Nr 133 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce

 
UCHWAŁA Nr 133
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie warunków i trybu przyjmowania w 2017 roku, kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie naukowej: nauki o polityce
 
Na podstawie art. 195 ust. 1 i 196 ust. 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych, stanowi się, co następuje:
 
Postanowienia ogólne
§ 1
1.  Uniwersytet prowadzi nabór kandydatów na I rok niestacjonarnych studiów doktoranckich 
    w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie naukowej: nauki o polityce, realizowane w języku
    polskim i języku angielskim, w drodze konkursu w ramach limitów ustalonych przez Senat.
2.   Konkurs, o którym mowa w ust. 1 obejmuje:
     1)  średnią ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym - dla osób legitymujących się
         dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce,
     2)  wynik egzaminu kwalifikacyjnego - dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów
         wyższych wydanym za granicą.  
3.   Warunkiem przystąpienia do konkursu jest posiadanie kwalifikacji drugiego stopnia lub statusu
    beneficjenta programu „Diamentowy Grant”.
 
§ 2
1.  Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na I rok studiów wymagane są następujące
    dokumenty:
      1)  podanie (na formularzu, dostępnym na stronie internetowej),
      2)  odpis dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia lub odpis dyplomu ukończenia studiów
           jednolitych magisterskich; w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status
           absolwenta studiów pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” – odpis
           dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia,
      3)  dokument potwierdzający ostateczny wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
           magisterskich (w przypadku kandydatów posiadających jednocześnie status absolwenta studiów
           pierwszego stopnia i beneficjenta programu „Diamentowy Grant” ostateczny wynik studiów
           pierwszego stopnia) – bez wyrównywania do pełnej oceny, wg wzoru określonego przez UWM,
           dostępnego na stronie internetowej,
      4)  dokument potwierdzający dotychczasowy wynik realizowanych studiów (dotyczy kandydatów
           posiadających jednocześnie status studenta jednolitych studiów magisterskich i beneficjenta
           programu „Diamentowy Grant”),
      5)  dokument potwierdzający legitymowanie się statusem beneficjenta programu „Diamentowy Grant”
           w oryginale lub jego uwierzytelniona kopia (dotyczy kandydatów – beneficjentów programu
           „Diamentowy Grant”),
      6)  fotografia w formie elektronicznej (format jpg) na płycie CD,
      7)  dwie fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, na jasnym tle, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy
           wydawaniu dowodów osobistych, opisane na odwrocie imieniem (imionami) i nazwiskiem oraz
           numerem PESEL,
      8)  kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata
           (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami), poświadczona przez UWM,
      9)  zalegalizowany lub opatrzony apostille dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą,
           uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych
           studiów magisterskich, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów
           wyższych uzyskanych za granicą, chyba że kandydat kończący studia za granicą zostanie zwolniony
           na podstawie tych przepisów z postępowania nostryfikacyjnego, albo uznany, na podstawie umowy
           międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego
           stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów
           doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy kandydatów legitymujących się dyplomem
           ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą),
     10) potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B2 według Europejskiego Systemu
           Opisu Kształcenia Językowego (dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia
           realizowane w języku angielskim).
2.  Od kandydatów legitymujących się obywatelstwem innym niż polskie wymagane są dodatkowe
    dokumenty:
     1) świadectwo zdrowia, zgodnie ze wzorem UWM, dostępnym na stronie internetowej,
     2)  akt urodzenia w oryginale lub jego kopia poświadczona przez UWM,
     3)  potwierdzenie posiadania polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw
         nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce lub Europejskiej Karty Ubezpieczenia
         Zdrowotnego lub potwierdzenie przystąpienia do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu
         Zdrowia (oryginał lub kopia poświadczona przez UWM),
     4)   zaświadczenie o znajomości języka polskiego (dotyczy kandydatów ubiegających się
         o przyjęcie na studia realizowane w języku polskim),
3.  Dokumenty, o których mowa w ust. 1-2 należy złożyć w terminie do 22 września 2017 roku,
    z zastrzeżeniem ust. 4.
4.  Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, kandydat zobowiązany jest dostarczyć do dziekanatu
    wydziału w ciągu 3 dni od daty doręczenia decyzji o przyjęciu na studia.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce
§ 3
1.   Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest posiadanie na dyplomie ukończenia
    studiów, oceny nie niższej niż 4.0.
2.   Podstawą kwalifikacji jest średnia ocen uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym,
    obejmującym:
       1)  średnią ocen z egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej w zakresie, której będą
         realizowane studia doktoranckie,
       2) wynik studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
       3) ocenę na dyplomie ukończenia studiów,
      z uwzględnieniem ust. 3 – 4.
3.   Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
4.   Wynik egzaminu kwalifikacyjnego uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata
    z postępowania rekrutacyjnego.
5.   Egzamin, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 oceniany jest w skali 2 – 5.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą
§ 4
1.   Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    przeprowadzonego w języku polskim z uwzględnieniem ust. 2-3.
2.   Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.   Wynik egzaminu kwalifikacyjnego uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata
    z postępowania rekrutacyjnego.
4.   Egzamin, o którym mowa w ust. 1, oceniany jest w skali 2 – 5.
 
