Nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia...

 
UCHWAŁA  Nr  53
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów trzeciego stopnia, planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 2 - 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2016.1842 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu, Senat postanawia, co następuje:
 
RODZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1.  Ustala się wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczące uchwalania
    programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich,
    planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
2.  Wprowadza się poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji nadawanych po ukończeniu
    studiów wyższych, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych.
3.  Ustala się terminy i rodzaje dokumentów stanowiących podstawę do podjęcia przez Senat UWM
    uchwały w sprawie efektów kształcenia na kierunku, poziomie i profilu kształcenia oraz uchwały
    w sprawie utworzenia kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.
4.  Wprowadza się następujące definicje pojęć do opisu studiów:
     1)  program kształcenia obejmuje:
        a)  opis zakładanych efektów kształcenia na określonym kierunku studiów, poziomie i profilu
            kształcenia oraz program studiów,
        b)  program studiów stanowi opis procesu kształcenia, prowadzący do uzyskania zakładanych
            efektów kształcenia; program studiów określa:
                     -  formę studiów (stacjonarną i/lub niestacjonarną),
                     -  moduły zajęć/przedmioty (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do danego
              modułu/przedmiotu efektów kształcenia, treści programowych, form i metod kształcenia,
              zapewniających osiągnięcie efektów oraz liczby punktów Europejskiego Systemu
              Akumulacji i Transferu Punktów (ECTS),
                     -  sposoby weryfikacji i oceny osiągania zakładanych efektów kształcenia,
                     -  plan studiów danej formy studiów (stacjonarnej i/lub niestacjonarnej), uwzględniający:
               moduły zajęć/przedmioty, liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania
               kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia oraz sumaryczne wskaźniki ilościowe
               charakteryzujące program kształcenia,
     2)  moduł zajęć oznacza zajęcia lub grupę zajęć z danego przedmiotu lub grupy przedmiotów,
         praktykę, „przygotowanie pracy dyplomowej”, „przygotowanie pracy końcowej” i inne,
    
3)  przedmiot – zespół zajęć określonych wspólną nazwą, przewidzianych do realizacji w tym
         samym semestrze planu studiów wyższych/planu studiów podyplomowych, planu studiów
         doktoranckich lub planu kursu dokształcającego, podlegających łącznej ocenie, któremu
         przypisano odpowiednią liczbę punktów ECTS,
     4)  opis zakładanych efektów kształcenia dla programu kształcenia – opis zasobu wiedzy,
         umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez studenta w procesie kształcenia;
         opis sporządzany zgodnie z opisem efektów kształcenia w obszarze/obszarach kształcenia,
         któremu/którym przyporządkowany jest program, określonych w rozporządzeniu ministra
         właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji,
     5)  opis zakładanych efektów kształcenia w ramach modułu zajęć, przedmiotu lub grupy
           przedmiotów
– opis zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych osiąganych przez
         studenta, który zaliczył dany moduł zajęć, przedmiot lub grupę przedmiotów; opis powinien
         odnosić się do opisu efektów kształcenia właściwych dla programu kształcenia,
     6)  forma kształcenia/poziom studiów – studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia,
         jednolite studia magisterskie,
     7)  profil praktyczny – profil programu kształcenia obejmujący moduły zajęć/przedmioty służące
         zdobywaniu przez studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany
         przy założeniu, że moduły zajęć/przedmioty związane z praktycznym przygotowaniem
         zawodowym prowadzone są w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS określonej
         dla programu studiów,
     8)  profil ogólnoakademicki – profil programu kształcenia obejmujący moduły zajęć/przedmioty
         związane z prowadzonymi w uczelni badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki
         związanej z kierunkiem studiów, realizowany przy założeniu, że moduły zajęć/przedmioty
         służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności prowadzenia badań
         naukowych prowadzone są w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS określonej
         dla programu studiów,
     9)  poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji – zakres i stopień złożoności wymaganych efektów
         uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych
         charakterystyk efektów uczenia się ujętych w kategoriach wiedzy, umiejętności i kompetencji
         społecznych.
5.  Ilekroć w uchwale jest mowa o studiach wyższych oraz studiach trzeciego stopnia, należy przez
   to rozumieć, odpowiednio: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia
   magisterskie oraz studia doktoranckie.
 
§ 2
1.  Programy kształcenia i programy studiów powinny spełniać wymagania formalne i programowe
    określone w obowiązujących przepisach, zawartych w:
     1)  rozporządzeniach ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w zakresie:
         a)  warunków prowadzenia studiów, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań dotyczących
             profilu kształcenia, wniosków z analizy wyników monitorowania kariery zawodowej
             absolwentów oraz wniosków z analizy zgodności zakładanych efektów kształcenia
             z potrzebami rynku pracy, najnowszych osiągnięć naukowych i artystycznych kadry
             akademickiej,
         b)  standardów kształcenia dla kierunków studiów, o których mowa w art. 9b ustawy – Prawo
             o szkolnictwie wyższym,
         c)  standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
         d)  warunków nadawania tytułów zawodowych,
         e)  opisu charakterystyk efektów uczenia się drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji,
             typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa na poziomach 6-8,
             z uwzględnieniem:
                      -     charakterystyk drugiego stopnia poziomów 6 i 7 dla poszczególnych obszarów kształcenia
                w ramach szkolnictwa wyższego,
                      -     wymagań niezbędnych do uzyskiwania kwalifikacji, w tym kompetencji inżynierskich
                poziomów 6 i 7,
                      -     charakterystyki drugiego stopnia poziomu 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
         f)  kryteriów oceny programowej, ze szczególnym uwzględnieniem opinii pracodawców przy
            tworzeniu programów kształcenia i realizacji procesu kształcenia, wyników analizy
            osiągnięcia zakładanych efektów z  realizacji praktyk, umiędzynarodowienia procesu
            kształcenia (prowadzenia współpracy międzynarodowej i przygotowania do uczenia się
            w językach obcych, prowadzenia zajęć w językach obcych) oraz skuteczności
            wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w zakresie analizy efektów
            kształcenia i działania na rzecz doskonalenia programu kształcenia,
         g) szkoleń, praktyk i staży dla osób wykonujących czynności związane z wykorzystywaniem
            zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych,
     2)  rozporządzeniach właściwych ministrów, zawierających wymagania programowe
         przygotowujące do wykonywania innych od wymienionego w pkt. c zawodów lub u zyskania
         licencji zawodowych,
     3)  rozporządzeniu ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego w zakresie kształcenia
         na studiach doktoranckich,
     4)  ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym w zakresie kształcenia na studiach podyplomowych,
         kursach dokształcających,
     5)  ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie Polskiej Ramy Kwalifikacji
         i przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, nadawanych po ukończeniu
         studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających i szkoleń,
     6)  rozporządzeniu ministra właściwego do spraw edukacji narodowej, dotyczące zakresu informacji
         gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach nadawanych
         po ukończeniu studiów podyplomowych,
     7)  uchwałach senatu w zakresie misji oraz strategii rozwoju Uniwersytetu,
     8)  uchwałach rady wydziału w zakresie misji i strategii rozwoju wydziału.
2.  Programy kształcenia i programy studiów mogą przewidywać prowadzenie zajęć z wykorzystaniem
    metod i technik kształcenia na odległość.
 
