Nr 71 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Kolno obr. Samławki

 
UCHWAŁA Nr 71
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 
na nieruchomościach położonych w gminie Kolno obr. Samławki
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 4, nr 5/3, nr 196, położonych w gminie Kolno obr. Samławki, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonych w załączniku do niniejszej uchwały, objętych księgą wieczystą o numerze KW OL1B/00012239/1, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach opisanych w §1 polega na:
   1)  znoszeniu istnienia posadowionych na obciążonych nieruchomościach urządzeń
       elektroenergetycznych służących do przesyłu energii elektrycznej,
   2)  prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania
       konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
       elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
       odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa-Operator S.A. oraz przez wszystkie podmioty
       i osoby, którymi Energa-Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 3 097,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych) netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab.Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
22.12.2016 12:25
Data aktualizacji:
22.12.2016 12:25
Liczba wyświetleń:
1955
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw71.doc255 KB