Nr 139 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie

DRUKUJ TEN DOKUMENT

 

UCHWAŁA Nr 139
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie utworzenia i likwidacji kierunków studiów oraz zmian w dotychczasowych kierunkach
i specjalnościach kształcenia w Uniwersytecie
 
Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1842 ze zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w związku z Uchwałą Nr 109 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika wczesnej edukacji, na wniosek rad wydziałów, Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dalej „Senat” uchwala, co następuje:
 
§ 1
W Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie:
   1)  na Wydziale Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku tworzy się kierunek studiów bezpieczeństwo
        wewnętrzne –
w obszarze kształcenia w zakresie nauk społecznych; realizacja kształcenia
        na poziomie studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki w zakresie
        ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu praktycznym; forma stacjonarna i niestacjonarna.
   2)   na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się studia drugiego stopnia na kierunku pedagogika wczesnej
        edukacji –
w obszarach kształcenia w zakresie nauk społecznych i nauk humanistycznych; realizacja
        kształcenia w wymiarze 4. semestralnym w zakresie ścieżki bezspecjalnościowej; studia o profilu
        ogólnoakademickim; forma stacjonarna i niestacjonarna.
 
§ 2
1.  Likwiduje się kierunki studiów:
     1)  broker innowacji w przemyśle spożywczym, prowadzony na poziomie studiów pierwszego
         stopnia – inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
     2)  informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, prowadzony na poziomie studiów pierwszego
         stopnia – licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,
     3) prawo kanoniczne, prowadzony na poziomie jednolitych studiów magisterskich z 10. semestralnym
         okresem nauki.
2.   Likwiduje się studia pierwszego stopnia – licencjackie, 6. semestralne na kierunkach: biotechnologia
    
oraz dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
3.   Likwiduje się niestacjonarną formę studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna,
     prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki
     oraz na poziomie studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki.
 
§ 3
Dokonuje się zmian w ofercie kształcenia na niżej wymienionych kierunkach studiów:
   1)  bioinżynieria produkcji żywności:
         a)  likwiduje się specjalność: „przetwórstwo żywności”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
             studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
   2)   ekonomia:
         a)  tworzy się specjalność: „biznes i rynki międzynarodowe”, z realizacją kształcenia na poziomie
             stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
         b)  likwiduje się specjalności: „ekonomia międzynarodowa” oraz „rynki i marketing”, realizowane
             na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym
             okresem nauki,
   3)   filologia:
        a)   likwiduje się specjalność: „filologia rosyjska z językiem angielskim”, realizowaną na poziomie
             stacjonarnych studiów pierwszego stopnia-licencjackich z 6. semestralnym okresem nauki,
        b)   likwiduje się specjalność: „filologia germańska”, realizowaną na poziomie niestacjonarnych
             studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki.
   4)   filozofia:
        a)  likwiduje się specjalność etyczno-epistemologiczną, realizowaną na poziomie stacjonarnych
            studiów pierwszego stopnia – licencjackich z 6.semestralnym okresem nauki,
   5)   geodezja i kartografia:
        a)  likwiduje się specjalność: „geoinformatyka (oferta w języku angielskim)”, realizowaną na poziomie
            stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
   6)   inżynieria środowiska:
        a)  tworzy się specjalność: „inżynieria procesowa, ochrona środowiska i biotechnologia”, z realizacją
            kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki
            (oferta w języku angielskim),
   7)   nauki o rodzinie:
        a) tworzy się specjalność: „wsparcie rodziny i wychowanie dziecka”, z realizacją kształcenia
            na poziomie stacjonarnych studiów pierwszego stopnia z 6. semestralnym okresem nauki,  
        b) tworzy się specjalność: „wychowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie”, z realizacją kształcenia
            na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
        c) tworzy się specjalność: „mediacja rodzinna”, z realizacją kształcenia na poziomie stacjonarnych
            i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki,
        d) likwiduje się specjalność: „asystent-opiekun osób starszych”, realizowaną na poziomie
            stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia - licencjackich z 6. semestralnym
            okresem nauki,
        e) likwiduje się specjalności: „organizator prorodzinnej przestrzeni kulturowej” oraz „mediacja
            rodzinna i wychowanie dziecka”, realizowanych na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych
            studiów drugiego stopnia z 4.semestralnym okresem nauki,
   8)   ochrona środowiska (Wydział Nauk o Środowisku):
        a) likwiduje się specjalność: „inżynieria procesowa, biotechnologia i ochrona środowiska (oferta
            w języku angielskim)”, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia
            z 3.semestralnym okresem nauki,
   9)   ochrona środowiska (Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa):
       a)  tworzy się specjalność: „ochrona ekosystemów wodnych (oferta w języku angielskim)”, z realizacją
           kształcenia na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki,
 
