Nr 138 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie podziału pierwotnego dotacji na 2017 rok

 
UCHWAŁA Nr 138
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie podziału pierwotnego dotacji na 2017 rok
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.   Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zatwierdza podział pierwotny, o którym
    mowa w rozdziale II pkt 3 ppkt 1 Załącznika do Uchwały Nr 25 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie Zasad gospodarki finansowej UWM
    w Olsztynie, na rok 2017.
 
2.   Wysokość finansowania zadań celowych w ramach podziału pierwotnego, o których mowa
    w ust. 1, określa załącznik do niniejszej uchwały.
 
§ 2
Traci moc Uchwała Nr 59 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie prowizorium podziału pierwotnego dotacji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku.
 
§ 3
Nadzór nad realizacją Uchwały powierza się Prorektorowi ds. Ekonomicznych i Rozwoju.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
30.05.2017 11:43
Data aktualizacji:
30.05.2017 11:47
Liczba wyświetleń:
2048
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw138.doc41 KB
zaluchw138.pdf.docx14.69 KB