządu Doktorantów.
6) Senacka Komisja Statutowa
     a)   zadania: opiniowanie wniosków w sprawie zmian lub uzupełnień do Statut i przedstawianie
         ich Senatowi, rozpatrywanie sporów kompetencyjnych na podstawie przepisów prawnych
         Statutu;
     b)   skład osobowy – przewodniczący i członkowie: przedstawiciele wydziałów, przedstawiciele
         związków zawodowych, przedstawiciel Samorządu Studenckiego, przedstawiciel Samorządu
         Doktorantów.
 
§ 2
1.    Pracami komisji kieruje przewodniczący lub jego zastępca.
2.    Przewodniczącego wskazuje uchwała w sprawie powołania komisji.
3.    Na wniosek Rektora lub właściwego Prorektora uchwała o powołaniu komisji może wskazywać
     również zastępcę przewodniczącego.
4.    Jeżeli w uchwale powołującej skład komisji nie został wskazany zastępca przewodniczącego,
     jego wyboru dokonuje się na pierwszym w kadencji posiedzeniu. 
5.    Zastępca przewodniczącego, podczas nieobecności przewodniczącego, pełni jego obowiązki.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.06.2016
Data publikacji:
23.09.2016 08:34
Data aktualizacji:
23.09.2016 08:36
Liczba wyświetleń:
2871
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw2.doc61 KB