NR 116 z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie

 
UCHWAŁA NR 116
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 marca 2017 roku
 
w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę określonych aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt. 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
w związku z § 16 ust. 11 Statutu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie, stanowi się
co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wyraża zgodę na wydzierżawienie
    przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, na rzecz podmiotu zewnętrznego,
    następujących aktywów trwałych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie:
pomieszczeń
    mieszczących się w budynku Nr 30, na poziomie 2 (o łącznej pow. 265,87 m2) oraz na parterze
    (o pow. 26 m2) wskazanych w załączniku do niniejszej uchwały, w celu prowadzenia przez
    ten podmiot laboratorium diagnostycznego.
2.   Umowa dzierżawy będzie zawarta na czas określony 5 lat, przy czym przewidywana wartość
    świadczeń z tego tytułu w okresie obowiązywania umowy wyniesie co najmniej 344.000,00 zł
    (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące złotych).
 
§ 2
Senat upoważnia Dyrektora Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie do przeprowadzenia procedury dzierżawy aktywów trwałych, o których mowa w niniejszej uchwale.
 
 § 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
Prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
23.03.2017
Data publikacji:
12.04.2017 13:17
Data aktualizacji:
12.04.2017 13:17
Liczba wyświetleń:
1921
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw116.doc35 KB