Nr 148 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 190 z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom...

 
UCHWAŁA Nr 148
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 190 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 i art. 167 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 roku, poz. 1842, ze zm.) oraz § 1 pkt 2 lit. bi § 6 - Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów, warunków wydawania oraz niezbędnych elementów dyplomów ukończenia studiów i świadectw ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu (Dz. U. z 2017 roku, poz. 279), § 2 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1022, ze zm.), uchwala się co następuje:
 
§ 1
W Uchwale Nr 190 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku
w sprawie określenia wzoru świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru świadectwa ukończenia kursu dokształcającego, wydawanych absolwentom studiów podyplomowych i kursów dokształcających realizowanych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, dokonuje się następujących zmian: zastępuje się treść § 1 Uchwały w sposób następujący:
㤠1
Określa się wzory świadectw ukończenia studiów podyplomowych:
    1)  świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowych nie włączonych
        do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, stanowiącego załącznik Nr 1 do uchwały,
    2)  świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych
        do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie 6 Polskiej Ramy
        Kwalifikacji, stanowiącego załącznik Nr 2 do uchwały,
    3)  świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych
        do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji dla kwalifikacji cząstkowej na poziomie 7 Polskiej Ramy
        Kwalifikacji, stanowiącego załącznik Nr 3 do uchwały.”.
 
§ 2
1.   Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych według wzorów, o których mowa
    w § 1 obowiązują od 1 października 2017 roku.
2.  Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych sporządzane zgodnie z wzorem określonym
    na podstawie przepisów dotychczasowych, mogą być wydawane nie dłużej niż do dnia
    30 września 2017 roku.
3.  Szczegółowe zasady sporządzania i wydawania dokumentów, o których mowa w § 1, określone
    zostaną zarządzeniem Rektora.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 09:17
Data aktualizacji:
31.05.2017 12:08
Liczba wyświetleń:
3102
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw148.docx88.55 KB