Nr 111 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kortowie”

 
UCHWAŁA Nr 111
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie do realizacji projektu pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej
i rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kortowie”
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na przystąpienie
    Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do realizacji, w latach 2017-2018, w ramach
    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
    projektu nr RPWM.05.03.00-28-0032/16 pod nazwą „Wzmocnienie różnorodności biologicznej
    i rewaloryzacja zabytkowego Parku w Kortowie”.
2.   Wkład własny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w wysokości 15% całkowitych
    wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu wraz z wydatkami niekwalifikowanymi, będzie
    pochodził ze środków własnych Uczelni.
 
§ 2
Realizację uchwały powierza się Rektorowi oraz Kanclerzowi.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 11:00
Data aktualizacji:
05.04.2017 11:00
Liczba wyświetleń:
2033
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw111.docx14.37 KB