§ 3
1.  Do wszystkich form kształcenia i form studiów realizowanych w ramach kierunków studiów i  profili
    kształcenia, studiów doktoranckich, zakresów studiów podyplomowych i kursów dokształcających,
    stosuje się wycenę efektów z wykorzystaniem Europejskiego Systemu Akumulacji i Transferu
    Punktów (ECTS).
2.  Wycena efektów kształcenia wyrażona w punktach ECTS powinna być dokonana według zasady:
    jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od beneficjenta
    procesu kształcenia (studenta/uczestnika studiów doktoranckich/słuchacza studiów
    podyplomowych lub uczestnika kursu dokształcającego), nakładu pracy w wymiarze, od 25 do 30
    godzin, na które składa się liczba godzin pracy beneficjenta w ramach zajęć zorganizowanych
    przez uczelnię zgodnie z planem studiów oraz jego praca własna.
3.  Wycena poszczególnych modułów zajęć/przedmiotów powinna uwzględniać obciążenie beneficjenta
    związane z:
     1)  nakładem pracy własnej związanej z przygotowaniem się do egzaminów,
     2)  nakładem pracy własnej, związanej z przygotowaniem się do zajęć dydaktycznych oraz
         opracowaniem sprawozdań, projektów i innych,
     3)  liczbą godzin zajęć dydaktycznych (kontaktowych),
     4)  nakładem pracy związanej z przygotowaniem pracy dyplomowej, dzieła artystycznego wraz
         z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego,
     5)  nakładem pracy w trakcie przygotowania pracy końcowej/zaliczeniowej związanej
         z zakończeniem cyklu kształcenia podyplomowego lub kursu dokształcającego,
     6)  nakładem pracy związanej z rozwijaniem umiejętności dydaktycznych lub zawodowych
         na studiach doktoranckich,
     7)  nakładem pracy związanej z nabyciem i rozwijaniem umiejętności w zakresie metodyki
         i metodologii prowadzenia badań naukowych,
     8)   zaleceniami standardów kształcenia, określonymi dla niektórych kierunków studiów zgodnie
         z obowiązującymi przepisami prawnymi, z uwzględnieniem ust. 4.
4. Wycena poszczególnych modułów zajęć/przedmiotów realizowanych na studiach
    podyplomowych/kursach dokształcających kwalifikacyjnych powinna uwzględniać standardy
    kształcenia przygotowujące do wykonywania określonego zawodu lub uzyskania licencji
    zawodowych i umożliwiające skuteczne przeprowadzenie procedury włączenia kwalifikacji
    do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich ewidencjowania w Zintegrowanym Rejestrze
    Kwalifikacji.
5.  Liczbę punktów ECTS wymaganą do zaliczenia semestru ustala rada podstawowej jednostki
   organizacyjnej, w trybie określonym w § 4 ust. 1, z uwzględnieniem § 6 oraz z zastrzeżeniem
   § 17 ust. 5, § 19 ust. 2 i § 22.
 
RODZIAŁ 2
STUDIA WYŻSZE
§ 4
1.  Program kształcenia i program studiów, w tym plan studiów oraz ich zmiany powinny być
    uchwalone przez radę podstawowej jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii wydziałowego
    organu samorządu studenckiego, nie później niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku
    akademickiego, na którym program studiów, w tym plan studiów będzie obowiązywał.
2.  W celu doskonalenia programu kształcenia, podstawowa jednostka organizacyjna może dokonywać
    w nim zmian, w tym efektów kształcenia właściwych dla danego kierunku studiów, poziomu i profilu
    kształcenia, wybranych z efektów kształcenia dla obszaru lub obszarów kształcenia, do których
    kierunek studiów został przyporządkowany, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.   Podstawowa jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy – Prawo
    o szkolnictwie wyższym, może w ramach posiadanego uprawnienia do prowadzenia studiów
    na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, dokonywać zmian w zakresie:
     1)  zajęć dydaktycznych, za które student może uzyskać łącznie do 50% punktów ECTS,
         określonych w programie studiów aktualnym na dzień wydania przez ministra właściwego
         do spraw szkolnictwa wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia,
     2)  łącznie do 30% ogólnej liczby zakładanych efektów kształcenia, określonych przez senat
         uczelni, aktualnych na dzień wydania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa
         wyższego decyzji o nadaniu tego uprawnienia.
4.  Podstawowa jednostka organizacyjna może wprowadzać w programie kształcenia również zmiany:
     1)   w doborze treści kształcenia przekazywanych studentom w ramach zajęć, uwzględniających
         najnowsze osiągnięcia naukowe lub artystyczne, a także form i metod prowadzenia zajęć,
     2)   konieczne do:
          a)  usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych przez Polską Komisję Akredytacyjną,
          b)  dostosowania programu kształcenia do zmian w przepisach powszechnie obowiązujących.
5.  Zmiany w programach kształcenia, o których mowa w:
     1)   ust. 2 i 3 – wprowadzane są z początkiem nowego cyklu kształcenia, w trybie określonym
         w ust. 1,
     2)   ust. 4 – mogą być wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia.
6.  Zmiany w programach kształcenia wprowadzane w trakcie cyklu kształcenia ogłaszane są
    co najmniej na miesiąc przez rozpoczęciem semestru, którego dotyczą. Zmiany wprowadzane
    są uchwałą rady wydziału z uwzględnieniem opinii wydziałowego organu samorządu studenckiego.
7.  Zmiany efektów kształcenia wymagają zatwierdzenia przez senat uczelni.

§ 5

1.  Studia pierwszego stopnia - licencjackie trwają co najmniej sześć semestrów.
2.  Studia pierwszego stopnia - inżynierskie trwają co najmniej siedem semestrów.
3.  Studia drugiego stopnia trwają od trzech do pięciu semestrów.
4.  Studia jednolite magisterskie trwają od dziewięciu do dwunastu semestrów.
5.  Do okresu studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich zalicza się praktykę
    zawodową studenta.
6.  Do okresu studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich o profilu
    praktycznym zalicza się praktykę zawodową w wymiarze co najmniej trzech miesięcy.
7. Studia niestacjonarne mogą trwać jeden lub dwa semestry dłużej niż odpowiednie studia
   stacjonarne.
 
 § 6
1. Liczba punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów wynosi odpowiednio:
    1)  180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia - licencjackich,
    2)  210 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia – inżynierskich,
    3)  90 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia, prowadzących do nabycia kwalifikacji drugiego
        stopnia oraz kompetencji inżynierskich i uzyskania tytułu zawodowego magistra inżyniera
        lub równorzędnego,
    4)  120 punktów ECTS na studiach drugiego stopnia, prowadzących do nabycia kwalifikacji
        drugiego stopnia i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
    5)  300 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich w  wymiarze 10 semestralnym,
    6)  330 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich w wymiarze 11 semestralnym,
    7)  360 punktów ECTS na jednolitych studiach magisterskich w  wymiarze 12 semestralnym.
2.  W przypadku studiów niestacjonarnych, o których mowa w  § 5 ust. 7, liczba punktów ECTS
    wymaganych do ukończenia studiów odpowiada liczbie punktów ECTS określonej w planie studiów,
    ustalonym dla danej formy kształcenia studiów stacjonarnych.
 
