Nr 136 z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne UWM

 
UCHWAŁA Nr 136
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 25 kwietnia 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 728 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia
 
Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.), Senat uchwala, co następuje:
 
§ 1
W §1 Uchwały Nr 728 Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 maja 2015 roku
w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia, po ust. 2 dodaje się ust. 2a oraz 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku posiadania przez podstawową jednostkę organizacyjną dodatniego wyniku finansowego uzyskanego za rok kalendarzowy poprzedzający rok utworzenia funduszu, Senat na wniosek podstawowej jednostki organizacyjnej może zwiększyć wartość Zasadniczego Wydziałowego Funduszu Stypendiów Doktoranckich, o którym mowa w ust. 5, z zastrzeżeniem ust. 2b.,
2b. Zwiększona wartość Zasadniczego Wydziałowego Funduszu Stypendiów Doktoranckich, nie może przekroczyć dwukrotnej wartości początkowej tego funduszu, wyliczonej na podstawie ust. 6.”.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI

  

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
24.04.2017
Data publikacji:
08.05.2017 11:37
Data aktualizacji:
08.05.2017 12:05
Liczba wyświetleń:
2273
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw136.docx15.51 KB