Nr 78 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji w 2017 roku

 DRUKUJ TEN DOKUMENT

 
UCHWAŁA Nr 78
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku
 
w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji
w 2017 roku
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Realizując Program Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2012-2020, określony w Uchwale Nr 56 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
26 października 2012 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rozwoju Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie w latach 2012-2020”, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za najistotniejsze do realizacji w 2017 roku uznaje kontynuowanie zadań określonych w Uchwale Senatu
Nr 854 z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie zadań Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie do realizacji w 2016 roku, w tym w szczególności:
  1)  w zakresie finansów Uczelni:
       a)  wdrożenie procesu decentralizacji finansów,
       b)    szczegółową analizę przychodów i wydatków Uczelni w poszczególnych obszarach
            działalności,
       c)    opracowanie polityki aktywizacji zwiększania przychodów we wszystkich możliwych
            obszarach aktywności Uniwersytetu,
       d)    opracowanie i wdrożenie narzędzi racjonalizujących wydatkowanie środków finansowych
            na Uczelni,
       e)    przygotowanie Uczelni do aplikowania o środki UE w perspektywie 2017-2020,
       f)     opracowanie i wdrożenie programu naprawczego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
            zawierającego elementy rozwoju,

  2)  w zakresie kształcenia:
       a)    dalsze wprowadzanie zmian w ofercie kształcenia,
       b)    zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia poprzez rozszerzenie oferty kształcenia
            w języku angielskim, tworzenie kierunków z uczelniami zagranicznymi oraz promocję
            programów mobilności studentów i nauczycieli akademickich,
       c)    utworzenie interdyscyplinarnych i międzynarodowych studiów doktoranckich,
       d)    wdrożenie kształcenia dualnego,
       e)    doskonalenie oferty studiów podyplomowych, kursów dokształcających i innych form
            doskonalenia zawodowego,
   3)  w zakresie spraw kadrowych:
       a)    dostosowanie polityki kadrowej do zmieniających się potrzeb projakościowych,
       b)    wdrożenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi,
       c)    opracowanie na wydziałach procedur projakościowych przy nadawaniu stopni naukowych
            doktora i doktora habilitowanego oraz występowaniu o tytuły profesorskie,
       d)    podejmowanie działań zmierzających do uzyskania nowych uprawnień akademickich,
  4)  w zakresie badań naukowych:
       a)     kontynuację wsparcia finansowego dla osób aktywnych w pozyskiwaniu i realizacji grantów,
       b)     realizację i udoskonalanie priorytetowych tematów badawczych w obszarach nauk:
            o życiu, technicznych oraz społecznych, humanistycznych i prawnych,
       c)     zdynamizowanie współpracy pomiędzy wydziałami w zakresie interdyscyplinarnych badań
            naukowych i ich umiędzynarodowienia,
       d)     wzmocnienie współpracy nauki z gospodarką oraz stworzenie procedur ułatwiających
            komercjalizację wyników badań naukowych,
       e)     uruchomienie międzywydziałowej szkoły przedsiębiorczości (pod warunkiem uzyskania
            zabezpieczenia finansowego),
  5)  w odniesieniu do administracji Uczelni:
       a)     udoskonalenie struktury organizacyjnej Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem administracji
            centralnej;
       b)     podnoszenie sprawności systemów informatycznych Uczelni,
       c)     dalsze doskonalenie systemu bezpieczeństwa osób, mienia i informacji na terenie Uczelni,
       d)     wzmocnienie obsługi prawnej i kontroli wewnętrznej, szczególnie w zakresie przestrzegania
            prawa i dyscypliny finansów publicznych,
       e)     doskonalenie systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem,
       f)      usprawnienie systemu komunikacji wewnętrznej,
  6)  w zakresie infrastruktury Uczelni:
       a)     rozpoczęcie budowy obiektu dla Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk
            Społecznych (uzależnione od zewnętrznego wsparcia finansowego),
       b)     opracowanie nowego programu rozbudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
       c)     opracowanie programu rewitalizacji obiektów zabytkowych Uczelni,
       d)     kontynuacja programu „Green University”,
       e)     dalszą poprawę infrastruktury komunikacyjnej i sportowej kampusu,
  7)  w zakresie promocji:
       a)     wdrożenie jednolitej struktury stron internetowych wydziałów, jednostek ogólnouczelnianych
            i międzywydziałowych w wersji polskiej i angielskojęzycznej,
       b)    opracowanie i wdrożenie koncepcji promocji UWM w kraju i zagranicą,
       c)    opracowanie i wdrożenie polityki informacyjnej Uniwersytetu,
  8)  w zakresie innych działań:
       a)    weryfikację rozwiązań organizacyjno-prawnych spółek, stacji dydaktyczno-badawczych,
            fundacji i innych podmiotów,
       b)    szersze włączenie Samorządu Studenckiego, Samorządu Doktorantów oraz Akademickiego
            Centrum Kultury i Akademickiego Związku Sportowego w działania na rzecz promocji
            i rozwoju Uniwersytetu.
§ 2
W terminie do dnia 15 lutego 2017 r. Rektor, w drodze decyzji, określi zakres odpowiedzialności prorektorów, kanclerza, kwestora i dziekanów za realizację zadań Uniwersytetu na 2017 rok.
 
§ 3
Uwzględniając treść § 1 niniejszej Uchwały prorektorzy, kanclerz, kwestor i dziekani, w terminie
do 15 marca 2017 roku, przedłożą Rektorowi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram realizacji zadań, sposobu ich monitorowania i sposobu oceny stopnia realizacji zadań.
 
§ 4
Prorektorzy, kanclerz, kwestor i dziekani przedkładają Rektorowi, w okresach kwartalnych, sprawozdanie
z realizacji wykonania zadań określonych w § 3.
 
§ 5
Realizację uchwały powierza się Rektorowi, prorektorom, dziekanom, kanclerzowi oraz kwestorowi.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
31.01.2017 12:56
Data aktualizacji:
01.02.2017 10:48
Liczba wyświetleń:
3736
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw78.doc72.5 KB