 § 7
1.  Program kształcenia i program studiów danego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia
    należy opisać zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
    kompetencji społecznych, uwzględniając:
     1)  uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia oraz charakterystyki drugiego stopnia Polskiej
         Ramy Kwalifikacji, w tym wybrane efekty kształcenia właściwe dla obszaru lub obszarów
         kształcenia, do których został przyporządkowany kierunek studiów:
          a)  dla kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów pierwszego
              stopnia,
          b)  dla kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji – w przypadku studiów drugiego
              stopnia i jednolitych studiów magisterskich,
     2)  charakterystyki drugiego stopnia dla profilu kształcenia,
     3)  charakterystyki drugiego stopnia obejmujące pełny zakres efektów kształcenia dla studiów
         o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym prowadzących do uzyskania kompetencji
         inżynierskich,
     4)  opis efektów kształcenia w zakresie znajomości języka obcego.
2.  Program studiów danego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia, prowadzonego w formie
    stacjonarnej i niestacjonarnej umożliwia uzyskanie tych samych efektów kształcenia.
3.  Program studiów danego kierunku, poziomu studiów i profilu kształcenia, prowadzonego w formie
    stacjonarnej i niestacjonarnej:
     1)  umożliwia studentowi wybór modułów zajęć/przedmiotów kształcenia, którym przypisano
         punkty ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS, określonych
         w programie studiów, jako koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi
         kształcenia; w ofercie modułów zajęć/przedmiotów do wyboru należy uwzględnić zajęcia
         dydaktyczne prowadzone w języku angielskim (przedmiot/y kierunkowy/e, przedmiot/y
         specjalistyczny/e, proseminarium, inne), odpowiadające co najmniej 2 punktom ECTS,
     2)  uwzględnia zajęcia dydaktyczne:
         a)  realizowane w ramach zajęć ogólnouczelnianych z przedmiotów kształcenia ogólnego,
             przewidzianego ofertą ogólnouczelnianą odpowiadających od 2 do 4 punktów ECTS,
         b) 
realizowane w ramach zajęć z przedmiotów, reprezentujących treści z obszarów nauk
             humanistycznych lub  nauk społecznych odpowiadające 5 punktom ECTS – w przypadku
             kierunków studiów przypisanych do obszarów kształcenia innych niż odpowiednio nauki
             humanistyczne lub nauki społeczne, z zastrzeżeniem § 8 ust. 6,
         c)  z nowożytnego języka obcego w wymiarze:
                     -   120 godzin na studiach pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, kończących się
               egzaminem na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
                     -   30 godzin na studiach drugiego stopnia, prowadzonego w formie specjalistycznego
               warsztatu językowego, kończącego się zaliczeniem na ocenę na poziomie B2+
               Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, z zastrzeżeniem ust. 7 i 11,
         d)  realizowane w ramach seminarium, przygotowującego do wykonania pracy dyplomowej oraz
             na kierunkach artystycznych dodatkowo zajęcia z zakresu przygotowania dzieła
             artystycznego, z wyłączeniem kierunków studiów, dla których efekty kształcenia,
             uwzględniające standard kształcenia, zatwierdzone przez Senat w trybie określonym
             ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym, nie przewidują wykonania pracy dyplomowej,
         e)   z ochrony własności intelektualnej,
         f)    z technologii informacyjnych,
         g)  z ergonomii,
         h)  z etykiety,
          i)  prowadzone w ramach szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szkolenia
             dotyczącego ochrony zwierząt, z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Szkolenie dotyczące ochrony zwierząt obowiązuje studentów, którzy w ramach realizacji programu
   kształcenia i programu studiów wykonują czynności związane z wykorzystaniem zwierząt do celów
   naukowych i edukacyjnych. Wymiar, zasady i formę realizacji szkolenia określa rada podstawowej
   jednostki organizacyjnej.
5. Program studiów kierunku przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru kształcenia określa
    dla każdego z tych obszarów procentowy udział liczby punktów ECTS w łącznej liczbie punktów
    ECTS określonych w programie studiów jako koniecznych do uzyskania kwalifikacji
    odpowiadających poziomowi kształcenia.
6.  Program studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich wszystkich kierunków
    i profili kształcenia, realizowanych w formie stacjonarnej, uwzględnia zajęcia z  wychowania
    fizycznego w wymiarze 30 godzin, z zastrzeżeniem ust. 11.
7.  Wymiar godzinowy zajęć dydaktycznych z zakresu nowożytnych języków obcych realizowanych
    w ramach specjalności neofilologicznych na kierunku filologia na studiach stacjonarnych
    i niestacjonarnych wszystkich poziomów i profili kształcenia, regulują odrębne przepisy.
8.  Co najmniej połowa programu kształcenia na studiach stacjonarnych wszystkich kierunków,
    poziomów i profili kształcenia powinna być realizowana w postaci zajęć wymagających
    bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego chyba, że efekty kształcenia uwzględniające
    standard kształcenia, zatwierdzone przez Senat w trybie określonym ustawą – Prawo
    o szkolnictwie wyższym, stanową inaczej.
9.  Kształcenie w zakresie zdobywania umiejętności praktycznych, w tym zajęcia laboratoryjne,
    terenowe i warsztatowe, powinno odbywać się na zajęciach dydaktycznych wymagających
    bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i studenta. Metody i techniki kształcenia
    na odległość, mogą mieć w tym zakresie jedynie charakter wspomagający, z uwzględnieniem
    ust. 10.
10. Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, prowadzonych
     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie może być większa niż 60% ogólnej
     liczby godzin zajęć dydaktycznych określonych w programach kształcenia dla poszczególnych
     kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia.
11.  Na kierunkach, dla których rozporządzeniem ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego
     określono standard kształcenia, dla których Senat, w trybie określonym ustawą – Prawo
     o szkolnictwie wyższym, uchwałą określił efekty kształcenia, uwzględniając standard kształcenia,
     realizacja zajęć dydaktycznych, w tym zajęć z wychowania fizycznego odbywa się zgodnie
     z zaleceniami ww. uchwały Senatu, w wymiarze godzin określonym przez radę podstawowej
     jednostki organizacyjnej.
 
 § 8
1.  Program studiów, stanowiący opis procesu kształcenia i integralną część programu kształcenia,
    uchwala rada podstawowej jednostki organizacyjnej.
2.   Program studiów określany jest dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.
3.   Prowadzenie na danym kierunku dwóch profili kształcenia, wymaga określenia i uchwalenia dwóch
    odrębnych programów kształcenia, tj. opisów zakładanych efektów kształcenia, programów
    studiów i planów studiów.
4.   Program studiów dla kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia oraz formy studiów określa:
     1)  formę studiów (studia stacjonarne lub niestacjonarne),
     2)  liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS konieczną do uzyskania kwalifikacji odpowiadających
         poziomowi studiów (formie kształcenia),
     3)  moduły zajęć/przedmioty kształcenia wraz z przypisaniem do każdego modułu zajęć/przedmiotu
         zakładanych efektów kształcenia, treści programowych, form i metod kształcenia,
         zapewniających osiągnięcie tych efektów oraz liczbę punktów ECTS (sylabusy),
     4)  plan studiów prowadzonej formy studiów,
     5)  sposoby weryfikacji i kryteria oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia
         osiąganych przez studenta,
     6)  łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć:
          a)  wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,
          b)  z zakresu nauk podstawowych właściwych dla danego kierunku, do których odnoszą
              się efekty kształcenia dla tego kierunku, poziomu i profilu kształcenia,
          c)  o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych, warsztatowych i projektowych,
     7)  minimalną liczbę punktów ECTS, którą student powinien uzyskać, realizując:
          a) moduły zajęć/przedmioty ogólnouczelniane niezwiązane z  kierunkiem studiów,
          b) zajęcia z języka obcego,
     8)  liczbę punktów ECTS w wymiarze nie mniejszym niż 5, którą student musi uzyskać, realizując
         zajęcia dydaktyczne z obszaru nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
     9)  wymiar i zasady realizacji zajęć z wychowania fizycznego,
   10)   wymiar, zasady i formę realizacji szkolenia z zakresu ochrony i wykorzystania zwierząt
         doświadczalnych do celów naukowych i edukacyjnych, z uwzględnieniem § 7 ust. 4,
   11)   wymiar, zasady i formę realizacji praktyk zawodowych oraz łączną liczbę punktów ECTS, którą
         student musi uzyskać w ramach praktyk zawodowych na kierunku o profilu praktycznym,
         a w przypadku kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program kształcenia
         na tych studiach przewiduje praktyki.
5.  Wycena punktowa efektów kształcenia modułów zajęć/przedmiotów powinna być prowadzona
    według niżej wymienionych zasad, z uwzględnieniem ust. 6 i 9:
     1)   język obcy - 2 punkty ECTS za 30 godzin,
     2)   technologie informacyjne - 2 punkty ECTS za 30 godzin,
     3)   przedmioty przewidziane ofertą ogólnouczelnianą - 2 punkty ECTS za 30 godzin,
     4)   przedmioty z grupy zajęć z obszarów nauk humanistycznych lub nauk społecznych
        
