NR 98 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA NR 98
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie zmian w Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się, co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
1)   § 14 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
    „3) tworzenia lub likwidacji kierunków studiów oraz specjalności i profili kształcenia na
    poszczególnych kierunkach studiów, przyjęcia wytycznych do tworzenia programów studiów,
    w tym planów studiów wyższych, programów i planów studiów doktoranckich, studiów
    podyplomowych oraz kursów dokształcających,”
2)   § 14 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
    „4) określania efektów kształcenia na kierunku studiów, poziomie i profilu kształcenia, w tym
    na kierunku, dla którego określono standard kształcenia,”
3)   § 14 ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
    „5) organizacji potwierdzania efektów uczenia się, w tym:
         a)  zasad, warunków i trybu potwierdzania efektów uczenia się,
         b)  procedury powoływania i trybu działania komisji weryfikujących efekty uczenia się,”
4)   § 14 ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
    „8) określonych w ustawie o działalności leczniczej oraz innych związanych z Uniwersyteckim
    Szpitalem Klinicznym w Olsztynie,”
5)   § 14 ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
    „12) wyboru członków Komisji Dyscyplinarnej do spraw Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu
    Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,”
6)   § 14 ust 2 otrzymuje brzmienie:
    „2. Do kompetencji senatu należy wyrażanie zgody w sprawach:
    1)  zawierania i wypowiadania przez Rektora umów o współpracy Uniwersytetu z podmiotem
        krajowym i zagranicznym w przypadku, jeżeli roczne zobowiązanie finansowe Uniwersytetu
        wynikające z takiej umowy przekracza 1,5% aktualnej wartości rzeczowych aktywów trwałych
        Uniwersytetu według stanu na ostatni dzień poprzedniego roku obrachunkowego;
    2)  przystąpienia do realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym
        zagranicznych, w przypadku, gdy zgoda taka jest wymagana lub jeżeli wartość projektu
        przewyższa kwotę 5 mln euro według kursu z dnia złożenia stosownego wniosku;
    3)  tworzenia jednostek ogólnouczelnianych, fundacji lub spółek prowadzących działalność
        gospodarczą, handlową, usługową, szkoleniową lub naukową, utworzenia akademickiego
        inkubatora przedsiębiorczości lub centrum transferu technologii w formie jednostki
        ogólnouczelnianej, fundacji lub spółki kapitałowej, prowadzących działalność usługową,
        szkoleniową lub naukową,
    4)  przystąpienia do spółki, spółdzielni lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki
        lub fundacji,
    5)  nabycia, zbycia lub obciążenia:
        a)  nieruchomości bez względu na wartość,
        b)  sprzętu, aparatury lub innego mienia ruchomego o cenie jednostkowej powyżej 100-krotnej
            wartości środka trwałego,
        c)  mienia przy jednorazowej transakcji o łącznej wartości powyżej 200-krotnej wartości środka
            trwałego,
    6)  przyjęcia darowizny, spadku lub zapisu o wartości przekraczającej 200-krotnie wartość środka
        trwałego, z wyłączeniem nieruchomości,
    7)  powołania pełniącego obowiązki dziekana w nowo utworzonym wydziale na okres nie dłuższy
        niż 6 miesięcy,
    8)  podjęcia lub kontynuowania dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez
        nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym Uniwersytetu.”
7)  w § 29 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
    „3. W przypadku wygaśnięcia mandatu osoby sprawującej funkcję organu jednoosobowego przed
    upływem kadencji, jej obowiązki przejmuje do czasu wyboru pierwszy zastępca organu
    jednoosobowego.”
8)  po § 43 dodaje się § 43a i § 43 b w brzmieniu:
    „§ 43a
    1.  Jednostką organizacyjną Uniwersytetu prowadzącą działalność dydaktyczną, naukowo-
         badawczą, organizacyjną i leczniczo-usługową w dziedzinie nauk medycznych, nauk o zdrowiu
         i nauk farmaceutycznych jest Collegium Medicum.
    2.  W skład Collegium Medicum wchodzą co najmniej dwa wydziały, z których przynajmniej jeden
         posiada pełne uprawnienia akademickie.
    3.  Do tworzenia, likwidacji i przekształcenia Collegium Medicum stosuje się odpowiednio przepisy
         § 35 ust. 2-4.
    § 43b
