Nr 97 z dnia 27 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Bałcyny 13/5, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 5 oraz udziałem w gruncie i budynku

 
UCHWAŁA Nr 97
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 27 stycznia 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położonego
w miejscowości Bałcyny 13/5, Gmina Ostróda wraz z pomieszczeniem przynależnym nr 5
oraz udziałem w gruncie i budynku
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt 4 lit. a Statutu Uniwersytetu, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
w Olsztynie na rzecz dotychczasowego najemcy, prawa własności lokalu mieszkalnego nr 5
o powierzchni 57,9 m2, położonego w miejscowości Bałcyny 13 wraz z udziałem do 265/1000 części działki nr 12/7
o powierzchni 0,2506 ha, księga wieczysta nr EL10/00018391/9 oraz pomieszczenia przynależnego nr 5

o powierzchni 16,2 m2 położonego
w budynku gospodarczym wraz z udziałem do 1/22 części działki nr 12/13 o powierzchni 0,1523 ha, księga wieczysta nr EL10/00018384/7.
 
§ 2
Wartość rynkowa w/w prawa własności została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 44 120,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące sto dwadzieścia złotych) netto dla lokalu mieszkalnego oraz 3 358,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych) netto dla pomieszczenia przynależnego.
 
§ 3
1.   Na podstawie § 11 Regulaminu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego oraz prawa własności
    nieruchomości przyjętego Zarządzeniem Nr 28 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie z dnia 5 sierpnia 2008 roku z póź. zm. i udokumentowanych uprawnień kupującego
    do pomniejszenia wartości rynkowej przedmiotu kupna, Uniwersytet udziela bonifikaty w wysokości
    75%dla lokalu mieszkalnego i 65% dla pomieszczenia przynależnego.
2.   Wartość nieruchomości z uwzględnieniem udzielonej bonifikaty wynosi 11 030,00 zł (słownie:
    jedenaście tysięcy trzydzieści złotych 00/100) netto dla lokalu mieszkalnego i 1 175,30 zł
    (słownie: tysiąc sto siedemdziesiąt pięć złotych 30/100) netto dla pomieszczenia przynależnego.
 
§ 4
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej uchwale.
 
§ 5
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, przeznaczone będą na finansowanie zadań inwestycyjnych Uniwersytetu. 
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof. dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
26.01.2017
Data publikacji:
06.02.2017 10:10
Data aktualizacji:
06.02.2017 10:14
Liczba wyświetleń:
1967
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw97.docx18.36 KB