- 5 punktów ECTS za 75 godzin,
     5)   przedmioty realizowane w ramach „kształcenia modułowego” przewidziane ofertą
         wydziałową - 2 punkty ECTS za 30 godzin,
     6)   ergonomia, ochrona własności intelektualnej - 0,25 punkta ECTS za 2 godziny,
     7)   etykieta, szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
         -0,50 punkta ECTS za 4 godziny,
     8)   zajęcia dydaktyczne prowadzone w języku angielskim (przedmiot/y kierunkowy/e,
         przedmiot/y specjalistyczny/e, proseminarium, inne) - 2 punkty ECTS za 30 godzin,
     9)   informacja patentowa - 0,50 punkta ECTS za 4 godziny.
6.  Na wszystkich kierunkach studiów, poziomach i profilach kształcenia, z wyłączeniem kierunków
    studiów przyporządkowanych do obszaru nauk humanistycznych lub nauk społecznych,
    w programie studiów należy zaplanować przedmioty z grupy zajęć z obszarów nauk
    humanistycznych lub nauk społecznych w łącznym wymiarze 75 godzin, odpowiadające 5 punktom
    ECTS, w tym należy uwzględnić przedmiot/y z obszaru nauk humanistycznych lub nauk
    społecznych objęty/ych ofertą ogólnouczelnianą, z zachowaniem wyceny 2 punktów ECTS za 30
    godzin.
7.   Wycena punktowa modułów zajęć/przedmiotów do wyboru powinna być tak realizowana,
    aby poszczególne moduły zajęć/przedmioty, które student wybiera alternatywnie, miały taką samą
    liczbę punktów ECTS w semestrze.
8.   Wycena punktowa modułu/przedmiotu, o którym mowa w § 8 ust. 5 pkt 9 dotyczy kierunków,
    poziomów i profili kształcenia, których program kształcenia i program studiów przewiduje treści
    z zakresu informacji patentowej.
9.   Wycena punktowa pracy dyplomowej wraz z przygotowaniem do egzaminu dyplomowego powinna
    wynosić, co najmniej:
      1)        praca licencjacka - 10 punktów ECTS,
      2)        praca inżynierska - 15 punktów ECTS,
      3)        praca magisterska - 20 punktów ECTS,
      4)        dzieło artystyczne w zakresie sztuki i dyscyplin artystycznych - 20 punktów ECTS,
            chyba, że efekty kształcenia określone przez Senat w trybie określonym ustawą – Prawo
            o szkolnictwie wyższym, uwzględniające standard kształcenia, stanowią inaczej.
 
§ 9
Wytyczne obowiązują również przy tworzeniu programów kształcenia i programów studiów, realizowanych w języku obcym.
 
I.   PROFIL PRAKTYCZNY
§ 10
1.  Program studiów kierunku o profilu praktycznym obejmuje moduły zajęć/przedmioty związane
   z praktycznym przygotowaniem zawodowym, którym przypisano punkty ECTS w wymiarze
   większym niż 50% liczby punktów ECTS, określonych w programie studiów, jako koniecznych
   do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia, służące zdobywaniu przez
   studenta umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych.
2.  Zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, powinny być prowadzone:
     1)  w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej,
     2)  w sposób umożliwiający wykonywanie czynności praktycznych przez studentów,
     3)  przez osoby, z których większość posiada doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,
         odpowiadające zakresowi prowadzonych zajęć.
3.  Podstawowa jednostka organizacyjna może prowadzić studia na kierunku o profilu praktycznym,
    jeżeli zapewnia studentom możliwość zrealizowania praktyk zawodowych, łącznie w wymiarze
    co najmniej trzech miesięcy na każdym z poziomów kształcenia.
4.  Podstawowa jednostka organizacyjna może organizować proces dydaktyczny w formule kształcenia
    przemiennego, uwzględniającego zasady prowadzenia studiów dualnych.
5.  Kształcenie przemienne, o którym mowa w ust. 4, oznacza organizację kształcenia prowadzonego
    w formie zajęć dydaktycznych realizowanych w uczelni i poza uczelnią oraz zajęć dydaktycznych
    prowadzonych w formie praktyk i staży odbywanych u pracodawcy, uwzględniając realizację
    wszystkich efektów kształcenia przewidzianych w programie kształcenia.
6.  Prowadzenie kierunku studiów o profilu praktycznym i organizacja kształcenia w formule studiów
    dualnych wymaga udziału podmiotów gospodarczych i zawarcia pisemnej umowy pomiędzy uczelnią
    a podmiotem gospodarczym, która powinna określać:
      1) możliwość i zasady prowadzenia zajęć dydaktycznych, w szczególności praktycznych przez
          pracowników podmiotów gospodarczych,
      2) zasady udziału podmiotów gospodarczych w tworzeniu programu kształcenia,
      3) sposób dofinansowania studiów przez podmioty gospodarcze,
      4) opis zakładanych efektów kształcenia,
      5) sposób i zasady realizacji praktyk i staży w podmiotach gospodarczych.
7.  Program kształcenia i program studiów uwzględniający praktykę zawodową, może uwzględniać
    także obowiązek wykonania pracy lub projektu dyplomowego związanego z tematyką
    studiowanego obszaru lub obszarów wiedzy w podmiocie gospodarczym, w którym realizowana jest
    praktyka.
8.  Program i okres realizacji praktyk zawodowych określa rada podstawowej jednostki organizacyjnej
    prowadzącej kierunek studiów uwzględniając specyfikę kierunku, efekty kształcenia i rodzaj
    kwalifikacji, które student powinien osiągnąć po zrealizowaniu praktyki oraz ukończeniu danej
    formy kształcenia, z uwzględnieniem ust. 3-5.
 
I.       PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI
 § 11
1.  Program studiów kierunku o profilu ogólnoakademickim obejmuje moduły zajęć/przedmioty związane
   z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z tym kierunkiem
   studiów, któremu przypisano punkty ECTS w wymiarze większym niż 50% liczby punktów ECTS
   określonych w programie studiów, jako koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających
   poziomowi kształcenia, służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej wiedzy oraz umiejętności
   prowadzenia badań naukowych.
2.  Podstawowa jednostka organizacyjna może prowadzić kierunek studiów o profilu
   ogólnoakademickim, jeżeli prowadzi badania naukowe w dziedzinie nauki lub sztuki związanej
   z kierunkiem studiów i zapewnia studentom:
    1)     co najmniej przygotowanie do prowadzenia badań – w przypadku studiów pierwszego stopnia,
    2)     udział w badaniach – w przypadku studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
         magisterskich.
3.  Zaleca się wprowadzenie praktyk zawodowych na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz
   jednolitych magisterskich o profilu ogólnoakademickim, w wymiarze umożliwiającym nabycie
   umiejętności praktycznych związanych ze studiowanym kierunkiem.
4.  Podstawowa jednostka organizacyjna prowadząca kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim
   może organizować proces kształcenia w formule studiów dualnych, z uwzględnieniem § 10 ust. 4-6.
 
II.       POZIOMY POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI DO KWALIFIKACJI NADAWANYCH
PO UKOŃCZENIU STUDIÓW WYŻSZYCH, STUDIÓW DOKTORANCKICH
ORAZ STUDIÓW PODYPLOMOWYCH
§ 12
1.  Absolwent:
    1)    studiów pierwszego stopnia uzyskuje kwalifikację pełną na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
    2)    studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich uzyskuje kwalifikacje na poziomie
        7 Polskiej Ramy Kwalifikacji,
    3)    studiów trzeciego stopnia uzyskuje kwalifikacje na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
2.  Kwalifikacje cząstkowe po ukończeniu studiów podyplomowych:
    1)    na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, nadaje się osobom posiadającym kwalifikacje pełną
        co najmniej na poziomie 6,
    2)   na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, nadaje się osobom posiadającym kwalifikację pełną
        co najmniej na poziomie 6 lub 7.
3.  Kwalifikacje cząstkowe po ukończeniu kursu lub szkolenia przypisuje się do danego poziomu Polskiej
    Ramy Kwalifikacji na podstawie informacji określonych w § 18 ust. 7.
 
III.       TERMINY I WYMAGANA DOKUMENTACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO PODJĘCIA PRZEZ SENAT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENA NA DANYM KIERUNKU STUDIÓW, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA
 
IV.1. TERMINY
§ 13
1.  W związku z  doskonaleniem programu kształcenia, w zakresie określonym w § 4 ust. 2 i 3,
    podstawowa jednostka organizacyjna może złożyć, w terminie do 31 stycznia danego roku,
    wniosek o przyjęcie zmian efektów kształcenia dla programu kształcenia danego kierunku, poziomu
    i profilu kształcenia:
      1)     kierunków studiów objętych ofertą edukacyjną bieżącego roku akademickiego,
      2)     kierunków studiów rozpoczynających pierwszy cykl kształcenia od następnego roku
           akademickiego, z uwzględnieniem § 4 ust. 2-7  i zastrzeżeniem § 23.
2.  W związku z tworzeniem kierunku studiów, poziomu i/lub profilu kształcenia, podstawowa jednostka
    organizacyjna składa w terminie do ostatniego dnia lutego roku, w którym Senat zobowiązany jest
    do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym,
    wniosek o przyjęcie efektów kształcenia dla programu kształcenia tworzonego kierunku, poziomu
    i profilu kształcenia.
3.  Wniosek, o którym mowa w ust. 1-2, powinien być poprzedzony uchwałą rady podstawowej
    jednostki organizacyjnej w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia dla poziomów
    i profili kształcenia prowadzonych przez jednostkę w ramach kierunku studiów i odpowiednio
    projektu efektów kształcenia dla nowotworzonego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia.
4.  Uchwały Senatu w sprawie efektów kształcenia dla programów kształcenia, o których mowa
    w ust. 1, powinny być podjęte nie później niż do końca lutego danego roku, poprzedzającego rok
    akademicki, w którym zostanie uruchomiony nowy cykl kształcenia.
5.  Uchwały Senatu w sprawie efektów kształcenia dla programów kształcenia, o których mowa
    w ust. 2, powinny być podjęte nie później niż do końca marca danego roku, w którym Senat
    zobowiązany jest do podjęcia uchwały, o której mowa w art. 169 ust. 2 ustawy – Prawo
    o szkolnictwie wyższym.
 
