Nr 51 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 51
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 22 listopada 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej
na nieruchomości położonej w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości położonej w Olsztynie, oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków jako działki nr 11/6, 12/12, 12/13,13/5 obr. nr 112 m. Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy
w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00039693/9, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OL1O/00139000/6.
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości opisanej w § 1 polega na:
 1)  prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania
     konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii urządzeń:
         a)  wodociągowych w postaci przyłącza wodociągowego wykonanego z rur PE 225, o długości
              17,5 m oraz PE 160, o długości 2,5 m,
         b)    kanalizacyjnych w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej wykonanego z rur PPX Stream
              300 o długości 74,5 m oraz kanalizacji deszczowej wykonanego z rur PVC 250 o długości
              229 m, wraz ze studniami kanalizacyjnymi.
2)   znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń, o których mowa
     w pkt 1.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na przedmiotowej nieruchomości stanowiącej własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem
w wysokości 20 322 zł netto powiększonym o należny podatek VAT. Koszty ustanowienia niniejszej służebności oraz opłaty sądowej ponosi spółka pod firmą Galeria Warmińska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Lubinie.
 
§ 4
Załącznikiem do niniejszej Uchwały jest mapa sytuacyjno-wysokościowa.
 
§ 5
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności gruntowej, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
21.11.2016
Data publikacji:
30.11.2016 14:11
Data aktualizacji:
30.11.2016 14:11
Liczba wyświetleń:
1935
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw51.docx16.35 KB