Nr 145 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych U

UCHWAŁA Nr 145
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie rocznego limitu środków finansowych przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku studiów stacjonarnych trzeciego stopnia ze skutkiem na kolejne lata studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego się
w roku akademickim 2017/2018
 
Na podstawie art. 200 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
1842 ze zm.) oraz Uchwały Nr 728 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia
22 maja 2015 roku w sprawie tworzenia rocznego funduszu stypendiów doktoranckich oraz zasad jego podziału pomiędzy podstawowe jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie prowadzące stacjonarne studia trzeciego stopnia (ze zm.)
uchwala się, co następuje:
 
§ 1
1.  Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ustala roczny limit środków finansowych
    przeznaczonych na utworzenie zasadniczego funduszu stypendiów doktoranckich dla I roku
    studiów stacjonarnych ze skutkiem na kolejne lata studiów dla cyklu kształcenia rozpoczynającego
    się w roku akademickim 2017/2018, w wysokości 1 252 440 zł (słownie: jeden milion dwieście
    pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści złotych).
2.   W ramach limitu środków, o którym mowa w ust. 1 Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
    w Olsztynie określa rezerwę przeznaczoną na stypendia doktoranckie w wysokości 158 760 zł
    (słownie: sto pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).
3.   Wysokość środków finansowych przeznaczonych do określenia wartości Zasadniczych
    Wydziałowych Funduszy Stypendiów Doktoranckich dla podstawowych jednostek organizacyjnych
    prowadzących stacjonarne studia trzeciego stopnia wynosi 1 093 680 zł (słownie: jeden milion
    dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych).
 
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J.  GÓRECKI
 

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 07:53
Data aktualizacji:
31.05.2017 07:54
Liczba wyświetleń:
2049
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw145.docx18.9 KB