Nr 89 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany w Uchwale Nr 25 z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki

 
UCHWAŁA Nr 89
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku

 

w sprawie zmiany w Uchwale Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie
Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada
2016 roku w sprawie Zasad wewnętrznej gospodarki finansowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie:
    1)  w rozdziale I pkt 11 ppkt 2 otrzymuje brzmienie:
         „2) nie jest możliwe zatrudnienie osób na nowych etatach i zwiększanie wynagrodzeń osobowych
         w stosunku do stanu z grudnia poprzedniego roku; wyjątkiem od tej zasady są:
                a)  zatrudnienia finansowane z budżetów projektów,
                b)  podwyżki do poziomu minimalnego wynagrodzenia zasadniczego,
                c)  zatrudnienia lub podwyżki w szczególnych przypadkach będące decyzją Rektora.” 
    2)  w rozdziale II pkt 3 ppkt 4 otrzymuje brzmienie:
         „4) Dotacja podstawowa pomniejszona o odpisy na wymienione w pkt 3 ppkt 1 zadania celowe
         zostaje podzielona na wydziały zgodnie z algorytmem określonym w aktualnym rozporządzeniu
         Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podziału dotacji z budżetu dla uczelni publicznych
         i niepublicznych z tym, że we wzorze określającym składnik studencko-doktorancki pomija się
         wskaźnik dostępności dydaktycznej.”
     3) w rozdziale V pkt 6 otrzymuje brzmienie:
         „6) Dysponentem środków przeznaczonych na inwestycje jest Kanclerz. Kanclerz może przekazać
         swoje uprawnienia zastępcy kanclerza właściwemu ds. inwestycyjno-technicznych.”
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
01.02.2017 11:20
Data aktualizacji:
01.02.2017 11:23
Liczba wyświetleń:
2173
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw89.docx17.07 KB