Nr 108 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia dla określonego poziomu i profilu kształcenia

 
UCHWAŁA Nr 108
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków: nauki o rodzinie oraz teologia
dla określonego poziomu i profilu kształcenia
 
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i ust. 3 pkt.2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy
6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594), na wniosek rady wydziału, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków studiów dla poziomu i profilu kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:
   1)     efekty kształcenia dla kierunku nauki o rodzinie:
          a)  studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu
              ogólnoakademickiego – załącznik Nr 1,
          b)  studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego
              – załącznik Nr 2,
   2)     efekty kształcenia dla kierunku teologia – studiów jednolitych magisterskich z 10.
        i 12. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik Nr 3.
 
§ 2
Kształcenie na kierunkach, o których mowa w § 1, realizowane jest na podstawie programów kształcenia
i programów studiów, w tym planów studiów, dostosowanych do efektów kształcenia określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia, począwszy od cyklu kształcenia rozpoczynającego się od roku akademickiego 2017/2018.
 
§ 3
Studenci, którzy rozpoczęli naukę przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, kontynuują naukę wg programu kształcenia, programu i planu studiów dostosowanych do dotychczas obowiązujących efektów kształcenia, do końca okresu studiów przewidzianego w programie i planie studiów,
tj. zakończenia cyklu kształcenia.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 10:29
Data aktualizacji:
05.04.2017 10:30
Liczba wyświetleń:
1907
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw108.docx56.83 KB
Zal1Uchw108.pdf794.63 KB
Zal2Uchw108.pdf785.36 KB
Zal3Uchw108.pdf789.41 KB