Nr 20 z dnia 20 września 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku nr 3 wraz z budową skomunikowanego z nim obiektu z salami audytoryjnymi na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej

 
UCHWAŁA Nr 20
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 20 września 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku
nr 3 wraz z budową skomunikowanego z nim obiektu z salami audytoryjnymi na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w kompleksie szpitalnym przy ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie” Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ustala się,
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na realizację zadania
    inwestycyjnego pod nazwą „Adaptacja budynku nr 3 wraz z budową skomunikowanego z nim obiektu
    z salami audytoryjnymi na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej w kompleksie szpitalnym przy
    ul. Warszawskiej 30 w Olsztynie”
.
2.  Szacowany koszt zadania wynosi 19 657 940 PLN (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset
    pięćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści).
 
§ 2
Środki na realizację zadania, o którym mowa w § 1 w kwocie 12 118 470 PLN (słownie: dwanaście milionów sto osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt), pochodzić będą z projektu pn.: „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a pozostałej części z Budżetu Państwa oraz środków własnych Uczelni.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Prorektorowi ds. ekonomicznych i rozwoju oraz Zastępcy Kanclerza
ds. Inwestycji.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
19.09.2016
Data publikacji:
26.09.2016 11:18
Data aktualizacji:
26.09.2016 11:18
Liczba wyświetleń:
2015
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw20.doc40 KB