IV.2. WYMAGANA DOKUMENTACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO PODJĘCIA PRZEZ SENAT UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENA NA DANYM KIERUNKU STUDIÓW, POZIOMIE I PROFILU KSZTAŁCENIA
 § 14
1.  Wymagana dokumentacja, stanowiąca podstawę do podjęcia przez Senat uchwały w sprawie
    określenia efektów kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, o której mowa
    w § 13 ust. 4 i 5 powinna zawierać następujące informacje:
     1)  ogólną charakterystykę prowadzonych studiów, w tym:
         a)  nazwę kierunku studiów adekwatną do zakładanych efektów kształcenia,
         b)  poziom kształcenia (formę kształcenia),
         c)  liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS niezbędną do uzyskania kwalifikacji,
         d)  profil kształcenia,
         e)  formę studiów,
         f)   tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta,
         g)  określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji,
         h)  przyporządkowanie do obszaru kształcenia lub obszarów kształcenia (należy podać
             procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej liczbie
             punktów ECTS),
          i)   wskazanie dziedziny/dziedzin nauki i dyscypliny/dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki
              i dyscypliny/dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia,
              ze wskazaniem procentowych udziałów, w jakich program studiów odnosi się
              do poszczególnych dziedzin nauki lub sztuki, a także wskazanie dyscypliny wiodącej,
      2)  ogólną informację o programie kształcenia:
          a)  wskazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią jej rozwoju,
          b)  analizę zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,
          c)  cele kształcenia oraz możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów
              studiów,
          d)  wymiar, zasady i formę realizacji praktyk oraz punkty ECTS,
      3)  informację o zakładanych efektach kształcenia, z uwzględnieniem efektów w zakresie wiedzy,
          umiejętności oraz kompetencji społecznych w kategoriach opisowych charakterystyk drugiego
          stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji:
           a)  zakładane efekty kształcenia w formie tabelarycznych odniesień efektów kierunkowych
               do charakterystyk drugiego stopnia danego obszaru,
           b)  pokrycie w formie tabelarycznej charakterystyk drugiego stopnia danego obszaru przez
               efekty kierunkowe wraz z uzasadnieniem wyboru jednych i pominięcia innych
               charakterystyk drugiego stopnia,
           c)  pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania
               kompetencji inżynierskich przez efekty kierunkowe,
           d)  pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania
               kwalifikacji nauczycielskich przez efekty kierunkowe,
           e)  pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania
               kwalifikacji pedagogicznych przez efekty kierunkowe.
 
IV.3. WYMAGANA DOKUMENTACJA STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO PODJĘCIA PRZEZ SENAT UCHWAŁY W SPRAWIE UTWORZENIA KIERUNKU STUDIÓW, POZIOMU I PROFILU KSZTAŁCENIA

§ 15

1.  Wymagana dokumentacja, stanowiąca podstawę do podjęcia przez Senat uchwały w sprawie
    utworzenia kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia powinna spełniać zalecenia
    i postanowienia zawarte w § 2-§ 3 oraz § 4-§ 14 i zawierać:
     1)  ogólną charakterystykę studiów, obejmującą:
       a)     nazwę kierunku studiów,
       b)     nazwę/nazwy specjalności kształcenia,
       c)      poziom kształcenia (formę kształcenia),
       d)     profil kształcenia,
       e)     formę studiów,
     2)  koncepcję kształcenia, w tym:
       a)     wskazanie związku kierunku studiów z misją uczelni i strategią rozwoju,
       b)     przyporządkowanie kierunku studiów do obszaru lub obszarów kształcenia oraz określenie
            procentowego udziału liczby punktów ECTS dla poszczególnych obszarów kształcenia
            w łącznej liczbie punktów ECTS określonych w programie studiów jako koniecznych
            do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia,
       c)      wskazanie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin
            artystycznych, do których odnoszą się efekty kształcenia, w tym dyscypliny wiodącej,
       d)     tytuł zawodowy nadawany absolwentom,
       e)     określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji,
     3)  uzasadnienie utworzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, w tym:
       a)     cele kształcenia,
       b)     wyniki analizy badania rynku pracy w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów
            wnioskowanego kierunku studiów, poziomu i profilu kształcenia, posiadających projektowane
            kwalifikacje,
       c)     sposób uwzględnienia wyników monitorowania karier absolwentów,
       d)     możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów studiów,
     4)  informację o posiadanej przez podstawową jednostkę organizacyjną kategorii naukowej, opis
         prowadzonych badań naukowych w dziedzinie nauki lub sztuki związanej z wnioskowanym
         kierunkiem studiów, informację w zakresie spełniania wymagań określonych w § 11 ust. 2,
         w tym dla studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, wskazanie liczby studentów
         którzy będą brać udział w badaniach – w przypadku wniosku o nadanie uprawnienia
         do prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim,
     5)   opis kompetencji oczekiwanych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia
         pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie (zasady rekrutacji),
     6)   analizę zgodności zakładanych efektów kształcenia z potrzebami rynku pracy,
     7)   opis sposobów weryfikacji osiągniętych przez studenta efektów kształcenia w trakcie całego
         procesu kształcenia, w tym:
          a)  informacja o zakładanych efektach kształcenia, z uwzględnieniem efektów w zakresie
              wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych w formie tabelarycznych odniesień
              efektów kierunkowych do charakterystyk drugiego stopnia danego obszaru,
          b)  pokrycie w formie tabelarycznej charakterystyk drugiego stopnia danego obszaru przez
              efekty kierunkowe wraz z uzasadnieniem wyboru jednych i pominięcia innych
              charakterystyk drugiego stopnia danego obszaru,
          c)  pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania
              kompetencji inżynierskich przez efekty kierunkowe,
          d)  pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania
              kwalifikacji nauczycielskich przez efekty kierunkowe,
          e)  pokrycie w formie tabelarycznej efektów kształcenia prowadzących do uzyskania
              kwalifikacji pedagogicznych przez efekty kierunkowe,
          f)   matryce (opis sposobu sprawdzenia wybranych efektów kształcenia dla programu)
              z odniesieniem do konkretnych modułów zajęć/przedmiotów, form zajęć i sprawdzianów
              realizowanych w ramach każdej z tych form: matryce kierunkowych efektów kształcenia
              w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, matryce kierunkowych efektów               kształcenia w odniesieniu do form prowadzonych zajęć, matryce kierunkowych efektów
              kształcenia w odniesieniu do sposobu zaliczania),
          g)  zasady prowadzenia procesu dyplomowania,
     8)  opis warunków prowadzenia studiów oraz sposobu organizacji i realizacji procesu kształcenia,
         w tym:
          a)  ogólną charakterystykę programu studiów, w tym:
         -   formę kształcenia,
         -   formę studiów,
         -   liczbę semestrów i liczbę punktów ECTS niezbędną do uzyskania kwalifikacji
                 (tytułu zawodowego),
         -   wymiar, zasady i formę realizacji praktyk oraz punkty ECTS,
         -   moduły zajęć/przedmioty z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i punktów
                 ECTS, z uwzględnieniem modułów zajęć/przedmiotów wynikających z wymagań
                 w zakresie kompetencji inżynierskich lub kwalifikacji nauczycielskich (pedagogicznych),
                 z  zastosowaniem wymagań dotyczących dokumentacji opisu modułów/przedmiotów,
                 wymienionych w ust. 2-4,
         -   plan studiów prowadzonej formy studiów, z zaznaczeniem modułów zajęć/przedmiotów
                 podlegających wyborowi przez studenta z udokumentowaniem, że program studiów
                 umożliwia studentowi wybór modułów zajęć/przedmiotów w wymiarze nie mniejszym
                 niż 30% punktów ECTS,
         -   udokumentowanie (na studiach stacjonarnych), że co najmniej połowa programu
                 kształcenia, tj. nie mniej niż 50% punktów ECTS, realizowana jest w postaci zajęć
                 dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich,

