Nr 16 z dnia 20 września 2016 roku zmieniająca Uchwałę Nr 897 z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika

 
UCHWAŁA Nr 16
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
zmieniająca Uchwałę Nr 897 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika
 
Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U.2012. 572 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu, na wniosek Rady Wydziału Nauk Technicznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 897 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów drugiego stopnia kierunku mechatronika, wprowadza się następujące zmiany:
  1)  w załączniku do uchwały pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Umiejscowienie kierunku w obszarze
      kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i kompetencji
      inżynierskich.”;
  2) w pkt 6 załącznika do uchwały pn. Objaśnienie oznaczeń:
        a)     dodaje się lit. i) w brzmieniu: „i) InzA – efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji
              inżynierskich”,
        b)     tytuł trzeciej kolumny tabeli określającej kierunkowe efekty kształcenia otrzymuje brzmienie:
              „Symbol efektu kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych i kompetencji
              inżynierskich”,
        c)     w tabeli określającej kierunkowe efekty kształcenia w kategorii wiedzy, treść efektu kształcenia
              o symbolu K2A_W13 otrzymuje brzmienie: „Zna typowe technologie inżynierskie w zakresie
              studiowanego kierunku studiów oraz ma poszerzoną wiedzę w zakresie projektowania
              i wytwarzania prostych urządzeń mechatronicznych”,
        d)     w wierszu opisującym treść kierunkowego efektu kształcenia o symbolu K2A_W13, w kolumnie
              określającej odniesienie kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych, dodaje się
              symbol efektu kształcenia prowadzącego do uzyskania kompetencji inżynierskich pn. InzA_W05.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
26.09.2016 09:39
Data aktualizacji:
26.09.2016 09:39
Liczba wyświetleń:
2056
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw16.doc34.5 KB