Nr 132 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich

 
UCHWAŁA Nr 132 
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), na wniosek rad wydziałów, stanowi się, co następuje:
 
Postanowienia ogólne
 
§ 1
1.  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, dalej „Uniwersytet” prowadzi nabór kandydatów na I rok
     stacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinach nauki:
      1)  biologicznych, w dyscyplinie naukowej:
            a)  biologia,
      2)  ekonomicznych, w dyscyplinie naukowej:
            a)  ekonomia,
      3)  humanistycznych, w dyscyplinach naukowych:
            a)  filozofia,
            b)  historia,
            c)  językoznawstwo,
            d)  literaturoznawstwo;
      4)  medycznych, w dyscyplinie naukowej:
            a)  medycyna,
      5)  prawnych, w dyscyplinie naukowej:
            a)  prawo,
      6)  rolniczych, w dyscyplinach naukowych:
            a)  agronomia,
            b)  inżynieria rolnicza,
            c)  ochrona i kształtowanie środowiska,
            d)  rybactwo,
            e)  technologia żywności i żywienia,
            f)   zootechnika,
      7)  społecznych, w dyscyplinach naukowych:
            a)  nauki o polityce,
            b)  pedagogika,
      8)  technicznych, w dyscyplinach naukowych:
            a)  geodezja i kartografia,
            b)  inżynieria środowiska;
      9)  teologicznych,
    10)  weterynaryjnych.
2.  Nabór kandydatów na I rok stacjonarnych studiów doktoranckich prowadzony jest w drodze konkursu
    w ramach limitów ustalonych przez Senat.
3.  Konkurs, o którym mowa w ust. 2, obejmuje:
      1)  średnią ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym - dla osób legitymujących się dyplomem
           ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce,
      2)  wynik egzaminu kwalifikacyjnego – dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
           wyższych wydanym za granicą.
4.  Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu
     beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące dokumenty:
      1)  podanie (na formularzu dostępnym na stronie internetowej),
      2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
           jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
           absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis
           dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
      3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
           magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów
           pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – ostateczny wynik studiów
           pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
           dostępnego na stronie internetowej,
      4)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
           posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
           programu „Diamentowy Grant”),
      5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
           w oryginale lub jego uwierzytelniona kopia (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu
           „Diamentowy Grant”),
      6)  fotografia w formie elektronicznej (format jpg) na płycie CD,
      7)  dwie fotografie o wymiarach 35 × 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem
           oraz numerem PESEL,
      8)  kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
           (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez UWM,
      9)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą,
           uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
           studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
           wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony
           na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy
           międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego
           stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów
           doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem
           ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą).
2.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
     dokumenty:
      1)  świadectwo zdrowia, zgodnie ze wzorem UWM, dostępnym na stronie internetowej,
      2)  akt urodzenia w oryginale lub jego kopia poświadczona przez UWM,
      3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
           nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
           Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia
           (oryginał lub kopia poświadczona przez UWM),
      4)  zaświadczenie o znajomości języka polskiego.
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminach:
      1)  kandydaci na I rok studiów w dziedzinie nauk weterynaryjnych – do 19 czerwca 2017 roku,
      2)  kandydaci na I rok studiów w pozostałych dziedzinach nauki/dyscyplinach naukowych
           –  do 4 września 2017 roku.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce
 
§ 3
1.  Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie na dyplomie ukończenia
     studiów, oceny nie niższej niż 4,0.
2.  Postępowanie kwalifikacyjne kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie kryteriów
     określonych w załączniku 1 do uchwały.
3.  Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, obejmującym:
      1) średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej w zakresie, której
           będą realizowane studia doktoranckie,
      2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
      3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
           z uwzględnieniem ust. 4 - 5.
4.  Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
     z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
5.  Wynik egzaminu kwalifikacyjnego uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata
     z postępowania rekrutacyjnego.
6.  Egzamin, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 oceniany jest w skali 2 – 5.
 
 Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą
 
§ 4
1.  Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
     kwalifikacyjnego z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia
     doktoranckie, z uwzględnieniem ust. 2 - 3.
2.  Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
     z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.  Wynik egzaminu kwalifikacyjnego uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata
     z postępowania rekrutacyjnego.
4.  Egzamin, o którym mowa w ust. 1, oceniany jest w skali 2 – 5.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
 
§ 5
1.  Egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 przeprowadza Komisja Egzaminacyjna
    powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
2.  Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
      1)  przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego z dziedziny nauki/dyscypliny naukowej,
      2)  sporządzenie dokumentacji z przebiegu i wyniku egzaminu kwalifikacyjnego.
3.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
     w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek kandydata,
     zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień niepełnosprawności oraz
     specyfikę danej dziedziny nauki/dyscypliny naukowej.
 
Tryb postępowania rekrutacyjnego
 
§ 6
1.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
      1)  rankingową listę kandydatów, z uwzględnieniem przepisów określonych w § 3-4 uchwały,
      2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach określonego
           limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi:
      1)  w dziedzinie nauk weterynaryjnych – 23 czerwca 2017 roku,
      2)  w pozostałych dziedzinach nauki/dyscyplinach naukowych – 11 września 2017 roku.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
     do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
     wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
4.  Terminy egzaminów kwalifikacyjnych oraz terminy ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego
      – określa załącznik 2 do uchwały.
 
§ 7
1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
     określonym odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
      1)  przyjmowanie dokumentów kandydatów,
      2)  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
      3)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
      4)  zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu lub
           nieprzyjęciu na studia,
      5)  przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
Przepisy końcowe
 
§ 8
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 9
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
28.04.2017 11:19
Data aktualizacji:
28.04.2017 11:19
Liczba wyświetleń:
4979
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw132.docx29.14 KB
ZalUchw132.pdf302.83 KB
Zal2Uchw132.pdf272.92 KB