         -  
sumaryczne wskaźniki charakteryzujące program studiów, o których mowa w  ust. 4,
     b)  wykaz osób proponowanych do minimum kadrowego, spełniających wymagania określone
         w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie warunków
         prowadzenia studiów oraz wytycznych PKA, zawierający:
         -   imiona i nazwiska oraz numery PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL – serię
                 i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
         -   informację o przewidywanym wymiarze czasu pracy poszczególnych osób oraz o terminie
                 podjęcia zatrudnienia w uczelni,
         -   informację o dorobku naukowym lub artystycznym wraz z wykazem publikacji lub
                 – w przypadku kierunku studiów o profilu praktycznym – opis doświadczenia
                 zawodowego zdobytego poza uczelnią,
     c)  wymiar zajęć dydaktycznych planowanych dla poszczególnych nauczycieli akademickich,
         informację o przydziale zajęć związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym
         w ramach profilu praktycznego lub zajęć związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi
         w ramach studiów o profilu ogólnoakademickim oraz informację o spełnieniu wymagań
         dotyczących właściwej obsady zajęć dydaktycznych przez nauczyciela akademickiego
         legitymującego się dorobkiem naukowym lub artystycznym w zakresie dyscypliny
         odpowiadającej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, z którą związane są prowadzone przez
         nauczyciela akademickiego zajęcia dydaktyczne,
     d)  proporcję liczby nauczycieli akademickich proponowanych do minimum kadrowego
         do przewidywanej liczby studentów,
     e)  informację na temat infrastruktury, którą dysponuje podstawowa jednostka organizacyjna,
         w tym szczegółowy opis sal dydaktycznych, laboratoriów, pracowni, sprzętu i wyposażenia,
     f)   informację na temat zapewnienia możliwości korzystania z zasobów bibliotecznych oraz
        elektronicznych zasobów wiedzy.
2.  Dokumentację programu kształcenia stanowią: opis efektów kształcenia (uchwała w sprawie
    określenia efektów kształcenia) oraz program studiów:
      1)  opis modułu zajęć/przedmiotu, grupy przedmiotów, praktyki i innych,
      2)  sumaryczne wskaźniki ilościowe.
3.  Opis modułu zajęć/przedmiotu, grupy przedmiotów, praktyki i innych, powinien zawierać
    w szczególności:
      1)  opis efektów kształcenia i ich odniesienie do charakterystyk drugiego stopnia danego obszaru,
      2)  cel kształcenia i treści programowe w odniesieniu do form prowadzenia zajęć,
      3)  formy i metody kształcenia/dydaktyczne zapewniające osiągnięcie zakładanych efektów
          kształcenia,
      4)  sposoby weryfikacji i oceny osiągania przez studenta zakładanych efektów kształcenia (formy
          i warunki zaliczenia przedmiotu),
      5)  liczbę punktów ECTS (z opisem sposobu jej wyznaczenia zgodnie z zasadami systemu ECTS),
          zawierającą m.in. liczbę punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
          bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich oraz liczbę punktów ECTS, którą student
          uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym (zajęć laboratoryjnych, projektowych,
          warsztatowych) – w celu określenia sumarycznych wskaźników ilościowych,
          charakteryzujących program studiów,
      6)  literaturę podstawową i uzupełniającą.
4.  Sumaryczne wskaźniki ilościowe, charakteryzujące program studiów:
      1)  łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających
          bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów,
      2)  łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć dydaktycznych
          z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego
          kierunku, poziomu i profilu kształcenia,
      3)  łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze
          praktycznym (laboratoryjnych, projektowych, warsztatowych),
      4)  minimalna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach niezwiązanych
          z kierunkiem studiów zajęć ogólnouczelnianych,
      5)  liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z obszarów nauk
          humanistycznych lub nauk społecznych nie mniejsza niż 5 punktów ECTS,
      6)  liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z języka obcego,
      7)  liczba godzin przewidzianych do realizacji w ramach zajęć z wychowania fizycznego,
      8)  wymiar oraz łączna liczba punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach praktyk
          zawodowych na kierunku studiów o profilu praktycznym, a w przypadku kierunku studiów
          o profilu ogólnoakademickim – jeżeli program kształcenia na tym kierunku przewiduje
          praktykę,  
      9)  łączna liczba punktów ECTS (nie mniej niż 30% liczby punktów ECTS określonych w programie
          studiów jako koniecznych do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia),
          którą student musi uzyskać w ramach modułów zajęć/przedmiotów do wyboru,
     10)  w przypadku programu studiów przyporządkowanego do więcej niż jednego obszaru
          kształcenia – procentowy udział liczby punktów ECTS dla każdego z tych obszarów w łącznej
          liczbie punktów ECTS określonych w programie studiów jako koniecznych do uzyskania
          kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia.
5.  Do dokumentacji wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
      1)  kopię uchwały rady podstawowej jednostki organizacyjnej w sprawie programu studiów wraz
          z kserokopią opinii właściwego organu samorządu studenckiego,
      2)  program studiów kierunku, poziomu i profilu kształcenia odrębny dla studiów stacjonarnych
          i/lub niestacjonarnych, w tym plan studiów,
      3)  kopie oświadczeń osób proponowanych do minimum kadrowego o możliwości zaliczenia ich
          do tego minimum kadrowego w przypadku uzyskania uprawnienia do prowadzenia
          wnioskowanego kierunku studiów wraz z  informacją o aktualnym zaliczeniu do minimum
          kadrowego,
      4)  kopie dokumentów potwierdzających uzyskanie przez osoby proponowane do minimum
          kadrowego tytułu zawodowego, stopnia naukowego, uprawnienia równoważnego
          z uprawnieniami doktora habilitowanego na podstawie art. 21a ustawy z dnia 14 marca
          2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
          sztuki, tytułu naukowego, a w przypadku gdy tytuł zawodowy, stopień naukowy lub tytuł
          naukowy został uzyskany za granicą – kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem na język polski
          dokonanym przez tłumacza przysięgłego,
       5)  kopie dokumentów potwierdzających dysponowanie infrastrukturą zapewniającą prawidłową
           realizację celów kształcenia, w tym zapewniającą odpowiednie warunki do prowadzenia zajęć
           w salach dydaktycznych, laboratoriach i pracowniach od dnia rozpoczęcia prowadzenia
           w salach dydaktycznych, laboratoriach, pracowniach zajęć wymagających tej infrastruktury,
           w zakresie przewidzianym w programie kształcenia,
       6)  opis zasobów bibliotecznych oraz elektronicznych zasobów wiedzy, obejmujących literaturę
           zalecaną na wnioskowanym kierunku studiów, do których uczelnia zapewni dostęp,
       7)  kopie porozumień z pracodawcami albo ich deklaracji w sprawie przyjęcia określonej liczby
           studentów na praktyki oraz opis sposobu współdziałania z interesariuszami zewnętrznymi
           (lista osób lub instytucji spoza wydziału, biorących udział w pracach programowych lub
           konsultujących projekt programu kształcenia), a także opis sposobu współdziałania
           z podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia i prowadzenia studiów o profilu
           praktycznym.
 
