Nr 143 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

 
UCHWAŁA Nr 143
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie określenia liczby miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym
(tekst jednolity, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.) na wniosek rad wydziałów oraz Senackiej Komisji ds. Dydaktycznych Senat uchwala, co następuje:
 
 § 1
1.  Kierując się zasadą odpowiedzialności za jakość kształcenia oraz możliwościami zapewnienia
   finansowania studiów ze środków publicznych, a także dbając o zgodność struktury kierunków
   studiów z misją uczelni, Senat ustala liczbę miejsc na I roku stacjonarnych studiów jednolitych
   magisterskich, pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 na poszczególne
   kierunki studiów, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na kierunek lekarski liczbę miejsc na rok akademicki 2017/2018, ustala minister właściwy do spraw
   zdrowia w drodze rozporządzenia.
3. Liczbę miejsc, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 określa załącznik do Uchwały.
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI
 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
30.05.2017 14:23
Data aktualizacji:
30.05.2017 14:23
Liczba wyświetleń:
2106
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw143.docx29.22 KB
ZalUchw143.pdf406.87 KB