Nr 137 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok


UCHWAŁA Nr 137
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie za 2016 rok
 
§ 1
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 10 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz opinii biegłych rewidentów prowadzących badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Uniwersytet”), Senat zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2016 rok,
na które składa się:
 
    1)  bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka
        się sumą 745 460 098,01 zł,
 
    2)  rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku wykazujący
        zysk netto 30 631 793,24 zł,
 
    3)  zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 01.01.2016 roku
        do 31.12.2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału (funduszu) własnego o kwotę
        28 991 948,56 zł,
 
    4)   rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku
        wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 35 010 856,95 zł.
 
§ 2
Zysk netto za rok 2016 w kwocie 30 631 793,24 zł zwiększy fundusz zasadniczy Uniwersytetu.
 
§ 3
Opinia biegłych rewidentów przeprowadzających badanie sprawozdania finansowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie za 2016 rok stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
30.05.2017 11:33
Data aktualizacji:
30.05.2017 11:33
Liczba wyświetleń:
1965
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw137.docx15.28 KB