ROZDZIAŁ 3
STUDIA TRZECIEGO STOPNIA  
§ 16
1.  Studia trzeciego stopnia prowadzone są zgodnie z programem i planem studiów w zakresie
    dziedziny nauki i dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej,
    z zastrzeżeniem ust. 2.
2.  Studia trzeciego stopnia mogą być prowadzone więcej niż w jednym obszarze wiedzy, dziedzinie
    nauki lub dyscyplinie naukowej albo dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej.
3.  Program studiów, w tym plan studiów trzeciego stopnia uchwala rada podstawowej jednostki
    organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii wydziałowego organu samorządu doktorantów, nie później
    niż na pięć miesięcy przed rozpoczęciem roku akademickiego, w którym program i plan studiów
    będzie obowiązywał, z zastrzeżeniem ust. 5.
4.  Termin, o którym mowa w ust. 3, stosuje się również w przypadku uchwalania zmian programu
    i planu studiów trzeciego stopnia, mających na celu ich doskonalenie.
5.  Program kształcenia i program studiów należy opisać zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia
    w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, uwzględniając uniwersalne
    charakterystyki drugiego stopnia na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
6.  Zmieniony, w trybie określonym w ust. 3, program i plan studiów obowiązuje z dniem rozpoczęcia
    nowego roku akademickiego i dotyczy wyłącznie doktorantów rozpoczynających naukę.
 
 § 17
1.  Studia trzeciego stopnia trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata.
2.  Program i plan studiów trzeciego stopnia określany jest dla dziedziny nauki i dyscypliny naukowej
    albo dziedziny sztuki i dyscypliny artystycznej, w zakresie której prowadzone są studia trzeciego
    stopnia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3.  W programie i planie studiów, prowadzonych więcej niż w jednym obszarze wiedzy, dziedzinie nauki
    lub dyscyplinie naukowej albo dziedzinie sztuki lub dyscyplinie artystycznej, należy uwzględnić
    treści kształcenia właściwe dla wszystkich obszarów wiedzy, dziedzin i dyscyplin, w zakresie
    których utworzono studia.
4.  Więcej niż połowa programu stacjonarnych studiów trzeciego stopnia wymaga obecności
    uczestników tych studiów w prowadzącej je jednostce organizacyjnej i jest realizowana w formie
    zajęć dydaktycznych i pracy naukowej wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli
    akademickich lub opiekunów naukowych i doktorantów.
5.  Łączny wymiar zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk zawodowych objętych programem
    studiów trzeciego stopnia odpowiada od 30 do 45 punktom ECTS.
6.  Program i plan studiów trzeciego stopnia obejmuje zajęcia:
     1)  obowiązkowe,
     2)  fakultatywne obejmujące zajęcia dydaktyczne i zawodowe odpowiadające wymiarowi
         co najmniej 15 godzin:
          a)  rozwijające umiejętności zawodowe, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom
              ECTS, przygotowujące doktoranta do pracy o charakterze badawczym lub badawczo-
              rozwojowym,
          b)  rozwijające umiejętności dydaktyczne, których wymiar odpowiada co najmniej 5 punktom
              ECTS, przygotowujące doktoranta, kształcącego się na studiach trzeciego stopnia
              w uczelni, do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
     3)     praktyki zawodowe.
7.  Łączny wymiar praktyk zawodowych w programie i planie studiów trzeciego stopnia wynosi
   360 godzin, w tym 90 godzin w danym roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 8.
8.  Łączny wymiar praktyk zawodowych w programie i planie niestacjonarnych studiów trzeciego
   stopnia wynosi nie mniej niż 40 godzin i nie więcej niż 360 godzin.
9.  Wymagania dotyczące planu i programu studiów, o których mowa w ust. 5-6, stosuje się
    w procesie kształcenia na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach trzeciego stopnia.
10.  Program i plan studiów trzeciego stopnia powinien spełniać zalecenia i postanowienia zawarte
     w § 2– § 3 niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem:
       1)  formy studiów (stacjonarnej lub niestacjonarnej),
       2)  liczby semestrów i liczby punktów ECTS niezbędnej do uzyskania kwalifikacji odpowiadających
           poziomowi studiów,
       3)  modułów zajęć/przedmiotów kształcenia wraz z przypisaniem do każdego modułu
           zajęć/przedmiotu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS,
       4)  planów studiów prowadzonych w formie stacjonarnej i niestacjonarnej,
       5)  sposobu weryfikacji i oceny zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez doktoranta,
       6)  łącznej liczby punktów ECTS, którą doktorant powinien uzyskać na zajęciach dydaktycznych,
       7)  wymiaru, zasad i form realizacji praktyki zawodowej,
       8)  określenie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji.
11.  Integralną częścią programu i planu studiów jest opis zasad stosowania i funkcjonowania
     wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, uwzględniający, m.in. sposób
     dokumentowania i metody weryfikowania efektów kształcenia, wyniki analizy rynku pracy
     w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów prowadzonych zakresów studiów trzeciego stopnia.
 
ROZDZIAŁ 4
STUDIA PODYPLOMOWE I KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE
§ 18
1.  Studia podyplomowe prowadzone są zgodnie z  planem i  programem studiów uchwalonym przez
    radę podstawowej jednostki organizacyjnej, co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem cyklu
    kształcenia.
2.  Kursy dokształcające prowadzone są zgodnie z  planem i  programem kursu uchwalonym przez radę
    podstawowej jednostki organizacyjnej, co najmniej na 1 miesiąc przed rozpoczęciem cyklu
    kształcenia.
3.  W przypadku uchwalania zmiany planu i programu studiów podyplomowych, mającej na celu ich
    doskonalenie, stosuje się termin 1 miesiąca przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.
4.  W przypadku uchwalania zmiany planu i programu kursu dokształcającego, mającej na celu ich
    doskonalenie, stosuje się termin 2 tygodni przed rozpoczęciem cyklu kształcenia.
5.  Zmienione, w trybie określonym w ust. 3-4, plan i program studiów podyplomowych oraz kursów
    dokształcających obowiązują z dniem rozpoczęcia danego cyklu kształcenia i dotyczą wyłącznie
    uczestników rozpoczynających naukę.
6.  Uchwalone przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów
    podyplomowych muszą zawierać porównania efektów kształcenia wymaganych dla danej
    kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia,
    z uwzględnieniem ust. 8 - 10.
7.  Uchwalone przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy kursów i szkoleń
    muszą zawierać opis efektów uczenia się dla danej kwalifikacji uwzględniający:
       1) 
syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,
       2)  wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
       3)  poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia
           poszczególnych efektów uczenia się,
       4)  porównanie efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami
           poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia, z uwzględnieniem ust. 11.
8.  Uchwalone przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów
    podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej z zakresu: przygotowania merytorycznego
    do nauczania przedmiotu (prowadzenia zajęć), przygotowania pedagogicznego, przygotowania
    do pracy w szkołach i ośrodkach specjalnych, muszą spełniać standardy kształcenia określone
    przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia
    przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela.
9.  Uchwalone przez rady podstawowych jednostek organizacyjnych plany i programy studiów
    podyplomowych oraz kursów dokształcających dających uprawnienia do wykonywania zawodu
    lub uzyskania licencji zawodowej muszą spełniać wymagania programowe dla studiów
    podyplomowych oraz kursów dokształcających w zakresie treści programowych oraz łącznego
    wymiaru czasu prowadzonych zajęć, określone przez właściwych ministrów.
10.  Wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej o włączenie do Zintegrowanego Rejestru
     Kwalifikacji, kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych powinien zawierać
     informacje określone przepisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji oraz przepisami
     rozporządzenia o informacji gromadzonej w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach
     nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.
11.  Wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej lub innej jednostki organizacyjnej  prowadzącej
     kursy lub szkolenia do ministra właściwego o włączenie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
     kwalifikacji nadawanych po ukończeniu kursów dokształcających i szkoleń powinien ponadto
     zawierać informacje określone przepisami ustawy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
 
