Nr 135 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 

 
UCHWAŁA Nr 135
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
 
Na podstawie art. 161 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 roku poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
 
§ 1
W Regulaminie Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, stanowiącym załącznik
do Uchwały Nr 717 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 24 kwietnia
2015 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie wprowadza się następujące zmiany:
   1.  W § 1 ust. 3 pkt 12) otrzymuje brzmienie: „12) Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa
       Wyższego - ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6 i 7
       Polskiej Ramy Kwalifikacji, o której mowa w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym
       Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64 i 1010),”.
   2.  W § 1 ust. 3 pkt 18) otrzymuje brzmienie: „18) ogólnoakademicki profil kształcenia - profil
       programu kształcenia obejmującego moduły zajęć powiązane z prowadzonymi w uczelni
       badaniami naukowymi, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu studiów
       określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia służące zdobywaniu przez studenta pogłębionej
       wiedzy,”.
   3.  W § 1 ust. 3 pkt 21) otrzymuje brzmienie: „21) praktyczny profil kształcenia - profil programu
       kształcenia obejmującego moduły zajęć służące zdobywaniu przez studenta umiejętności
       praktycznych i kompetencji społecznych, realizowany przy założeniu, że ponad połowa programu
       studiów określonego w punktach ECTS obejmuje zajęcia praktyczne kształtujące te umiejętności
       i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych, które są
       prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią,”.  
  4.     W § 1 ust. 3 pkt 36) otrzymuje brzmienie: „36) ustawa - ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku
       - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz.  U. z 2016 roku poz. 1842, z późn. zm.).”.
  5.    W § 7 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Zajęcia dydaktyczne na studiach oraz zaliczenia
       i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań,
       ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnościami, o których mowa w § 26 ust. 7
       oraz § 28 ust. 5. Zastosowane metody powinny uwzględniać stopień i charakter
       niepełnosprawności studenta oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów.”.
  6.    W § 7 ust. 14 otrzymuje brzmienie: „14. Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań
       alternatywnych wobec studenta z niepełnosprawnością podejmuje dziekan na pisemny wniosek
       studenta. Dziekan może zasięgnąć opinii Kierownika Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.”.
  7.    W § 8 skreśla się ust. 3.
  8.    W § 10 skreśla się ust. 7 i ust. 8.
  9.    W § 28 skreśla się ust. 6 i ust. 7.
 10.   W § 28 ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Student, który nie przystąpił do egzaminu
      w uzgodnionym terminie, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować egzaminatora
      o przyczynie nieobecności oraz w terminie nieprzekraczającym 7 dni po ustaniu przyczyny
      dostarczyć egzaminatorowi usprawiedliwienie. Jeżeli egzaminator uzna je za wystarczające,
      wyznacza kolejny termin egzaminu.”.
 11.  W § 30 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Warunkiem zaliczenia semestru jest uzyskanie przez
      studenta zaliczeń i zdanie egzaminów ze wszystkich przedmiotów/modułów oraz praktyk
      przewidzianych planem studiów dla danego semestru, czyli uzyskanie ustalonego limitu
      punktów.”.
 12.  W § 39 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Praca dyplomowa nie dotyczy kierunków studiów,
      dla których standard kształcenia nie przewiduje wykonania takiej pracy oraz kierunków
      określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.”.
13.  W § 42 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „13. W szczególnych przypadkach dotyczących
      studentów z niepełnosprawnościami, egzamin dyplomowy może być przeprowadzony
      z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, o których mowa w §28 ust. 5. Przepis §7
      ust. 14 stosuje się odpowiednio.”.
14.  W § 43 skreśla się ust. 4 i ust. 5.
15.  W § 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu
      dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. W przypadku kierunku lekarskiego i kierunku
      weterynaria ukończenie studiów następuje po złożeniu ostatniego wymaganego planem studiów
      egzaminu z wynikiem co najmniej dostatecznym, a w przypadku kierunku ratownictwo medyczne,
      dla studentów, którzy rozpoczęli studia po 30 września 2016 roku, ukończenie studiów następuje
      po uzyskaniu zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki.”.
16.  W § 45 ust. 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie: „3) ocenę wymienioną w ust. 5 pkt 1 - dla kierunku
      lekarskiego, kierunku weterynaria oraz studentów kierunku ratownictwo medyczne, którzy
      rozpoczęli studia po 30 września 2016 roku,”.
17.  W § 45 ust. 10 otrzymuje brzmienie: „10. Na kierunku lekarskim, kierunku weterynaria oraz
      kierunku ratownictwo medyczne – dla studentów, którzy rozpoczęli studia po 30 września
      2016 roku, dziekan może podwyższyć ocenę, o której mowa w ust. 6 pkt 3 o 0,5 stopnia,
      jeśli student w okresie ostatnich czterech semestrów studiów uzyskał średnią arytmetyczną
      ocen z zaliczeń i egzaminów nie niższą niż 4,0, obliczoną zgodnie z zasadą określoną
      w ust. 5 pkt 1.”.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
08.05.2017 09:25
Data aktualizacji:
08.05.2017 09:25
Liczba wyświetleń:
4549
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw135.docx20.29 KB