Nr 9 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 9
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 oraz § 98 ust. 8 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W § 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 „4. Wzór logo Uniwersytetu określa Rektor w drodze zarządzenia”.
 
§ 2
Traci moc Załącznik Nr 3 do Statutu „Znak graficzny (logo) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie”.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
23.09.2016 13:55
Data aktualizacji:
23.09.2016 13:55
Liczba wyświetleń:
2538
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw9.doc51 KB