§ 19
1.  Studia podyplomowe trwają nie krócej niż dwa semestry.
2.  Program kształcenia studiów podyplomowych powinien umożliwić uzyskanie przez słuchacza
    co najmniej 30 punktów ECTS.
3.  Plan i program studiów podyplomowych powinien spełniać zalecenia i postanowienia zawarte
    w § 2 – § 3, ze szczególnym uwzględnieniem:
      1)  nazwy studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego/szkolenia,
      2)  formy studiów podyplomowych/kursu (stacjonarną lub niestacjonarną),
      3)  liczby semestrów i liczby punktów ECTS niezbędnej do uzyskania zaliczenia i ukończenia
          studiów podyplomowych; w przypadku kursu dokształcającego powinien uwzględniać okres
          realizacji kursu i liczbę punktów ECTS niezbędną do zaliczenia kursu,
      4)  efektów kształcenia osiąganych przez uczestnika studiów podyplomowych/kursu
          dokształcającego oraz sposobu ich oceny, weryfikacji i dokumentowania, z uwzględnieniem
          ust. 4,
      5)  modułów zajęć/przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego modułu zajęć/przedmiotu
          zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS,
      6)  planu studiów podyplomowych/kursu (stacjonarnych lub niestacjonarnych),
      7)  łącznej liczby punktów ECTS, którą uczestnik studiów podyplomowych/kursu dokształcającego
          powinien uzyskać na zajęciach dydaktycznych,
      8)  wymiaru, zasady i formy zaliczenia praktyk zawodowych, jeżeli przewidziane są w planie
          studiów podyplomowych,
      9)  formy zakończenia studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia,
     10)  opisu kwalifikacji absolwenta studiów podyplomowych/kursu dokształcającego/szkolenia,
           z uwzględnieniem poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji,
     11)  obsady kadrowej zajęć dydaktycznych.
4.  Integralną częścią planu i programu studiów podyplomowych jest opis zasad stosowania
    i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia, uwzględniający,
    m.in. sposób dokumentowania i metody weryfikowania efektów kształcenia, wyniki analizy rynku
    pracy w aspekcie zapotrzebowania na absolwentów prowadzonego zakresu studiów/kursu.
5.  Absolwent studiów podyplomowych lub kursu dokształcającego/szkolenia powinien posiadać
    wiedzę, umiejętności i kompetencje do wykonywania zadań:
       1)  wynikających z wymagań określonych w przepisach o doskonaleniu i dokształcaniu
           w określonych dziedzinach zawodowych,
       2)  związanych z obszarem wiedzy, stanowiącym zakres doskonalenia i dokształcania.
 
§ 20
Wytyczne dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych, w sprawie uchwalania planów
i programów kursów dokształcających, obowiązują również jednostki ogólnouczelniane
i międzywydziałowe prowadzące kursy dokształcające i szkolenia.
 
ROZDZIAŁ 5
PRZEPISY PRZEJŚCIOWE
 
I.   TERMINY I WYTYCZNE W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA PROFILI KSZTAŁCENIA I PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA PROWADZONYCH KIERUNKÓW STUDIÓW DO PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
 
§ 21
1.  Działaniem dostosowującym profile kształcenia i programy kształcenia do przepisów ustawy
    – Prawo o szkolnictwie wyższym objęte są podstawowe jednostki organizacyjne nieposiadające
    uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w obszarze wiedzy
    i dziedzinie nauki/sztuki, do których przyporządkowany jest prowadzony kierunek studiów oraz
    podstawowe jednostki organizacyjne nieposiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego
    doktora w obszarze wiedzy i dziedzinie nauki/sztuki, do których przyporządkowany jest
    prowadzony kierunek studiów i niespełniające wymagań określonych ustawą – Prawo
    o szkolnictwie wyższym w zakresie warunków uzyskania uprawnień do prowadzenia studiów
    na danym kierunku i poziomie kształcenia o profilu ogólnoakademickim.
2.  W związku z działaniem, o którym mowa w ust. 1, w Uniwersytecie wprowadza się harmonogram
    działań, uwzględniający terminy dostosowania profili i programów kształcenia, określone przepisami
    ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym:
      1)  studia pierwszego stopnia – termin złożenia przez podstawową jednostkę organizacyjn
          wniosku o zmianę profilu kształcenia i przyjęcie efektów kształcenia dla programu kształcenia
          danego kierunku i profilu kształcenia, upływa ostatniego dnia września 2017 roku,
      2)  studia drugiego stopnia realizowane w wymiarze 4 semestralnym – termin złożenia
          przez podstawową jednostkę organizacyjną wniosku o zmianę profilu kształcenia i przyjęcie
          efektów kształcenia dla programu kształcenia danego kierunku i profilu kształcenia, upływa
          ostatniego dnia września 2017 roku,
      3)  studia drugiego stopnia realizowane w wymiarze 3 semestralnym (kierunki, na które
            rekrutacja zostanie przeprowadzona w ramach naboru śródrocznego,
            tj. luty 2018 roku
– termin złożenia przez podstawową jednostkę organizacyjną wniosku
          o zmianę profilu kształcenia i przyjęcie efektów kształcenia dla programu kształcenia danego
          kierunku i profilu kształcenia, upływa ostatniego dnia maja 2017 roku,
      4)  jednolite studia magisterskie - termin złożenia przez podstawową jednostkę organizacyjną
          wniosku o zmianę profilu kształcenia i przyjęcie efektów kształcenia dla programu kształcenia
          danego kierunku i profilu kształcenia, upływa ostatniego dnia października 2017 roku,
          z zastrzeżeniem ust. 4.
3.  Analizą i działaniami dostosowującymi do zmian ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, objęte
    są kierunki studiów utworzone przed dniem 1 października 2014 roku, tj. prowadzone przez daną
    podstawową jednostkę organizacyjną w dniu wejścia w życie ww. zmian ustawy oraz kierunki
    studiów rozpoczynające pierwszy cykl kształcenia od roku akademickiego 2015/2016.
4.  Wniosek, o którym mowa w ust. 2, powinien być poprzedzony uchwałą rady podstawowej jednostki
    organizacyjnej w sprawie zatwierdzenia projektu efektów kształcenia dla poziomu i profilu
    kształcenia prowadzonego przez jednostkę w ramach kierunku studiów oraz powinien spełniać
    wymagania określone przepisami niniejszej uchwały, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań
    zawartych w §§ 14 -15.
5.  Zmienione w trybie określonym w ust. 2-4 programy kształcenia obowiązują dla cykli kształcenia
    rozpoczynających się:
      1)  studia pierwszego stopnia i jednolite studia magisterskie - od 1 października 2018 roku.
      2)  studia drugiego stopnia:
          a)  realizowane w wymiarze 4 semestralnym – od 1 października 2018 roku,
          b)  realizowane w wymiarze 3 semestralnym na kierunkach, na które przeprowadzono nabór
              śródroczny w 2018 roku – od początku semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.
 
II.       TERMINY DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W OKRESIE DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW USTAWY – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM
§ 22
Studia podyplomowe rozpoczęte przed dniem 1 października 2015 roku prowadzone są według dotychczasowych programów kształcenia do czasu ich zakończenia.
 
 ROZDZIAŁ 6
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 23
1. Podstawowe jednostki organizacyjne, najpóźniej do 31 maja 2017 roku, dostosują programy
   studiów wszystkich kierunków studiów, poziomów i profili kształcenia, utworzonych przed dniem
   1 października 2016 roku do wymogów określonych w §§ 5 -6, § 7 ust. 3-11 oraz §§ 8 – 12.
2.  Programy studiów, o których mowa w ust. 1, obowiązują dla cykli kształcenia rozpoczynających
    się 1 października 2017 roku.
 
§ 24
1.  Podstawowe jednostki organizacyjne prowadzące kierunki studiów, na których dokonano zmiany
    efektów kształcenia w zakresie określonych w § 4 ust. 2 i 3, dostosowują programy kształcenia
    i programy studiów, najpóźniej do 31 maja danego roku.
2.  Zmieniony, w trybie ust. 1, program kształcenia i program studiów obowiązuje z dniem rozpoczęcia
    nowego cyklu kształcenia.
 
§ 25
Studenci, którzy rozpoczęli studia przed dostosowaniem profili i programów kształcenia, studiują według dotychczasowych programów kształcenia do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów.
 
§ 26
1.  Traci moc Uchwała Nr 634 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie
    ustalenia wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych dotyczących uchwalania
    programów studiów wyższych, w tym planów studiów, programów i planów studiów doktoranckich,
    planów i programów studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających.
2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 
 
 
 
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
19.12.2016 15:00
Data aktualizacji:
19.12.2016 15:01
Liczba wyświetleń:
4084
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw53.doc285 KB