NR 74 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Robawy

 
UCHWAŁA NR 74
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Robawy
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 9/18, 18/13, 124/1, 183, 22, 237, 199, położonych w gminie Reszel obr. Robawy, woj. warmińsko-mazurskie oznaczonych w załączniku do niniejszej uchwały, objętych księgą wieczystą o numerze KW OL1K/00029681/5, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach opisanych w §1 polega na:
     1)  znoszeniu istnienia posadowionych na obciążonych nieruchomościach urządzeń
         elektroenergetycznych służących do przesyłu energii elektrycznej,
     2)  prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania
         konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
         elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
         odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa-Operator S.A. oraz przez wszystkie
         podmioty i osoby, którymi Energa-Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną
         działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 10 284,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote) netto powiększonym o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
28.12.2016 13:02
Data aktualizacji:
28.12.2016 13:02
Liczba wyświetleń:
1896
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw74.doc322 KB