Nr 112 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 112
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 2 pkt. 4 lit. a Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowi się co następuje:
 
§ 1
1.  Senat wyraża zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym przez Uniwersytet Warmińsko Mazurski
    w Olsztynie prawa własności nieruchomości gruntowej, przeznaczonej na poprawę warunków
    zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, położonej przy ul. Przemysława Olszewskiego
    w obrębie ewidencyjnym 112 m. Olsztyn, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 14/186
    o powierzchni 32 m2, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi księgę wieczystą
    nr OL1O/00039693/9.
2.   Wyrys z mapy sytuacyjno-wysokościowej stanowi załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Wartość rynkowa prawa własności nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, została oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego i wynosi 12 889 złotych (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych) netto powiększona o należny podatek VAT.
 
§ 3
Senat upoważnia Rektora i Kanclerza do przeprowadzenia procedury sprzedaży, o której mowa
w niniejszej Uchwale.
 
§ 4
Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, o których mowa w § 2 przeznaczone będą na finansowanie strategicznych zadań inwestycyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. Górecki
 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 11:07
Data aktualizacji:
05.04.2017 11:07
Liczba wyświetleń:
1796
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw112.doc33.5 KB