Nr 69 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza

 
UCHWAŁA  Nr  69
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie zmiany w Uchwale Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody
na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 oraz ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
W związku z dokonaną aktualizacją wyceny nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Olsztynie przy ul. Pana Tadeusza, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 9 i 12/8, zmienia się § 2 Uchwały
Nr 863 z dnia 24 lutego 2012 roku, który otrzymuje brzmienie:
㤠2
Wartość rynkowa w/w nieruchomości została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 2 310 000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta dziesięć tysięcy złotych).”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
20.12.2016 14:54
Data aktualizacji:
20.12.2016 14:54
Liczba wyświetleń:
1890
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw69.doc31 KB