    1. W Collegium Medicum działa Rada Collegium Medicum, jako organ opiniodawczy i doradczy
        Rektora.
    2. W skład Rady Collegium Medicum wchodzą:
         1)  Właściwy prorektor – jako przewodniczący;
         2)  dziekani wydziałów wchodzących w skład Collegium Medicum;
         3)  członkowie Senatu – przedstawiciele jednostek organizacyjnych wchodzących w skład
              Collegium Medicum;
         4)  dyrektorzy szpitali uniwersyteckich.
    3. W posiedzeniach Rady Collegium Medicum, z głosem doradczym, uczestniczą: Kanclerz,
        przedstawiciele związków zawodowych działających w Collegium Medicum – po jednym
        z każdego związku oraz inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego.
    4. Przewodniczący Rady Collegium Medicum kieruje jej pracami i z własnej inicjatywy lub
        na wniosek Rektora przedstawia mu opinie przygotowane przez Radę.
    5. Do kompetencji Rady Collegium Medicum należy w szczególności:
         1) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez właściwego prorektora, rady wydziałów
             wchodzące w skład Collegium Medicum, albo członków Rady Collegium Medicum w liczbie
             co najmniej trzech,
         2) inicjowanie:
             a) umów o współpracy Collegium Medicum z podmiotami zagranicznymi,
             b) zmian organizacyjnych w strukturze Collegium Medicum;
         3) opiniowanie:
             a) rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego
                 Collegium Medicum – plan i sprawozdanie są częściami planu rzeczowo-finansowego
                 oraz rocznego sprawozdania finansowego Uniwersytetu,
             b) projektów uchwał o tworzeniu, przekształcaniu lub likwidacji uniwersyteckiego zakładu
                 opieki zdrowotnej,
             c) projektów uchwał Senatu w innych sprawach określonych w przepisach o działalności
                 leczniczej,
             d) projektu statutu uniwersyteckiego zakładu opieki zdrowotnej oraz zmian do tego statutu
                 – na wniosek Rektora,
             e) przystąpienia jednostek organizacyjnych Collegium Medicum do spółki, spółdzielni
                 lub innej organizacji gospodarczej oraz utworzenia spółki z udziałem jednostek
                 organizacyjnych Collegium Medicum,
             f) przystąpienia uniwersyteckiego zakładu opieki zdrowotnej do spółki,
             g) rocznego planu rzeczowo-finansowego oraz rocznego sprawozdania finansowego
                 uniwersyteckiego zakładu opieki zdrowotnej.”
 9)  § 66 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
     „6. Nawiązanie stosunku pracy z nauczycielem akademickim na czas określony lub nieokreślony,
     w wymiarze przewyższającym połowę pełnego wymiaru czasu pracy, następuje
     po przeprowadzeniu otwartego konkursu. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu
     określa załącznik nr 6. Minimalne kryteria oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli
     akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach oraz w jednostkach
     pozawydziałowych określa Senat. Właściwa rada jednostki może określić dodatkowe kryteria
     oceny kandydatów.”
10)  § 85 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
     „1. Nauczyciele akademiccy podlegają okresowej ocenie, przeprowadzanej nie rzadziej niż raz
     na cztery lata lub w innym terminie na wniosek nauczyciela akademickiego podlegającego ocenie
     albo kierownika jednostki organizacyjnej, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony.”
11)  § 88 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
     „3. Do Komisji, o której mowa w ust. 1, Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego deleguje pięciu
     studentów na zasadach określonych w Regulaminie Samorządu Studenckiego.”
12)  § 2 ust 1 Załącznika nr 8 do Statutu otrzymuje brzmienie:
     „1. W skład Konwentu wchodzi 40 członków, w tym przedstawiciele:
     1) otoczenia społeczno-gospodarczego Uniwersytetu i samorządu terytorialnego – do 35
         członków,
     2) Uniwersytetu – do 10 członków.”
 
§ 2
Organy samorządu studenckiego są zobowiązane wprowadzić lub dostosować do postanowień § 1 pkt 11 Uchwały wewnętrzne akty prawne w terminie do dnia 30 kwietnia 2017 roku.
 
§ 3
Realizację uchwały powierza się Rektorowi.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
  
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
30.03.2017 13:22
Data aktualizacji:
30.03.2017 13:22
Liczba wyświetleń:
2443
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw98.docx26.23 KB