Nr 147 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię

 

 
UCHWAŁA Nr 147
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 14 grudnia 2012 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 167 ust. 1 i 1a Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo
o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity, Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, z późn. zm.) oraz § 1 pkt
3 i § 7 - § 9 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku
w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 roku, poz. 279), uchwala się
co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 108 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 14 grudnia 2012 roku
w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Uczelnię dokonuje się następujących zmian:
 
1. W załączniku Nr 1, określającym wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz
    w załączniku Nr 4, określającym wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia
    prowadzonych wspólnie zmianie ulega:
      1)   wzór strony 2, lewej wewnętrznej (wyklejka) na wzór określony załącznikiem Nr 1
          do niniejszej Uchwały,
      2)   w opisie technicznym punkt 9) otrzymuje brzmienie:
          „9) napisy na okładce oraz godło Uniwersytetu tłoczone srebrną folią; górna krawędź godła
          Uniwersytetu na okładce na wysokości 46 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło
          Uniwersytetu na okładce o średnicy/wysokości 37 mm; napisy na okładce: "Uniwersytet
          Warmińsko-Mazurski w Olsztynie" – wyśrodkowane, czcionka Calibri 18 pkt, na wysokości
          14 mm od górnej krawędzi dyplomu, "DYPLOM UKOŃCZENIA ..." - w odległości 23 mm
          od nasady godła Uniwersytetu, wyśrodkowane, wersaliki, czcionka Calibri 18 pkt;
 
          strona 2 wewnętrzna – napis „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie” – na wysokości
          7 mm od górnej krawędzi dyplomu, czcionka Calibri 14 pkt, wyśrodkowany, w odpisie dyplomu
          w języku angielskim pod nazwą uczelni napis „University of  Warmia and Mazury in Olsztyn”,
          czcionka Calibri 10 pkt, wyśrodkowany; objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka Calibri
          7 pkt, napisy: "Pan(i)" oraz "data urodzenia", "miejsce urodzenia" i "Nr dyplomu" - czcionka
          Calibri 10 pkt; w lewym dolnym rogu - na wysokości 4 mm od dolnej krawędzi dyplomu, znak
          graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony
          odrębnymi przepisami;
 
          strona 3 wewnętrzna – godło państwa o wymiarach 13 x 15 mm, korona godła państwa
          na wysokości 5 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis "DYPLOM" pod godłem państwa
          w odległości 2 mm od nasady godła; wyśrodkowany, czcionka Calibri 18 pkt, wersaliki, bold;
          napis „UKOŃCZENIA STUDIÓW” – w odległości 8 mm od nasady godła, wyśrodkowany,
          czcionka Calibri 14 pkt, wersaliki; napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”
          - w odległości 12 mm od nasady godła, wyśrodkowany, czcionka Calibri 10 pkt, wersaliki;
          napisy: "Wydział", "forma studiów", "kierunek", "specjalność", „obszar kształcenia”, „profil
          kształcenia”, "Data ukończenia studiów”, „Uzyskany tytuł zawodowy" i „Wynik studiów”
          – czcionka Calibri 10 pkt, napisy: "Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej", "Rektor"
          oraz "dnia" - czcionka Calibri  9 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) - czcionka Calibri 7 pkt;
 
          strony 5, 6 i 7 - czcionka Calibri 10 pkt;”
 
2. W załączniku Nr 2, określającym wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia;
    Załączniku Nr 3, określającym wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów magisterskich;
    Załączniku Nr 5, określającym wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia prowadzonych
    wspólnie oraz w Załączniku Nr 6, określającym wzór dyplomu ukończenia jednolitych studiów
    magisterskich prowadzonych wspólnie zmianie ulega:
 
     1)  wzór strony 2, lewej wewnętrznej (wyklejka) na wzór określony załącznikiem Nr 2
          do niniejszej Uchwały,
 
     2)  w opisie technicznym punkt 9) otrzymuje brzmienie:
          „9) napisy na okładce oraz godło Uniwersytetu tłoczone srebrną folią; górna krawędź godła
          Uniwersytetu na okładce na wysokości 46 mm od górnej krawędzi dyplomu; godło
          Uniwersytetu na okładce o średnicy/wysokości 37 mm; napisy na okładce: "Uniwersytet
          Warmińsko-Mazurski w Olsztynie" – wyśrodkowane, czcionka Calibri 18 pkt, na wysokości
          14 mm od górnej krawędzi dyplomu, "DYPLOM UKOŃCZENIA ..." - w odległości 23 mm
          od nasady godła Uniwersytetu, wyśrodkowane, wersaliki, czcionka Calibri 18 pkt;
 
          strona 2 wewnętrzna – napis „Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie” – na wysokości
          7 mm od górnej krawędzi dyplomu, czcionka Calibri 14 pkt, wyśrodkowany, w odpisie dyplomu
          w języku angielskim pod nazwą uczelni napis „University of Warmia and Mazury in Olsztyn”,
          czcionka Calibri 10 pkt, wyśrodkowany; objaśnienia i tekst w nawiasach: czcionka Calibri
          7 pkt, napisy: "Pan(i)" oraz "data urodzenia", "miejsce urodzenia" i "Nr dyplomu" - czcionka
          Calibri 10 pkt; w lewym dolnym rogu - na wysokości 4 mm od dolnej krawędzi dyplomu,
          znak graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie siódmym Polskiej Ramy Kwalifikacji,
          określony odrębnymi przepisami;
 
          strona 3 wewnętrzna – godło państwa o wymiarach 13 x 15 mm, korona godła państwa
          na wysokości 5 mm od górnej krawędzi dyplomu, napis "DYPLOM" pod godłem państwa
          w odległości 2 mm od nasady godła; wyśrodkowany, czcionka Calibri 18 pkt, wersaliki, bold;
          napis „UKOŃCZENIA STUDIÓW” – w odległości 8 mm od nasady godła, wyśrodkowany,
          czcionka Calibri 14 pkt, wersaliki; napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”
          - w odległości 12 mm od nasady godła, wyśrodkowany, czcionka Calibri 10 pkt, wersaliki;
          napisy: "Wydział", "forma studiów", "kierunek", "specjalność", „obszar kształcenia”, „profil
          kształcenia”, "Data ukończenia studiów”, „Uzyskany tytuł zawodowy" i „Wynik studiów”
          – czcionka Calibri 10 pkt, napisy: "Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej", "Rektor"
          oraz "dnia" - czcionka Calibri  9 pkt; objaśnienia (tekst w nawiasach) - czcionka Calibri 7 pkt;

          strony 5, 6 i 7 - czcionka Calibri 10 pkt;”
 
§ 2
Przepisy uchwały mają zastosowanie w odniesieniu do dyplomów ukończenia studiów, wydawanym absolwentom, którzy ukończą studia po 30 września 2017 roku.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 


 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 08:39
Data aktualizacji:
31.05.2017 08:40
Liczba wyświetleń:
2596
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw147.docx12.1 MB
Zal1Uchw147.pdf467.21 KB
Zal2Uchw147.pdf467.43 KB