Nr 68 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lipowie gm. Ostróda

 
UCHWAŁA Nr 68
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Lipowie gm. Ostróda
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.   Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie przetargowym przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Lipowo
    gm. Ostróda, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki:
      1)  nr 7/16 o powierzchni 0,0480 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę
          wieczystą nr EL1O/00022117/6,
      2)  nr 7/18 o powierzchni 0,0601 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę
          wieczystą nr EL1O/00022119/0,
      3)  nr 7/21 o powierzchni 0,0333 ha, dla której Sąd Rejonowy w Ostródzie prowadzi księgę
          wieczystą nr OL1O/00022122/4.
2.   Wyrys z mapy ewidencyjnej stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności ww. nieruchomości zostały oszacowane przez rzeczoznawcę majątkowego i wynoszą odpowiednio:
1)     działka nr 7/16 – 8 314 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta czternaście złotych),
2)     działka nr 7/18 – 10 409 zł (słownie: dziesięć tysięcy czterysta dziewięć złotych),
3)     działka nr 7/21 – 5 768 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt osiem złotych).
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 1, przeznaczone będą
na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych UWM.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 14:49
Data aktualizacji:
20.12.2016 14:49
Liczba wyświetleń:
1997
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw68.doc35.5 KB
ZalUchw68.jpg380.78 KB