Nr 73 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Leginy

 
UCHWAŁA Nr 73
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu 
na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Leginy
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 5/5, 6/1, 67/2, 67/5, 68/1, 75/5, 75/6, 75/7, 86/1, 88, 89/8, 125/11, 141/1, 144/1, 186/7, 284/25, 291, 293/1, 293/2, 295/8, 295/80, 297/2, położonych w gminie Reszel obr. Leginy, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonych
w załączniku do niniejszej uchwały, objętych księgą wieczystą o numerze KW OL1K/00030104/7, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach opisanych w §1 polega na:
   1)     znoszeniu istnienia posadowionych na obciążonych nieruchomościach urządzeń
        elektroenergetycznych służących do przesyłu energii elektrycznej,
   2)     prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania
        konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
        elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
        odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa-Operator S.A. oraz przez wszystkie podmioty
        i osoby, którymi Energa-Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 29 215,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście piętnaście złotych) netto powiększonym
o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
22.12.2016 13:39
Data aktualizacji:
22.12.2016 13:40
Liczba wyświetleń:
2058
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw73.doc753.5 KB