Nr 65 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 65
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie stanowiącym załącznik do Uchwały
Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmienionej Uchwałą Nr 551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 783 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
25 września 2015 r., Uchwałą Nr 812 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
20 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1.  § 13 otrzymuje brzmienie:
   „1. Strukturę organizacyjną Szpitala tworzą zakłady lecznicze:
         1)  Uniwersytecki Szpital Kliniczny wykonujący działalność leczniczą w rodzaju szpitalne
             świadczenia zdrowotne,
         2)  Przychodnia Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wykonująca działalność leczniczą
             w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,
         3)  Zakład Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego wykonujący działalność leczniczą
             w rodzaju świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne.
2. Szczegółowy wykaz jednostek i komórek organizacyjnych wchodzących w skład zakładów
   leczniczych, o których mowa w ust. 1 określa załącznik do niniejszego Statutu.
3. Zadania komórek organizacyjnych określa Regulamin Organizacyjny.”.
 
§ 2
Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIEBIORSTW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK
I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZAKŁADÓW LECZNICZYCH UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE.
 
§ 3
Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 14:16
Data aktualizacji:
20.12.2016 14:19
Liczba wyświetleń:
2050
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw65.doc50 KB
ZalUchw65.doc41.5 KB