Nr 114 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 
UCHWAŁA Nr 114
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią
SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie stanowi się co następuje:
 
§ 1
W Statucie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie stanowiącego załącznik do Uchwały
Nr 958 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 czerwca 2012 roku
w sprawie Statutu Szpitala Uniwersyteckiego z Przychodnią SP ZOZ Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zmienionej Uchwałą Nr 551 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
27 czerwca 2014 roku, Uchwałą Nr 783 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 25 września 2015 r., Uchwałą Nr 812 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 20 listopada 2015 r., Uchwałą Nr 855 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2016 r. oraz Uchwałą Nr 65 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
1.  paragraf 13 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
    „Do zadań poszczególnych komórek organizacyjnych:
    Kliniki Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej Wątroby i Trzustki, Kliniki Otorynolaryngologii Chorób Głowy
    i Szyi, Oddziału Klinicznego Chirurgii Ogólnej, Metabolicznej i Bariatrycznej, II Oddziału Klinicznego
    Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddziału Klinicznego Neurologii, Kliniki Neurochirurgii, Oddziału
    Klinicznego Rehabilitacji Ogólnoustrojowej, Oddziału Klinicznego Rehabilitacji Neurologicznej,
    Oddziału Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Oddziału Udarowego, Kliniki Kardiologii i Chorób
    Wewnętrznych, Uniwersyteckiego Ośrodka Badania i Leczenia Otyłości. Zakładu Medycyny
    Nuklearnej, Gabinetu Diagnostyczno-Zabiegowego SPECT/CT, Pracowni Histopatologii i Cytologii,
    należy w szczególności:
      - udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie reprezentowanej specjalności;
      - sprawowanie kontroli przychodu i rozchodu środków odurzających i psychotropowych;
      - prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie leków będących w dyspozycji Apteki
        Szpitalnej”.
2.  Załącznik do Statutu pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
   WCHODZĄCYCH W SKŁAD PRZEDSIEBIORSTW UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO
   W OLSZTYNIE zastępuje się załącznikiem do niniejszej uchwały pt. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ
   JEDNOSTEK I KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZAKŁADÓW LECZNICZYCH
   UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO W OLSZTYNIE.
 
§ 2
Pozostałe zapisy zmienianej uchwały pozostają bez zmian.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
05.04.2017 11:40
Data aktualizacji:
05.04.2017 11:46
Liczba wyświetleń:
2030
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw114.doc53 KB
ZalUchw114.doc37 KB