Zasady postępowania kwalifikacyjnego kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku angielskim, legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce lub za granicą
§ 5
1.   Kwalifikację kandydata na I rok studiów przeprowadza się na podstawie wyniku egzaminu
    kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej, w zakresie której będą realizowane studia doktoranckie,
    przeprowadzonego w języku angielskim, z uwzględnieniem ust. 2- 3.
2.   Beneficjent programu „Diamentowy Grant” otrzymuje na liście rankingowej, maksymalny wynik
    z postępowania kwalifikacyjnego – 5,0.
3.   Wynik egzaminu kwalifikacyjnego uzyskany na poziomie poniżej 3,0, wyklucza kandydata
    z postępowania rekrutacyjnego.
4.   Egzamin, o którym mowa w ust. 1, oceniany jest w skali 2 – 5.
 
Tryb postępowania kwalifikacyjnego
§ 6
1.  Egzamin, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1 przeprowadza Komisja
    Egzaminacyjna powołana przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej.
2.  Do zadań Komisji Egzaminacyjnej należy:
     1)  przeprowadzenie egzaminu kwalifikacyjnego z dyscypliny naukowej,
     2)  sporządzenie dokumentacji z przebiegu i wyniku egzaminu kwalifikacyjnego.
3.  W przypadku, gdy o przyjęcie na studia ubiega się osoba niepełnosprawna, Komisja Egzaminacyjna
    w uzgodnieniu z Przewodniczącym Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej może, na wniosek
    kandydata, zastosować inny tryb przeprowadzenia egzaminu, uwzględniając stopnień
    niepełnosprawności oraz specyfikę danej dyscypliny naukowej.
4.  Egzamin kwalifikacyjny, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 1 oraz w § 5 ust. 1,
    dla kandydatów:
     1)  ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim,
         legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce,
     2)  ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku polskim
         legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym za granicą,
     3)  ubiegających się o przyjęcie na studia doktoranckie, realizowane w języku angielskim,
         legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych wydanym w Polsce lub za granicą,
         przeprowadzony zostanie 27 września 2017 roku.
 
Tryb postępowania rekrutacyjnego
§ 7
1.  Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna sporządza:
      1)  rankingową listę kandydatów z uwzględnieniem przepisów określonych w §§ 3-5 uchwały,
      2)  rankingową listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów w ramach
         określonego limitu miejsc.
2.  Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na I rok studiów nastąpi 28 września
    2017 roku.
3.  Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, kandydatowi przysługuje prawo złożenia odwołania
    do Rektora, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie
    wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
§ 8
1.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powołana w trybie
    określonym odrębnymi przepisami.
2.  Do zadań Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
     1)  przyjmowanie dokumentów kandydatów,
     2)  dopuszczanie kandydatów do postępowania kwalifikacyjnego,
     3)  podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia na studia,
     4)  zawiadamianie kandydatów o wynikach postępowania kwalifikacyjnego oraz przyjęciu
          lub nieprzyjęciu na studia,
     5)  przyjmowanie odwołań od kandydatów na studia i przekazywanie ich Rektorowi.
 
Przepisy końcowe
§ 9
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale, decyzję podejmuje Rektor.
 
§ 10
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
28.04.2017 14:10
Data aktualizacji:
28.04.2017 14:10
Liczba wyświetleń:
3077
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw133.docx22.96 KB