Nr 152 z dnia 26 maja 2017 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie

 
UCHWAŁA Nr 152
Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
z dnia 26 maja 2017 roku
 
w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie
 
Na podstawie § 14 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Statut”), Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Senat”) postanawia,
co następuje:
 
§ 1
Postanowienia ogólne
 
1.  Podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy przez
    nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego Uniwersytetu Warmińsko-
    Mazurskiego w Olsztynie (dalej „Uniwersytet”) w rozumieniu § 9 ust. 2 Statutu (Rektor, dziekani),
    wymaga zgody Senatu, a w przypadku pozostałych nauczycieli akademickich - Rektora.
2.   Przez zatrudnienie w ramach stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć
    zatrudnienie w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.
3.   Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego udzielona jest na okres nie dłuższy
    niż do końca kadencji w rozumieniu § 10 ust. 1 Statutu, z tym, że w przypadku powołania
    nauczyciela akademickiego do pełnienia funkcji organu jednoosobowego na kolejną kadencję,
    okres, którego dotyczy zgoda, ulega przedłużeniu o cztery miesiące.
4.   Nauczyciel akademicki, który uzyskał zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego
    zatrudnienia jest zobowiązany, w okresie tego zatrudnienia, zrealizować na Uniwersytecie pensum
    dydaktyczne w pełnym wymiarze przewidzianym w przepisach odrębnych dla zajmowanego przez
    niego stanowiska.
 
§ 2
Procedura oraz kryteria udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich pełniących funkcję organów jednoosobowych
 
1.  Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję
    organu jednoosobowego Uniwersytetu w rozumieniu § 9 ust. 2 Statutu (Rektor, dziekani).
2.  Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie, według wzoru stanowiącego
    Załącznik nr 1
    do niniejszej Uchwały, nauczyciel akademicki pełniący funkcję organu jednoosobowego składa
    Senatowi w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed terminem jego posiedzenia za pośrednictwem
    Rektora z zastrzeżeniem ust. 3.
3.  Wniosek Rektora w sprawie wyrażenia zgody na dodatkowe zatrudnienie przedstawia Senatowi
    prorektor właściwy do spraw kadr.
4.  Wniosek nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję organu jednoosobowego podlega
    zaopiniowaniu:
      1)     w przypadku Rektora - przez Komisję do Spraw Oceny Konfliktu Zobowiązań i Konfliktu
           Interesów;
      2)     w przypadku dziekana - przez Rektora.
5.  Opiniowania wniosku, o którym mowa w ust. 2, dokonuje się z uwzględnieniem w szczególności
    oceny:
      1)   możliwości zaistnienia konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów w związku z podjęciem
          lub kontynuowaniem dodatkowego zatrudnienia
w rozumieniu Uchwały Nr 465 Senatu
          z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie konfliktu zobowiązań lub konfliktu interesów;
      2)   wpływu dodatkowego zatrudnienia na prawidłowe wykonywanie obowiązków związanych
          z pełnieniem funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu uwzględniając charakter
          dodatkowego zatrudnienia;
      3)  ewentualnych korzyści dla rozwoju naukowego nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję
          organu jednoosobowego oraz całego Uniwersytetu, wynikających z dodatkowej pracy,
          w szczególności nawiązania lub zacieśnienia współpracy naukowej między Uniwersytetem
          a inną jednostką, bądź też realizacji wspólnych projektów badawczych.
6.  Senat rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie dwóch miesięcy od dnia
    rozpoczęcia kadencji, o którym mowa w § 10 ust. 1 Statutu.
7.  Senat podejmuje uchwałę o wyrażeniu zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela
    akademickiego pełniącego funkcję organu większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu
    członków Senatu.
 
§ 3
Procedura oraz kryteria udzielania zgody na dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich niepełniących funkcji organów jednoosobowych
 
1.  Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do nauczyciela akademickiego niepełniącego
    funkcji organu jednoosobowego Uniwersytetu w rozumieniu § 9 ust. 2 Statutu.
2.  Wniosek o wyrażenie zgody na dodatkowe zatrudnienie, według wzoru stanowiącego
     Załącznik nr 2

    do niniejszej Uchwały, nauczyciel akademicki niepełniący funkcji organu jednoosobowego składa
    na ręce Rektora za pośrednictwem właściwej jednostki ds. kadr.
3.  Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6 wniosek powinien być zaopiniowany przez dziekana lub kierownika innej
    podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub właściwego prorektora.
4.  Opinia, o której mowa w ust. 3, uwzględnia w szczególności:
     1)    ocenę wpływu dodatkowej pracy na jakość i terminowość wykonywania obowiązków
          dydaktycznych, naukowych i organizacyjnych wykonywanych w ramach stosunku pracy
          na Uniwersytecie biorąc pod uwagę ich wielkość i charakter;
     2)    ocenę okresową pracy nauczyciela akademickiego na Uniwersytecie dokonaną przez
          Uczelnianą Komisję Oceniającą albo wydziałową komisję oceniającą albo Komisję Oceniającą
          dla Jednostek Pozawydziałowych albo Odwoławczą Komisję Oceniającą;
     3)    ocenę możliwości wykorzystania urządzeń technicznych i zasobów wydziału lub innej jednostki
          organizacyjnej Uniwersytetu;
     4)    ocenę ewentualnych korzyści dla nauczyciela akademickiego, wydziału lub innej jednostki
          organizacyjnej Uniwersytetu wynikających z dodatkowej pracy, w szczególności nawiązanie
          lub zacieśnienie współpracy naukowej między Uniwersytetem a inną jednostką, rozwój
          warsztatu naukowego lub dydaktycznego nauczyciela akademickiego, realizacja wspólnych
          projektów badawczych.
5.  Dokonując oceny wniosku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję prorektora, Rektor bierze
    pod uwagę kryteria, o których mowa w § 2 ust. 5. Wniosek nauczyciela akademickiego pełniącego
    funkcję prorektora podlega zaopiniowaniu przez Komisję do Spraw Oceny Konfliktu Zobowiązań
    i Konfliktu Interesów.
6.  Dokonując oceny wniosku nauczyciela akademickiego pełniącego funkcję kierownika jednostki
    pozawydziałowej składanego za pośrednictwem właściwego prorektora, który opiniuje wniosek,
    Rektor bierze pod uwagę kryteria, o których mowa w ust. 4.
7.  Dziekan lub kierownik innej podstawowej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu lub właściwy
    prorektor przekazuje zaopiniowany wniosek Rektorowi nie później niż w terminie 7 dni od daty
    wpływu.
8.  Rektor rozpatruje wniosek nauczyciela akademickiego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące
   od dnia wystąpienia o zgodę na podjęcie lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia.
 
§ 4
Postanowienia końcowe
 
1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2.  Traci moc uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 lutego
    2014 roku w sprawie określenia procedury oraz kryteriów udzielania zgody na dodatkowe
    zatrudnienie
(z późn. zm.).
 
 
 
Przewodniczący Senatu
Rektor 
prof. dr hab. Ryszard J. GÓRECKI

 

Informacje o dokumencie:
Jednostka:
Biuro Rektora
Wytworzył:
prof.dr hab. Ryszard Górecki
Opublikował:
Zofia Konopka
Data wytworzenia:
25.05.2017
Data publikacji:
31.05.2017 11:03
Data aktualizacji:
31.05.2017 11:03
Liczba wyświetleń:
3703
Historia aktualizacjiDrukuj ten dokument
ZałącznikRozmiar
Uchw152.docx26.14 KB
Zal1Uchw152.docx18.05 KB
Zal2Uchw152.docx17 KB