Nr 109 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji

 
UCHWAŁA Nr 109
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), § 14 ust. 1 pkt 4 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
26 września 2016 roku w sprawie charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6-8 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1594), na wniosek rad wydziałów, Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych, Senat uchwala, co następuje:
 
§1
1. Senat określa efekty kształcenia dla niżej wymienionych kierunków studiów dla poziomu i profilu
   kształcenia, stanowiące odpowiednio załączniki:
   1)  efekty kształcenia dla kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne (realizowanego na Wydziale
         Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku)
dla studiów pierwszego stopnia-licencjackich
       z 6. semestralnym okresem nauki dla profilu praktycznego – załącznik nr 1,
   2)  efekty kształcenia dla kierunku pedagogika wczesnej edukacji dla studiów drugiego stopnia
       z 4. semestralnym okresem nauki dla profilu ogólnoakademickiego – załącznik nr 2.
2. Kształcenie na kierunkach, o których mowa w ust. 1, prowadzone jest na podstawie programów
   kształcenia, programów studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia
   określonych przez Senat odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 10:47
Data aktualizacji:
05.04.2017 10:48
Liczba wyświetleń:
2258
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw109.docx41.49 KB
Zal1Uchw109.pdf551.5 KB
Zal2Uchw109.pdf577.52 KB