Nr 75 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Mnichowo

 
UCHWAŁA Nr 75
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 16 grudnia 2016 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu
na nieruchomościach położonych w gminie Reszel obr. Mnichowo
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 3, 219, 5/2, położonych
w gminie Reszel obr. Mnichowo, woj. warmińsko-mazurskie
oznaczonych w załączniku do niniejszej uchwały, objętych księgą wieczystą o numerze KW OL1K/00012812/1, na rzecz Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku.  
 
§ 2
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach opisanych w §1 polega na:
    1)  znoszeniu istnienia posadowionych na obciążonych nieruchomościach urządzeń
        elektroenergetycznych służących do przesyłu energii elektrycznej,
    2)  prawie korzystania z nieruchomości obciążonych w zakresie niezbędnym do dokonywania
        konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy urządzeń i instalacji
        elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren
        odpowiednim sprzętem przez pracowników Energa-Operator S.A. oraz przez wszystkie podmioty
        i osoby, którymi Energa-Operator S.A. posługuje się w związku z prowadzoną działalnością.
 
§ 3
Ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na przedmiotowych nieruchomościach stanowiących własność Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nastąpi za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 20 272,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote) netto powiększonym
o należny podatek VAT.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, o której mowa w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
15.12.2016
Data publikacji:
28.12.2016 13:09
Data aktualizacji:
28.12.2016 13:11
Liczba wyświetleń:
1958
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw75.doc291 KB