10)  ogrodnictwo:
       a)  likwiduje się ścieżkę bezspecjalnościową, realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów
            pierwszego stopnia – inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
11)  pedagogika:
       a)  likwiduje się specjalność: „wczesna edukacja”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
            i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
12)  rolnictwo:
       a)  tworzy się ścieżkę kształcenia realizowaną w języku angielskim w zakresie specjalności:
           „zarządzanie produkcją”, prowadzoną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia
           z 3. semestralnym okresem nauki,
13)  technologia żywności i żywienie człowieka:
       a) tworzy się specjalność: „bezpieczeństwo żywności”, z realizacją na poziomie stacjonarnych studiów
           pierwszego stopnia – inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
       b) tworzy się ścieżkę bezspecjalnościową, realizowaną na poziomie niestacjonarnych studiów
           drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem nauki,
       c) likwiduje się specjalności: „technologia żywności” oraz „żywienie człowieka”, realizowane
           na poziomie niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3.semestralnym okresem nauki,
14)  zarządzanie:
       a) tworzy się specjalność: „zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem”, z realizacją kształcenia
           na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem
           nauki (oferta w językach: polskim i angielskim),
       b) tworzy się ścieżkę kształcenia realizowaną w języku polskim w zakresie specjalności: „logistyka”,
           prowadzoną na poziomie stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia
           z 4. semestralnym okresem nauki,
       c) likwiduje się specjalność: „zarządzanie zasobami ludzkimi”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
           i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia z 4. semestralnym okresem nauki,
15)  zootechnika:
       a) likwiduje się specjalność: „hodowla koni i jeździectwo”, realizowaną na poziomie stacjonarnych
           studiów pierwszego stopnia - inżynierskich z 7. semestralnym okresem nauki,
       b) likwiduje się specjalność: „użytkowanie zwierząt wolno żyjących i gospodarka łowiecka”,
           realizowaną na poziomie stacjonarnych studiów drugiego stopnia z 3. semestralnym okresem
           nauki.

§ 4

Na kierunku biotechnologia, na poziomie studiów drugiego stopnia zmienia się wymiar kształcenia z 4 na 3 semestralny.
 
§ 5
1. Kształcenie na utworzonych uchwałą: kierunku studiów, formie kształcenia oraz specjalnościach
    prowadzone będzie od 1 października 2018 roku na podstawie programów kształcenia, programów
    studiów, w tym planów studiów dostosowanych do efektów kształcenia, określonych przez Senat
    odpowiednio dla poziomu i profilu kształcenia danego kierunku.
2. Absolwenci utworzonych: kierunku i formy kształcenia, otrzymują dyplom ukończenia studiów oraz tytuł
    zawodowy na podstawie uzyskanych kwalifikacji, w zależności od kierunku studiów i formy kształcenia,
    w zakresie zrealizowanej specjalności.
3. Studenci, realizujący naukę na zlikwidowanych niniejszą uchwałą kierunkach studiów, specjalnościach
    kształcenia, formach studiów, kontynuują naukę zgodnie z rozpoczętym cyklem kształcenia według
    programu kształcenia, programu i planu studiów do momentu jego zakończenia.
 
§ 6
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
30.05.2017 13:33
Data aktualizacji:
30.05.2017 13:34
Liczba wyświetleń:
2115
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw139.docx18.19 KB